Fri. Mar 5th, 2021

Ερμιονίδα: Κατασκευή γηπέδου γκολφ υψηλών προδιαγραφών

ÁÑÃÏËÉÄÁ-ÊÏÉËÁÄÁ-H Dolphin Capital èåìåëßùóå ôï Kilada Country Club, Golf & Residences - Áðïôåëåß ôçí ðñþôç ôïõñéóôéêÞ åðÝíäõóç óôçí ÅëëÜäá ðïõ åíôÜ÷èçêå êáé õëïðïéåßôáé óôï ðëáßóéï ôïõ Nüìïõ ôùí Óôñáôçãéêþí Åðåíäýóåùí. Ïé Õðïõñãïß ÁíÜðôõîçò & Åðåíäýóåùí, ¶äùíéò ÃåùñãéÜäçò êáé Ôïõñéóìïý, ×Üñçò Èåï÷Üñçò, oé Õöõðïõñãïß ÁíÜðôõîçò & Åðåíäýóåùí, Íßêïò ÐáðáèáíÜóçò, ÐåñéâÜëëïíôïò & ÅíÝñãåéáò, ÄçìÞôñçò Ïéêïíüìïõ êáé ïé Ãåíéêïß Ãñáììáôåßò Éäéùôéêþí Åðåíäýóåùí êáé ÓÄÉÔ, Íßêïò Ìáíôæïýöáò êáé Ðïëéôéóìïý, Ãéþñãïò ÄéäáóêÜëïõ ðáñÝóôçóáí óÞìåñá óôçí ôåëåôÞ èåìåëßùóçò ôïõ ïëïêëçñùìÝíïõ ôïõñéóôéêïý óõãêñïôÞìáôïò ''œKILADA'' ôïõ Ïìßëïõ «Dolphin Capital» óôçí Åñìéïíßäá Áñãïëßäáò, ôçò ðñþôçò ôïõñéóôéêÞò åðÝíäõóçò ç ïðïßá åíôÜ÷èçêå óôï Íüìï ðåñß Åéäéêþí Ó÷åäßùí ×ùñéêÞò ÁíÜðôõîçò Óôñáôçãéêþí Åðåíäýóåùí (ÅÓ×ÁÓÅ) êáé Ýëáâå ïéêïäïìéêÞ Üäåéá. ( Eurokinissi-ÐÁÐÁÄÏÐÏÕËÏÓ ÂÁÓÉËÇÓ)

Τις σημαντικές προοπτικές του ελληνικού τουρισμού και δη του υψηλής ποιότητας τουριστικού προϊόντος βλέπουν οι παίκτες του γκολφ πίσω από το γκρίζο φόντο που έχει δημιουργήσει η υγειονομική κρίση. Με αυτό το σκεπτικό, ξεκίνησαν, πρόσφατα, οι κατασκευαστικές εργασίες στην Ερμιονίδα της Πελοποννήσου του πρώτου γηπέδου γκολφ Jack Nicklaus, της ομώνυμης εταιρείας που σχεδιάζει υψηλών προδιαγραφών γήπεδα σε όλο τον κόσμο.

Εν προκειμένω, αυτό που έχει σημασία, μεταξύ άλλων, είναι ότι στα διεθνή φόρα γράφεται και συζητιέται το γεγονός ότι ξεκίνησε η κατασκευή του πρώτου γηπέδου γκολφ Nicklaus στην Ελλάδα. Η εγκατάσταση είναι τμήμα του τουριστικού θέρετρου Kilada Hills, που έχει συνολική έκταση 2.026 στρεμμάτων και αναπτύσσει η εταιρεία. Πρόκειται για μία επένδυση ύψους 400 εκατ. ευρώ που θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις.

Η πρώτη, που αναμένεται να ολοκληρωθεί το δεύτερο εξάμηνο του 2022, περιλαμβάνει την υλοποίηση γηπέδου 18 οπών του Nicklaus, του γκολφ κλαμπ και των απαιτούμενων υποδομών για την ανάπτυξη 90 πολυτελών κατοικιών.

Ήδη, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, έχει πωληθεί σημαντικός αριθμός των σχεδιαζόμενων κατοικιών, με το έργο να συμβάλει στο μετασχηματισμό του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. Κι αυτό δεδομένου ότι χρόνιο αίτημα των παραγόντων της τουριστικής αγοράς είναι η στροφή στον ποιοτικό τουρισμό, στον ταξιδιώτη δηλαδή, που δαπανά πολύ περισσότερα χρήματα, σε σχέση με τον τουρίστα που θα επιλέξει «all inclusive» λύσεις διαμονής. Όπως εξηγούν παράγοντες της αγοράς, σε μία εβδομάδα ένας γκολφέρ υπολογίζεται ότι δαπανάει περίπου 1.000 ευρώ. Εάν αυτό συνδυαστεί με την πώληση κατοικιών-που συνδέεται και με τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για προσέλκυση εύπορων ξένων ή ομογενών στη χώρα μας- γίνεται αντιληπτό το μέγεθος της προστιθέμενης αξίας που θα μπορούσε να δημιουργηθεί.

Όπως έχει δηλώσει ο Jack Nicklaus, το γήπεδο γκολφ βρίσκεται στο κέντρο μίας ειδυλλιακής τοποθεσίας που προσφέρει μοναδική φυσική ομορφιά.

Αυτή τη στιγμή, προχωρούν οι κατασκευαστικές εργασίες στην τρίτη, τέταρτη, έβδομη και ένατη τρύπα του γηπέδου που εκτιμάται ότι θα έχει αποπερατωθεί το 2022.

Η δεύτερη φάση

Η επόμενη φάση του Killada Hills περιλαμβάνει την ανάπτυξη ξενοδοχειακού συγκροτήματος 5 αστέρων που θα σχεδιαστεί από τον διεθνούς φήμης αρχιτέκτονα Jean-Michel Gathy. Όπως και εγκαταστάσεις άθλησης και αναψυχής, καθώς επίσης και πολυτελείς παραθεριστικές κατοικίες εξυπηρετούμενες από το ξενοδοχείο.

Ο μέσος συντελεστής δόμησης του θέρετρου ανέρχεται σε μόλις 10% ενώ άνω του 50% της πολεοδομούμενης έκτασης θα αποτελείται από κοινόχρηστους χώρους και χώρους πρασίνου. Εκτιμάται ότι το Killada Hills θα δημιουργήσει 800 θέσεις εργασίας κατά την περίοδο κατασκευής και τουλάχιστον 600 νέες θέσεις εργασίας κατά την πλήρη.

Πηγή: ert.gr