Πε. Ιούν 30th, 2022

Ένορκες βεβαιώσεις από δικηγόρο (video)

Κοινοποίηση ειδήσεων

H πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Κορίνθου Πένυ Επιβατινού μίλησε στο Korinthostv. αποδίδοντας για τις ένορκες βεβαιώσεις.

Οι δικηγόροι ενώπιον των οποίων λαμβάνεται ένορκη βεβαίωση θα αναρτούν τις ένορκες βεβαιώσεις, και από την οποία θα λαμβάνονται αντίγραφα με την εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα και χρονοσφραγίδα του Συλλόγου.

Ειδικότερα:

Με το άρθρο 74 του Ν. 4690/2020 καθιερώνεται η δυνατότητα να πραγματοποιούνται ένορκες βεβαιώσεις και ενώπιον δικηγόρου, για το διάστημα έως 15 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με τη σχετική διάταξη, οι διάδικοι µπορούν να προσκοµίσουν ένορκες βεβαιώσεις που λαµβάνονται ενώπιον δικηγόρου της έδρας του δικαστηρίου ή της κατοικίας ή της διαµονής του µάρτυρα κατά τη διαδικασία των άρθρων 422 έως 424 του ΚΠολΔ. Η ένορκη βεβαίωση δεν µπορεί να ληφθεί ενώπιον των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων. Αµέσως µετά τη λήψη της ένορκης βεβαίωσης, ο δικηγόρος ενώπιον του οποίου αυτή δόθηκε την αποστέλλει ηλεκτρονικά στο δικηγορικό σύλλογο στον οποίο ανήκει και λαµβάνει ηλεκτρονική απόδειξη λήψης. Με την ηλεκτρονική απόδειξη η ένορκη βεβαίωση αποκτά βέβαιη χρονολογία και µοναδικόαριθµό. Ο δικηγόρος χορηγεί αντίγραφα της ένορκης βεβαίωσης µαζί µε την ως άνω ηλεκτρονική απόδειξη λήψης.