Wed. Apr 21st, 2021

Αύξηση του πλαφόν εισόδου στη Βουλή στα εκλογικά σενάρια της κυβέρνησης

ÓõæÞôçóç êáé øÞöéóç óôçí ïëïìÝëåéá ôçò ÂïõëÞò ôùí Üñèñùí êáé ôïõ óõíüëïõ ôïõ ó÷åäßïõ íüìïõ ôïõ Õðïõñãåßïõ Äéêáéïóýíçò "Áñ÷Þ Ðñïóôáóßáò ÄåäïìÝíùí Ðñïóùðéêïý ×áñáêôÞñá, ìÝôñá åöáñìïãÞò ôïõ Êáíïíéóìïý (ÅÅ) 2016/679 ôïõ Åõñùðáúêïý Êïéíïâïõëßïõ êáé ôïõ Óõìâïõëßïõ ôçò 27çò Áðñéëßïõ 2016 ãéá ôçí ðñïóôáóßá ôùí öõóéêþí ðñïóþðùí Ýíáíôé ôçò åðåîåñãáóßáò äåäïìÝíùí ðñïóùðéêïý ÷áñáêôÞñá êáé åíóùìÜôùóç óôçí åèíéêÞ íïìïèåóßá ôçò Ïäçãßáò (ÅÅ) 2016/680 ôïõ Åõñùðáúêïý Êïéíïâïõëßïõ êáé ôïõ Óõìâïõëßïõ ôçò 27çò Áðñéëßïõ 2016", ôçí ÄåõôÝñá 26 Áõãïýóôïõ 2019. (EUROKINISSI/ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ ÃÉÁÍÍÇÓ)

Κοινοποίηση ειδήσεων

Στην κυβέρνηση σκέφτονται ο νέος εκλογικός νόμος να αυξάνει το πλαφόν εισόδου στη Βουλή από 3% σε 4% ή 5%.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ των «Νέων», το επιχείρημα για τη συγκεκριμένη κίνηση είναι πως έτσι θα αποτραπεί η δημιουργία ευκαιριακών κομμάτων μιας χρήσης. Ονόματα δεν λένε, υπολήψεις δεν θίγουν.

Κι αυτό διότι την 10ετία της κρίσης, το μοντέλο αυτό άνθισε. Από τους ΑΝΕΛ μέχρι τα δύο μικρότερα σχήματα της παρούσας Βουλής, αρκετές φορές τέτοια κόμματα κατέληξαν να έχουν κοινοβουλευτική σημασία δυσανάλογη της εκλογικής τους δύναμης.

Πάντως, τέτοια ζητήματα -όπως φάνηκε και στην πράξη- τα λύνει και η ζωή. Ή για την ακρίβεια η κάλπη.

www.in.gr