Thu. Dec 2nd, 2021

52χρονος πνίγηκε κάνοντας μπάνιο στην παραλία των Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας

ÓêÜöïò ôïõ Ëéìåíéêïý Óþìáôïò óôï ëéìÜíé óôï Ðõèáãüñåéï ôçò ÓÜìïõ ôï ÓÜââáôï 17 Ìáñôßïõ 2018. ÌåãÜëç åðé÷åßñçóç Ýñåõíáò êáé äéÜóùóçò áðü ðëùôÜ ðåñéðïëéêÜ ôïõ Ëéìåíéêïý Óþìáôïò, ôñßá áëéåõôéêÜ, êáíïíéïöüñï ôïõ Ðïëåìéêïý Íáõôéêïý, óêÜöïò ôçò frontex êáé ðáñáðëÝïíôá ðëïßá. Ýðåéôá óðü íáõÜãéï ðïõ óõíÝâç óôç èáëÜóóéá ðåñéï÷Þ íïôéïáíáôïëéêÜ ôïõ Áãáèïíçóßïõ. Áðü ôç âýèéóç îýëéíïõ óêÜöïõò ìå ìåôáíÜóôåò êáé ðñüóöõãåò, Ý÷áóáí ôç æùÞ ôïõò 16 Üôïìá, ìåôáîý ôùí ïðïßùí êáé ôÝóóåñá ðáéäéÜ. (EUROKINISSI/D.S.T. MEDIA)

Χωρίς τις αισθήσεις του, ανασύρθηκε, μεσημβρινές ώρες χθες, από τη θαλάσσια περιοχή Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας52χρονος αλλοδαπός.

Ο ανωτέρω, διεκομίσθη με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Από το Α’ Λιμενικό Τμήμα Αγίων Θεοδώρων του Λιμεναρχείου Κορίνθου, που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.