Fri. Jan 21st, 2022

Η μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη Μενάνδρου αποκάλυψε τους δράστες της δολοφονίας

ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÇ ÔÇÓ ÅË.ÁÓ. ÓÔÇÍ ÏÄÏ ÌÅÍÁÍÄÑÏÕ(EUROKINISSI/ÃÉÁÍÍÇÓ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ)

ÁóôõíïìéêÞ åðé÷åßñçóç óôçí ïäü ÌåíÜíäñïõ, óôï êÝíôñï ôçò ÁèÞíáò, ôçí ÐáñóêåõÞ 14 Öåâñïõáñßïõ 2020. Ç áóôõíïìéêÞ åðé÷åßñçóç ðñáãìáôïðïéåßôáé, ðßóù áðü ôï ðáëéü Äçìáñ÷åßï, óôïí áðüç÷ï ôçò öïíéêÞò óõìðëïêÞò ìåôáîý áëëïäáðþí, ðñïò áíáæÞôçóç äñáóôþí ëáèñáßùí ôóéãÜñùí, äéáêéíçôþí ðáñåìðïñßïõ. (EUROKINISSI/ÃÉÁÍÍÇÓ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ)

Κοινοποίηση ειδήσεων

Η νέα επιχείρηση στη Μενάνδρου κράτησε πολλές ώρες και έως το βράδυ της Κυριακής είχαν γίνει συνολικά 96 προσαγωγές, εκ των οποίων οι οκτώ μετατράπηκαν σε συλλήψεις.

Οι συλλήψεις που έγιναν αφορούν (οι δυο) σε ναρκωτικά και οι υπόλοιπες σε παρεμπόριο και παραβίαση του νόμου περί αλλοδαπών.

Σε ό,τι αφορά στις έρευνες για τη δολοφονία του 30χρονου Αφγανού, η αστυνομία φαίνεται πως έχει ταυτοποιήσει τους δράστες, οι οποίοι, σύμφωνα με τις πληροφορίες, είναι Πακιστανοί και γνωστοί στις αρχές.

Πηγή: newsit.gr