Δε. Αυγ 8th, 2022

Δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λουτρακίου -Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων

Κοινοποίηση ειδήσεων

Σας καλούμε να συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με την από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τ. Α΄), την 05 Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00 (χρόνος έναρξης) έως 9:30 (χρόνος λήξης), για συζήτηση και λήψη Απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.:Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου μας και της Ανώνυμης Εταιρείας Διώρυγας Κορίνθου (Α.Ε.ΔΙ.Κ) για την υλοποίηση του έργου:
΄΄Κατασκευή περίφραξης προς ενίσχυση της ασφάλειας και αποτροπή προσέγγισης στην περιοχή της Διώρυγας Κορίνθου΄΄. Ορισμός εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αυτής.
2.Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων δημοτικού προϋ/σμού έτους 2020 (Δ΄τρίμηνο).
3.Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων και ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (Ο.Π.Δ.) του ν.π.δ.δ. “΄΄Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου – Περαχώρας΄΄ έτους 2021.
4.Έγκριση ή μη του 1 ου Α.Π.Ε. του έργου:
‘’Αισθητική, λειτουργική, περιβαλλοντική αναβάθμιση πεζόδρομων στο Δήμο Λουτρακίου -Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων ‘’.
5.Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης πληρεξούσιας δικηγόρου του Δήμου.
6.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους προστίμων ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών ετών 2005 έως 2011 στην Κ. Λουτρακίου Περαχώρας .
7.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους προστίμων ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών ετών 2010 έως 2011 στην Κ. Λουτρακίου Περαχώρας .
8.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους προστίμων ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών ετών 1999 έως 2009 στην Κ. Λουτρακίου Περαχώρας .
Ο Πρόεδρος

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

του Δήμου Γκιώνης Αλκ. Γεώργιος

Δήμαρχος