Wed. Nov 25th, 2020

Σταματά η καθημερινή ενημέρωση από Τσιόδρα – Χαρδαλιά

ÓõíÝíôåõîç ôýðïõ ãéá ôçí åîÝëéîç ôçò åðéäçìßáò ôïõ êïñïíïúïý, áðü ôïí õöõðïõñãü ÐïëéôéêÞò Ðñïóôáóßáò êáé Äéá÷åßñéóçò Êñßóåùí Íßêï ×áñäáëéÜ êáé ôïõ åðéóôçìïíéêïý óõíåñãÜôç ôïõ Åèíéêïý Ïñãáíéóìïý Äçìüóéáò Õãåßáò êáèçãçôÞ Ëïéìùîéïëïãßáò ÓùôÞñç Ôóéüäñá, óôï õðïõñãåßï Õãåßáò, ÄåõôÝñá 16 Ìáñôßïõ 2020. (EUROKINISSI/POOL ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ ÂËÁ×ÏÓ)

Αλλάζει η απογευματινή ενημέρωση που έγινε συνήθεια από τον Σωτήρη Τσιόδρα και τον Νίκο Χαρδαλιά.

Ειδικότερα το κλασικό απογευματινό μας ραντεβού θα σταματήσει, μιας και η πορεία της επιδημίας στη χώρα μας πηγαίνει από το καλό στο καλύτερο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η καθημερινή ενημέρωση σταματάει και θα γίνεται δύο με τρεις φορές την εβδομάδα, όποτε φυσικά κρίνεται απαραίτητο λόγω έκτακτων καταστάσεων και τις άλλες φορές θα γίνεται γραπτώς.

Πηγή: in.gr