Πε. Αυγ 11th, 2022

Ανακοινώθηκε από τον Δ.Νεμέας προκήρυξη μίας θέσης για πυρασφάλεια

Κοινοποίηση ειδήσεων

O δήμος Νεμέας

ανακοίνωσε την πρόσληψη ενός ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
για κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας –πυρασφάλειας. 

Δείτε τη σχετική προκήρυξη:

Πλήρωσης μιας {1} θέσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α/28-6-2007) για κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας –πυρασφάλειας του ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ που εδρεύει στη ΝΕΜΕΑ O ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Έχοντας Υπόψη : 1. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 4325/2015. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.2 εδάφιο ιε του Ν.3812/09 3. Tις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 21 του Ν.2190/94. 4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.2738/1999 (ΦΕΚ.180 Α’) 5. Την με αριθμ.38/99 απόφαση της Μείζονος ολομέλειας του ΑΣΕΠ με την οποία ερμηνεύονται οι διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 4 του Ν.2738/99. 6. Την με αριθμ. 110/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η πρόσληψη τριών (3) ατόμων κλάδου ΥΕ εργατών πυροπροστασίας-πυρασφάλειας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου «Τρεις μήνες» για την κάλυψη εποχιακών και επιτακτικών αναγκών πυροπροστασίας-πυρασφάλειας 7. Την με αριθμ. 104064/29-5-2018 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με την οποία εγκρίθηκε η ανωτέρω απόφαση. 8. Την από ΔΥ / 11-5-2018 βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου 9. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 2722/Β/18-11-2011 ) 10.Την αριθμ. 3106/7-6-2018 προηγούμενη ανακοίνωση του Δήμου μας για πρόσληψη τριών {3} ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και για χρονικό διάστημα ΤΡΙΩΝ {3} μηνών από την ημερομηνία πρόσληψης για κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας –πυρασφάλειας . 11.Την αριθμ. 105/2018 απόφαση Δημάρχου περί πρόσληψης τριών ατόμων , με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχιακών και κατεπειγουσών αναγκών , για κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας –πυρασφάλειας, από 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 και για χρονικό διάστημα ΤΡΙΩΝ {3} ΜΗΝΩΝ από την ημερομηνία της πρόσληψης 12.Την από 12-7-2018 υποβληθείσα υπεύθυνη δήλωση του Κουτσογιάννη Παναγιώτη του Γρηγορίου με την οποία δηλώνει ότι παραιτείται οικειοθελώς από την απασχόλησή του 13.Την αριθμ. 127/2018 απόφαση Δημάρχου Περί αποδοχής παραίτησης του Κουτσογιάννη Παναγιώτη του Γρηγορίου και λύση σύμβασης 14.Το γεγονός της μη ύπαρξης επιλαχόντων Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι Την πρόσληψη ενός ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχιακών και κατεπειγουσών αναγκών για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα των τριών μηνών έως 25 -9-2018 και συγκεκριμένα 2 Κωδικός θέσης Ειδικότητα Αριθμός Ειδικά τυπικά προσόντα Χρονική διάρκεια 101 ΥΕ Εργάτες πυροπροστασίαςπυρασφάλειας Ενας {1} Δεν απαιτούνται σύμφωνα με την διάταξη της παρ.2 άρθρου 5 του Ν.2527/1997 για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα των τριών μηνών έως 25 -9-2018 Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Οι υποψήφιοι της ειδικότητας 101 πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. Β. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας μας , οδός Λ.Παπακωνσταντίνου αριθ. –39Β Ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών ορίζεται μέχρι και 16 Ιουλίου 2018 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ Γ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει μαζί με την αίτησή τους να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά : 1. Φωτοαντίγραφο: των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρισίμων σελίδων του διαβατηρίου . 2. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνει τους φορείς του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα του άρθρου 14 παρ.1 του ν. 2190/1994 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 1 του ν.3812/2009, που έχει απασχοληθεί με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση εποχιακών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών ή με δίμηνη σύμβαση για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών ή με τρίμηνη σύβαση για την πυρασφάλεια, ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών και τις δημοτικές κατασκηνώσεις, καθώς και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησής του (έναρξη και λήξη) κατά τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες από την υποβολή της αιτήσεώς του. 3. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (για την απόδειξη του κριτηρίου της εντοπιότητας). 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (για την απόδειξη ύπαρξης ανήλικων τέκνων). 5. Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα πολυτέκνων, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.). Αρκεί η προσκόμιση του ενός εκ των δύο πιστοποιητικών, εφόσον από αυτό αποδεικνύεται αναμφίβολα η πολυτεκνική ιδιότητα. Επιπλέον, υπεύθυνη δήλωση περί μη πρόσληψης στον ίδιο φορέα άλλου μέλους της ίδιας οικογένειας κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος με χρήση της πολυτεκνικής ιδιότητας. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ : Μετά την 19η Ιουλίου 2004 (ημερομηνία δημοσίευσης του Π.Δ. 164/2004): 1. Δεν κατατάσσονται υποψήφιοι που έχουν συνάψει με τον φορέα διαδοχικές συμβάσεις, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 5 του Π.Δ.164/2004, εφόσον μεταξύ αυτών μεσολαβεί χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) μηνών (κώλυμα 3μήνου, σχετικές Πράξεις Ελεγκτικού Συνεδρίου υπ’ αριθ.23/2013, 51/2013, 150/2013,κ.λ.π). Σε κάθε περίπτωση, ο αριθμός των διαδοχικών συμβάσεων δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερος των τριών (παρ.4 του ως άνω άρθρου 5). Η κατάταξη και πρόσληψη των ανωτέρω υποψηφίων επιτρέπεται, εφόσον 3 δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους. Οι αντικειμενικοί λόγοι αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 5 του Π.Δ.164/2004. 2. Δεν κατατάσσονται υποψήφιοι που έχουν συμπληρώσει είκοσι τέσσερις (24) μήνες απασχόλησης με συμβάσεις ορισμένου χρόνου που έχουν συναφθεί διαδοχικώς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του ανωτέρω Π.Δ., ήτοι συμβάσεις μεταξύ των οποίων μεσολαβεί χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) μηνών, στον ίδιο εργοδότη (υπηρεσία) με την ίδια ή παρεμφερή ειδικότητα και με τους ίδιους ή παρεμφερείς όρους εργασίας (κώλυμα υπέρβασης 24μηνης απασχόλησης). Η διάρκεια της σύμβασης για το προσωπικό που προσλαμβάνεται για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους τρεις μήνες, μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών. Ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου γίνεται σύμφωνα με την περιπτ. ιε της παρ 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/94, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 3812/09. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ KAΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛ. ΚΩΝ/ΝΟΣ