Sun. Jan 23rd, 2022

Άλιμος: Θρίλερ με πυροβολισμούς σε διαμέρισμα – Αποκλεισμένη η περιοχή (video)

ÌÅÔÁÎÏÕÑÃÅÉÏ-ÁÐÏÐÅÉÑÁ ÁÐÏÄÑÁÓÇÓ ÊÑÁÔÏÕÌÅÍÙÍ ÊÁÔÁÄÉÙÎÇ ÊÁÉ ÓÕËËÇØÇ ÅÊ ÍÅÏÕ ÔÏÕ ÊÑÁÔÏÕÌÅÍÏÕ ÓÔÇÍ ÏÄÏ ÄÅËÇÃÉÁÍÍÇ ÌÐÑÏÓÔÁ ÓÔÇÍ ÔÑÏ×ÁÉÁ ÁÈÇÍÙÍ (EUROKINISSI/ÃÉÁÍÍÇÓ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ)

Áðüðåéñá áðüäñáóçò êñáôïõìÝíùí ðïõ ìåôáöÝñïíôáí ìå áõôïêßíçôï ôçò áóöÜëåéáò Ýãéíå ìðñïóôÜ óôçí Ôñï÷áßá Áèçíþí óôçí ïäü äåëçãéÜííç óôï êÝíôñï ôçò ÁèÞíáò.Åíáò áðü ôïõò óõíïäïýò áóôõíïìéêïýò êáôáäßùîå ôïí êñáôïýìåíï,õðÞñîå áíôáëëáãÞ ðõñïâïëéóìþí êáé ôåëéêÜ óõíåëÞöèç åê íÝïõ,ÐáñáóêåõÞ 12 éáíïõáñßïõ 2018 (EUROKINISSI/ÃÉÁÍÍÇÓ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ)

Κοινοποίηση ειδήσεων

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το πρωί της Τρίτης, καθώς στην περιοχή του Αλίμου ακούστηκαν πυροβολισμοί.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι πυροβολισμοί ακούστηκαν από ένα διαμέρισμα πολυκατοικίας που βρίσκεται στην οδό Κουμουνδούρου πίσω από το μετρό του Αλίμου.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα, ενώ το τετράγωνο που βρίσκεται η πολυκατοικία έχει αποκλειστεί.

Δείτε βίντεο από το σημείο

in.gr