Πα. Ιούλ 19th, 2024

Έναρξη υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση Νέων Αδειών Φύτευσης οινάμπελων 2022

Κοινοποίηση ειδήσεων

Η Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε. Κορινθίας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι, η υποβολή των αιτήσεων για την απόκτηση αδειών νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου, γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Υ.Π.Α.Α.Τ. www.minagric.gr > ψηφιακές υπηρεσίες > Αίτηση Αδειών Φύτευσης Αμπέλου 

από 23 Νοεμβρίου έως και 23 Δεκεμβρίου 2021 

Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 2933/327864/19112021 Υ. Α. Α. για να είναι αποδεκτή η αίτηση πρέπει να καταχωρείται για κάθε αγροτεμάχιο η έκταση (ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΚΤΑΣΗ 1 ΣΤΡ.), οι συντεταγμένες των κορυφών (ΕΓΣΑ ’87), το δημοτικό διαμέρισμα και το τοπωνύμιο της περιοχής

Β. Ο ενδιαφερόμενος να διαθέτει σύμφωνα με το Ο.Σ.Δ.Ε του έτους 2021 ελάχιστη έκταση γεωργικής εκμετάλλευσης 5,0 στρέμματα. Μέγιστη αιτούμενη έκταση 100 στρέμματα

Γ. Να επισυνάπτονται ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά: 

1. Φωτοτυπία ταυτότητας (δυο όψεις) 2. Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος (πρόσφατο) 

Τίτλοι ιδιοκτησίας i)Για τα ιδιόκτητα αγροτεμάχια, Ε9 και Υ.Δ. (ότι τα στοιχεία του Ε9 είναι αληθή και ακριβή) ή Συμβόλαια νομίμως μεταγραμμένα 

ii) Για τα μισθωμένα αγροτεμάχια 

Ενοικιαστήρια μέσω TAXIS με διάρκεια επτά (7) έτη από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος. 

• Συμβολαιογραφικό ενοικιαστήριο απαιτείται όταν η διάρκεια είναι πάνω από 9 έτη από την ημερομηνία υποβολής της  αίτησης. 

Τα κριτήρια προτεραιότητας ορίζονται ως εξής

Κριτήριο A (4,0 βαθμοί) Νεοεισερχόμενοι ηλικίας έως 40 ετών Σε αυτήν την περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά την βεβαίωση “νεοεισερχόμενου από το ΚΕΠΥΕΛ (πρέπει στο Αμπελουργικό Μητρώο:0.0 ΣΤΡ. οινάμπελα και το ΟΣΔΕ:0.0 ΣΤΡ. οινάμπελα) 

Κριτήριο B (1 βαθμό) Εφαρμογή κανόνων βιολογικής παραγωγής ή ολοκληρωμένης διαχείρισης α. Όταν ο αιτών δεν έχει στην κατοχή του οινοποιήσιμα αμπέλια θα πρέπει να υποβάλει ηλεκτρονικά κατά την υποβολή της αίτησης Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνει ότι θα εφαρμόσει τους κανόνες βιολογικής παραγωγής ή ολοκληρωμένη διαχείριση,  για  ελάχιστη  περίοδο  πέντε  ετών.

Β. Όταν ο αιτών έχει στην κατοχή του οινοποιήσιμα αμπέλια θα πρέπει να υποβάλει ηλεκτρονικά κατά την υποβολή της αίτησης της σύμβαση με τον πιστοποιητικό οργανισμό που να αποδεικνύεται ότι έχει εφαρμόσει τους κανόνες βιολογικής παραγωγής ή ολοκληρωμένης διαχείρισης, για ελάχιστη περίοδο πέντε ετών πριν την υποβολή της αίτησης. γ. Το αγροτεμάχιο βρίσκεται σε πλαγιές με αναβαθμίδες. 

Κριτήριο Δ* Εχει στην κατοχή του αμπελουργική εκμετάλλευση, με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου ως εξής *α. αμπελουργική (οινάμπελα) εκμετάλλευση στο Αμπελουργικό Μητρώο από 5,0 έως 49,99 στρέμ. (4,0 βαθμοί) 

*Β, αμπελουργική (οινάμπελα) εκμετάλλευση στο Αμπελουργικό Μητρώο από 50,0 έως 74.99 στρέμ. (2,8 βαθμοί) *γ. αμπελουργική (οινάμπελα) εκμετάλλευση στο Αμπελουργικό Μητρώο από 75.00 στρέμ. και άνω (2,0 βαθμοί) 

Κριτήριο Ε( 1,0 βαθμοί) Ο αιτών δεν διαθέτει αμπελουργικές εκτάσεις χωρίς άδεια, ή χωρίς δικαίωμα φύτευσης και επιπλέον δεν διαθέτει οινάμπελα χωρίς παραγωγή (μη υποβολή δήλωσης συγκομιδής) τα 8 τελευταία έτη. 

Όταν ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων, η Υπηρεσία μας προβαίνει στους απαραίτητους διοικητικούς, διασταυρωτικούς και επιτόπιους ελέγχους. Σας γνωρίζουμε ότι η άδεια νέας φύτευσης ισχύει για τρία έτη, δεν μεταβιβάζεται και η αλλαγή θέσης γίνεται υπό προϋποθέσεις. 

Κατά την φύτευση πρέπει να διαπιστωθεί ότι α) ο παραγωγός εφάρμοσε όλα κριτήρια προτεραιότητας για τα οποία είχε λάβει βαθμολογία Β) έχει χρησιμοποιήσει την χορηγούμενη άδεια φύτευσης σε ποσοστό τουλάχιστον 80% της έκτασης (5 έτη αποκλεισμός σε αντίθετη περίπτωση) και γ) τα τεμάχια στα οποία χορηγείται άδεια φύτευσης πρέπει να παραμείνουν στο όνομα του οποίου εκδόθηκε η ως άνω άδεια για πέντε έτη. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα απευθύνονται στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας.