Σα. Ιούλ 13th, 2024

Προέγκριση τευχών δημοπράτησης για λιμάνι Ναυπλίου

Κοινοποίηση ειδήσεων

Προεγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης του Υποέργου [4] με τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΚΒΑΘΥΝΣΗΣ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ,» της Πράξης «ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ»,

με MIS 444637, συνολικού προϋπολογισμού 5.500.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και Δικαιούχο το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ.
Σύμφωνα με το φυσικό αντικείμενου του υποέργου, οι εργασίες που θα υλοποιηθούν έχουν στόχο τη δημιουργία σωστών διαστάσεων πλάτους και βάθους εισόδου και περιοχής κύκλου ελιγμών ώστε να εξυπηρετούνται με ασφάλεια τα πλοία σχεδιασμού του έργου.
Το βάθος της εκσκαφής ορίζεται στα -9,5μ. από κατώτατης ρηχίας για την είσοδο στο λιμένα και -8,10μ. από κατώτατης ρηχίας για την λεκάνη του κύκλου ελιγμών και για την ευστάθειά τους η κλίση των πρανών θα είναι 4:1. Η απόσταση εκσκαφών της λεκάνης από τα κρηπιδώματα για λόγους ασφαλείας θα είναι 15,00μ. και η κλίση των πρανών σε αυτά τα όρια θα είναι 1,5:1.
Επίσης, θα πραγματοποιηθεί αποκατάσταση και υποστήριξη των υπαρχόντων κρηπιδωμάτων/έργων όπου αυτό στα ύφαλά τους παρουσιάζουν προβλήματα (Υποσκαφές, Σπηλαιώσεις, άρση και επαναδιάστρωση πετρωμάτων εδράσεως των κρηπιδωμάτων, υποστηρικτικές κατασκευές, άρση και απομάκρυνση τεμαχίων τεχνικών ογκολίθων, συμπλήρωση ελλειπόντων δομικών στοιχείων κ.λ.π.) και την υποστήριξη των έργων στην περιοχή «ΜΠΑΝΙΕΡΕΣ» κοντά στον Ν.Ο. Ναυπλίου.
Στη θέση «ΜΠΑΝΙΕΡΕΣ», θα κατασκευαστεί πρίσμα – φράγμα από φυσικά πετρώματα χωρίς να στενέψει το πλάτος του διαύλου. Το μήκος του πρίσματος θα είναι περίπου στα 45,00 μ.
Με το συγκεκριμένο υποέργο, ολοκληρώνεται το φυσικό αντικείμενο της Πράξης «ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ», που συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του Ε.Π. ΔΕΠΙΝ 2007-2013, της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Η εξέλιξη αυτή, διευκολύνει σημαντικά το άλλο μεγάλο έργο που προετοιμάζει η Περιφέρεια Πελοποννήσου, στο Ναύπλιο, τη δημιουργία της μαρίνας, η οποία θα υλοποιηθεί μέσω Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) για πρώτη φορά στη χώρα.