Δε. Δεκ 4th, 2023

Αρκαδία: Τροπολογία-ανακούφιση για ασφαλιστικές εισφορές πυρόπληκτων

ÓõíÝ÷éóç ôçò óõæÞôçóçò êáé øÞöéóç ôïõ ó÷åäßïõ íüìïõ ôùí Õðïõñãåßùí Åñãáóßáò, ÊïéíùíéêÞò ÁóöÜëéóçò êáé ÊïéíùíéêÞò Áëëçëåããýçò, Åóùôåñéêþí êáé Ïéêïíïìéêþí "Ñýèìéóç ïöåéëþí ðñïò ôïõò Öïñåßò ÊïéíùíéêÞò ÁóöÜëéóçò, ôç ÖïñïëïãéêÞ Äéïßêçóç êáé ôïõò Ï.Ô.Á. á' âáèìïý, ÓõíôáîéïäïôéêÝò ñõèìßóåéò Äçìïóßïõ êáé ëïéðÝò áóöáëéóôéêÝò êáé óõíôáîéïäïôéêÝò äéáôÜîåéò, åíßó÷õóç ôçò ðñïóôáóßáò ôùí åñãáæïìÝíùí êáé Üëëåò äéáôÜîåéò", ôçí Ôñßôç 14 ÌáÀïõ 2019. (EUROKINISSI/ÃÉÙÑÃÏÓ ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ)

Κοινοποίηση ειδήσεων

Η τροπολογία που προτάθηκε από το βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νομού Αρκαδίας, Γιώργο Παπαηλιού και άλλους τρεις συναδέλφους του, του Νομού Ηλείας και που αφορά τον επανυπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών των πυρόπληκτων του καλοκαιριού 2007, μεταξύ αυτών και της Αρκαδίας (Μεγαλόπολη κτλ), έγινε δεκτή και ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής σήμερα, 15.5.2019.

Με αυτή τη ρύθμιση, οι πυρόπληκτοι του καλοκαιριού 2007, μεταξύ αυτών και της Αρκαδίας (Μεγαλόπολη κτλ) θα ανακουφιστούν σημαντικά, αφού για τις οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές, που δεν συνδέονται με «την απασχόληση συγκεκριμένων προσώπων» (υπέρ αγνώστων), ως βάση υπολογισμού ορίζεται «ο κατώτατος βασικός μισθός άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, όπως ίσχυε την 31.12.2018» μειωμένος κατά το ήμισυ για δε τις προσαυξήσεις, τα πρόσθετα τέλη και τους τόκους «παρέχεται έκπτωση 100 %».

Το περιεχόμενο της τροπολογίας έχει ως εξής :

Τροπολογία-Προσθήκη

Στο σχέδιο νόμου «Ρύθμιση οφειλών προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις»

Θέμα : Επανυπολογισμός ασφαλιστικών εισφορών πυροπλήκτων

Αιτιολογική Έκθεση

Επειδή οι κάτοικοι των πυρόπληκτων περιοχών του έτους 2007 έχουν βρεθεί σε αδυναμία καταβολής των οφειλόμενων από την επισκευή των κατεστραμμένων λόγω των πυρκαγιών οικημάτων και κτιριακών εγκαταστάσεων, προτείνεται προς διευκόλυνση των οφειλετών η συγκεκριμένη ρύθμιση, η οποία εναρμονίζεται με τους κανόνες επανυπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών.

Τροπολογία-Προσθήκη
Άρθρο ….

Ειδικά για τους πληγέντες από πυρκαγιές του Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου 2007 σε περιοχές των νομών Ηλείας, Μεσσηνίας, Λακωνίας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Ευβοίας, Αττικής, Αιτωλοακαρνανίας, Μαγνησίας, Αχαΐας, Αργολίδας, Λάρισας, Άρτας, Θεσπρωτίας, Ζακύνθου, Φθιώτιδας, Κεφαλληνίας και Βοιωτίας, η οφειλή που υπάρχει με βάση τις διατάξεις του Δεύτερου Μέρους της Υπουργικής Απόφασης υπ’ αριθμ.55575/Ι.479/18-11-1965 (Β΄ 816) του Κανονισμού του πρ. ΙΚΑ- ΕΤΑΜ «Ασφάλισις οικοδόμων» και δεν συναρτάται με την απασχόληση συγκεκριμένων προσώπων κατά το άρθρο 40 παρ.2 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης, επανυπολογίζεται, ανάλογα προς τον κλάδο ασφάλισης στον οποίο αφορά, σύμφωνα με ποσοστά υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών του δεύτερου και του τρίτου εδαφίου της περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 35, της παρ. 1 του άρθρου 38, της παρ. 1 του άρθρου 41 και του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 97 του ν. 4387/2016 (Α’85). Ως βάση υπολογισμού ορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, όπως ίσχυε κατά την 31.12.2018. Ειδικά για κτίσματα που βρίσκονται σε περιοχές της παρ. 1 περ. δ’ του άρθρου 38 της Υπουργικής Απόφασης υπ’ αριθμ.55575/Ι.479/18-11-1965 (Β΄ 816) η ως άνω βάση υπολογισμού μειώνεται κατά 50%. Στους οφειλέτες του παρόντος άρθρου παρέχεται έκπτωση 100% επί των πάσης φύσεως προσαυξήσεων, προσθέτων τελών και τόκων λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής κύριας οφειλής, όπως έχουν διαμορφωθεί μέχρι την ημερομηνία της έκπτωσης».