Πα. Φεβ 3rd, 2023

Δήμος Κορινθίων:Με 33 θέματα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο

Κοινοποίηση ειδήσεων

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την 12η Φεβρουαρίου 2019 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 19:00 στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32, 2 ος όροφος) με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Επί αιτήματος δημοτών της Δημοτικής Ενότητας Άσσου -Λεχαίου, σχετικά με λογαριασμούς ύδρευσης
2. Σύσταση Δημοτικού Ιδρύματος με την επωνυμία ΄΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ –ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΑΣΟΥ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΑΡΤΑΓΑΝΗ΄΄
3. Προγραμματισμός πρόσληψης έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα έτους 2019
4. Προγραμματισμός πρόσληψης έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου με κάλυψη δαπάνης από λοιπές αντικαταβολές έτους 2019
5. Πρόσληψη προσωπικού με ημερομίσθια βάσει των διατάξεων του άρθρου 12 του ν. 4071/2012
6. Έγκριση της αριθμ. 1/1/2019 απόφασης της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Κορινθίων (ΔΑΕΚ) περί ψήφισης
προϋπολογισμού έτους 2019
7. Έγκριση της με αριθμ. 1/6/2019 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π. «ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ», επί των Γ΄ τριμηνιαίων εκθέσεων
αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018
8. Ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για την συγκρότηση επιτροπής χαρακτηρισμού
πολυσύχναστων παραλιών καθώς και για τα θέματα εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής και
πρόσληψης ναυαγοσωστών για την προστασία των λουομένων
9. Έγκριση του 1 ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας
Δ.Ε. Τενέας»
10. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή Τσιμενταύλακων
άρδευσης στη Δ.Ε. Άσσου – Λεχαίου»
11. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Τσιμεντόστρωση οδών στην Δ.Ε.
Άσσου – Λεχαίου»
12. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών, προμηθειών και εργασιών
13. Έγκριση δαπάνης προμήθειας ειδών σημαιοστολισμού για τις εθνικές επετείους και λοιπών εκδηλώσεων του
Δήμου
14. Παράταση εκμίσθωσης του Δημοτικού Λατομείου Αδρανών υλικών της επιχείρησης «ΛΑΡΣΙΝΟΣ ΑΕ» βάσει
του Ν. 4512/2018
15. Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στη θέση «Λούτσα» Τ.Κ. Χιλιομοδίου
16. Αποδοχή χρηματοδότησης και τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους
2019
17. Αποδοχή χρηματοδότησης και τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους
2019
18. Τροποποίηση της με αριθμ. 112/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, περί λειτουργίας περιπτέρων Δήμου
Κορινθίων.

19. Αίτημα Αφροδίτη Μεγαρίτου κ.λ.π. αποζημίωσης γης με συμβιβασμό λόγω ένταξης ιδιοκτησίας στο σχέδιο
πόλης περιοχής Μπαθαρίστρα – Δέλτα Κορίνθου
20. Χορήγηση έγκρισης εισόδου – εξόδου οχημάτων μονάδας της επιχείρησης με την επωνυμία «ΑΦΟΙ
ΠΑΠΟΥΤΣΗ Ο.Ε.» στη θέση Μπαθαρίστρα.
21. Χορήγηση έγκρισης εισόδου – εξόδου οχημάτων επιχείρησης του Κωνσταντίνου Γ. Μπράβου στη θέση
«Πύργος ή Πίττες» Δ.Κ. Εξαμιλίων.
22. Χορήγηση αποκλειστικής θέσης οχήματος ΑμεΑ επί της οδού Αράτου 5, στην Κόρινθο
23. Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου Δικηγόρου
24. Καθορισμός του ανώτατου ορίου εξόδων κηδείας αιρετών έτους 2019
25. Τροποποίηση της αριθμ. 605/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί γνωμοδότησης για την έναρξη της
διαδικασίας σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων ή ορθροφωτοχαρτών κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων
χώρων στον οικισμό Αλμυρής, Δημοτικής Κοινότητας Γαλατακίου
26. Συμμετοχή του Δήμου στην ημερίδα που διοργανώνει το 2 ο Γυμνάσιο Κορίνθου που αφορά στις Ακτινοβολίες
και το Περιβάλλον
27. Συμμετοχή του Δήμου στην εκδήλωση που διοργανώνει το 2 ο Γυμνάσιο Κορίνθου στα πλαίσια του εορτασμού
της 25 ης Μαρτίου.
28. Συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση του 1 ου ημιμαραθώνιου Φανερωμένης -Χιλιομοδίου
29. Κάλυψης δαπάνης ταφής αστέγου, ανασφάλιστου και οικονομικά αδύναμου Γεωργίου Ευθυμίου του Ηλία.
30. Έγκριση διέλευσης από τις ειδικές διαδρομές που καθορίζονται εντός των ορίων του Δήμου για την διεξαγωγή
εκδήλωσης «18 ο ITALIAN CLASSIC RUN 2019» της ‘Ελληνικής Ομοσπονδίας Φίλων Παλαιού Αυτοκινήτου
31. Διαγραφή τέλους 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων
32. Αίτημα σπουδαστή ΑΕΙ για πρακτική άσκηση στο Δήμο
33. Έγκριση μετακίνησης του κ. Δημάρχου για υπηρεσιακούς λόγους

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αναστάσιος Κοντογιώργος

Μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Κορινθία, Πελοπόννησο και την Ελλάδα στο Korinthostv.gr