Tue. Jan 26th, 2021

Ένας 25χρονος το νεότερο θύμα κορωνοϊού στη χώρα μας

ÔåëåôÞ åãêáéíßùí 50 êëéíþí ÌïíÜäùí ÅíôáôéêÞò Èåñáðåßáò (ÌÅÈ) óôï Ãåíéêü Íïóïêïìåßï Èþñáêïò êáé ÍïóçìÜôùí "Óùôçñßá", (EUROKINISSI/ ÃÉÁÍÍÇÓ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ)

Το νεότερο θύμα του κορονοϊού είναι 25χρονος από την Δήμητρα Σερρών, που έχασε τη ζωή του, σκορπίζοντας θλίψη σε ολόκληρη την σερραϊκή κοινωνία.

Σύμφωνα με τον βουλευτή Σερρών, Λευτέρη Αβραμάκη ο 25χρονος Θοδωρής έχασε την μάχη με τον κορονοιό, ενώ είχε υποβληθεί σε εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς.