Mon. Aug 10th, 2020

Τραγωδία στον Πόρο: «Απλά περιμέναμε πότε θα συμβεί», λένε οι ειδικοί

Áðü ôá ìåóÜíõ÷ôá ôçò ÔåôÜñôçò 21 Áõãïýóôïõ 2019, åñãÜæïíôáí ôá óõíåñãåßá ôçò ÄÅÄÄÇÅ ãéá ôçí áðïêÜôáóôáóç ôùí óïâáñþí æçìéþí óôï äßêôõï çëåêôñïäüôçóçò ðïõ ðñïêÜëåóå ç óõíôñéâÞ ôïõ åéêïðôÝñïõ óôïí Ðüñï. Óýìöùíá ìå áõôüðôåò ìÜñôõñåò, ôï ðïëéôéêü åëéêüðôåñï, ôýðïõ Agusta A109, ìå ôñåéò åðéâáßíïíôåò, ðñïóÝêñïõóå óå êáëþäéá, ðñéí óõíôñéâåß óôç èáëÜóóéá ðåñéï÷Þ ìåôáîý ÃáëáôÜ êáé Ðüñïõ. Ãéá åêôåôáìÝíåò æçìéÝò åß÷å êÜíåé ëüãï ôï âñÜäõ ôçò Ôñßôçò 20/8 ï ÄÅÄÄÇÅ óå åðßóçìç áíáêïßíùóÞ ôïõ, åêöñÜæïíôáò ðáñÜëëçëá ôá óõëëõðçôÞñéÜ ôïõ óôéò ïéêïãÝíåéåò ôùí ôñéþí íåêñþí. Ëüãù ôïõ ôñáãéêïý óõìâÜíôïò ï Ðüñïò Ý÷åé ìåßíåé ÷ùñßò ñåýìá áðü íùñßò ôï áðüãåõìá ôçò Ôñßôçò. Óýìöùíá ìå åðßóçìç åíçìÝñùóç, ç áðïêáôÜóôáóç ôçò çëåêôñïäüôçóçò áíáìÝíåôáé íá ãßíåé åíôüò ôçò çìÝñáò êáôÜ ôéò ìåóçìâñéíÝò þñåò ôçò ÔåôÜñôçò. ¹äç, óôï íçóß âñßóêïíôáé åðôÜ ãåííÞôñéåò ìåãÜëçò éó÷ýïò, ðñïêåéìÝíïõ íá êáëýøïõí ôéò áíÜãêåò ôùí êáôïßêùí. (EUROKINISSI/ÃÉÁÍÍÇÓ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ)

Για μια προδιαγεγραμμένη τραγωδία κάνουν λόγο οι ειδικοί για την πτώση του ελικοπτέρου στον Πόρο με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρία άτομα.

Η επιστολή του τότε προέδρου της Επιτροπής Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφάλειας Πτήσεων Αθανάσιο Μπίνη, που αποκάλυψαν χθες ΤΑ ΝΕΑ, με την οποία ζητούσε από τους αρμοδίους τη λήψη μέτρων προστασίας και συγκεκριμένα την τοποθέτηση ανακλαστήρων στα καλώδια προκειμένου να αποτραπούν ατυχήματα κατά την προσγείωση ή την απογείωση ελικοπτέρων, είχε σταλεί στον ΔΕΔΔΗΕ, στη διοίκηση του υπουργείου Μεταφορών και Ενέργειας και σε άλλους φορείς και ουσιαστικά προανήγγελλε το τωρινό δυστύχημα. Ελεγε ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο αν δεν μπουν άμεσα ανακλαστήρες, οι οποίοι ούτως ή άλλως θα έπρεπε να έχουν τοποθετηθεί από δεκαετίες

Παρά τις  διαστάσεις που έλαβε το θέμα μετά το χθεσινό  αποκαλυπτικό δημοσίευμα των «ΝΕΩΝ», και ενώ το αίτημα είχε σταλεί σε αρκετούς αποδέκτες, ο ΔΕΔΔΗΕ φερόταν μέχρι και χθες, περισσότερο από έναν χρόνο μετά, να αναζητά την τύχη της επιστολής.

Ήταν ένα «δυστύχημα στον προθάλαμο» και απλά περιμέναμε πότε θα συμβεί, δήλωσε χθες ο έμπειρος πιλότος και δήμαρχος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κωνσταντέλλος επιβεβαιώνοντας τον Αθανάσιο Μπίνη. «Η επιστολή είχε σταλεί στον ΔΕΔΔΗΕ, στη διοίκηση του υπουργείου Μεταφορών και Ενέργειας και σε άλλους φορείς και ουσιαστικά προανήγγελλε το τωρινό δυστύχημα. Ελεγε ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο αν δεν μπουν άμεσα ανακλαστήρες, οι οποίοι ούτως ή άλλως θα έπρεπε να έχουν τοποθετηθεί από δεκαετίες».
Ο Κωνσταντέλλος τόνισε πως το 70% των ατυχημάτων με ελικόπτερα οφείλεται σε ηλεκτροφόρα καλώδια, τα οποία στην παγκόσμια βιβλιογραφία αναφέρονται ως «ο φονέας του ελικοπτέρου». «Πριν από δύο χρόνια στην Ελλάδα, ένα ελικόπτερο της Αεροπορίας του Στρατού κατέπεσε στο Σαραντάπορο της Ελασσόνας με τέσσερα θύματα και μία επιζήσασα, διότι κατέβηκε χαμηλά και συνάντησε καλώδια. Το 2017 ένα ψεκαστικό ελικόπτερο έπεσε στον Σχινιά εξαιτίας καλωδίων της ΔΕΗ» ανέφερε. Στην περιοχή σημειώνεται αυξημένη κυκλοφορία ελικοπτέρων λόγω του τουρισμού υψηλού οικονομικού προφίλ που κινείται στην Υδρα, στις Σπέτσες και στο Πόρτο Χέλι. «Τα καλώδια δεν θα έπρεπε να βρίσκονται εκεί. Κι όμως καλώδια υπάρχουν και στο βορειοδυτικό τμήμα του νησιού που συνδέουν τα Μέθανα με τον Πόρο» είπε ο Κωνσταντέλλος.

www.in.gr