Πα. Σεπ 22nd, 2023

Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης: Αναστέλλει την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή γηπέδων αντισφαίρισης» στον Αγιο Γεώργιο Κορίνθου

Κοινοποίηση ειδήσεων

Το Δικαστήριο αποφασίζει τα εξής:
Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση, για την άσκηση της οποίας καταβλήθηκε το νόμιμο παράβολο (βλ. με αριθμ.283887989959 0826 0061 ηλεκτρονικό παράβολο) οι αιτούντες επιδιώκουν παραδεκτώς να ανασταλεί η εκτέλεση: 1. Της με αριθμ.35612/14-5-2019 οικοδομικής άδειας της Υπηρεσίας Δόμησης (Υ.ΔΟΜ) του Δήμου Κορινθίων με περιγραφή έργου «Κατασκευή γηπέδων αντισφαίρισης-ισογείου αναψυκτηρίου με υπόγειο» και 2. Της με αριθμ.34369/8-5-2019 προέγκρισης της αυτής ως άνω υπηρεσίας για το ίδιο πιο πάνω έργο. Κατά των ανωτέρω πράξεων οι αιτούντες έχουν ασκήσει την από 25.6.2019 αίτηση ακύρωσης, η οποία εκκρεμεί.
Επειδή, στο άρθρο 52 του π.δ. 18/1989 (ΦΕΚ Α΄8), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 35 του ν. 2721/1999 (ΦΕΚ Α’ 112), που εφαρμόζεται εν προκειμένω αναλόγως, δυνάμει του άρθρου 4 παρ. 1 εδ. α’ του ν. 702/1977 (ΦΕΚ Α΄268), ορίζονται τα ακόλουθα: «1. … 6.Η αίτηση αναστολής εκτέλεσης γίνεται δεκτή, όταν κρίνεται ότι η άμεση εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης θα προκαλέσει στον αιτούντα βλάβη ανεπανόρθωτη ή δυσχερώς επανορθώσιμη σε περίπτωση ευδοκίμησης της αίτησης ακυρώσεως. Η αίτηση όμως, μπορεί να απορριφθεί, αν κατά τη στάθμιση της βλάβης του αιτούντος, των συμφερόντων τρίτων και του δημοσίου συμφέροντος κρίνεται ότι οι αρνητικές συνέπειες από την αποδοχή θα είναι σοβαρότερες από την ωφέλεια του αιτούντος. 7.Εάν η Επιτροπή εκτιμά ότι η αίτηση ακυρώσεως είναι προδήλως βάσιμη, μπορεί να δεχθεί την αίτηση αναστολής, ακόμη και αν η βλάβη του αιτούντος από την άμεση εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης δεν κρίνεται ως ανεπανόρθωτη ή δυσχερώς επανορθώσιμη. Αντίθετα, η αίτηση αναστολής μπορεί να απορριφθεί ακόμη και σε περίπτωση ανεπανόρθωτης ή δυσχερώς επανορθώσιμης βλάβης, αν η Επιτροπή εκτιμά ότι η αίτηση ακυρώσεως είναι προδήλως απαράδεκτη ή προδήλως αβάσιμη. 8. …». . 3. Eπειδή, στο άρθρο 6 του π.δ./τος 77/1985 ΦΕΚ Α’ 28 «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού», ορίζεται ότι: «Διεύθυνση Μελετών Αθλητικών Έργων. 1. Στη Διεύθυνση αυτή υπάγονται τα παρακάτω τμήματα: Α. Αρχιτεκτονικό Τμήμα. Στις αρμοδιότητες του Τμήματος αυτού ανήκουν ιδίως: α) Η σύνταξη, ο έλεγχος και η έγκριση αρχιτεκτονικών μελετών κάθε είδους έργου και εγκαταστάσεων αρμοδιότητας Γ.Γ.Δ. β) …», επίσης, στο άρθρο 1 παρ.2.1 της ΥΑ οικ/2012 (ΥΑ οικ.7533 ΦΕΚ Β’ 251 2012) Διαδικασία έντυπης υποβολής Έγκρισης Δόμησης και Άδειας Δόμησης, ορίζεται ότι: «2.1. Για τη χορήγηση Έγκρισης Δόμησης υποβάλλονται στην αρμόδια για την περιοχή του ακινήτου Υπηρεσία Δόμησης τα δικαιολογητικά που απαιτούνται: α1. ……. ε. Εγκρίσεις άλλων φορέων ή υπηρεσιών, σχετικά με την λειτουργικότητα και τις κτιριοδομικές ή άλλες απαιτήσεις των ειδικών κτιρίων, όπως προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις και ιδίως έγκριση του αρμόδιου Σ.Α., έγκριση του αρμόδιου ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ, έγκριση από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού & Τουρισμού, έγκριση της ΔΕΗ για υποσταθμό, όπου αυτές απαιτούνται. στ. ……….». Περαιτέρω, στο άρθρο 38 του ν. 4495/2017 «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» (Α’ 167/3.11.2017), όπως ίσχυσε μετά την έκδοση του ν. 4546/2018 (Α’ 101/12.6.2018), ορίζεται ότι: «1.Ο έλεγχος των στοιχείων της οικοδομικής άδειας, όπου απαιτείται, διενεργείται από εξουσιοδοτημένους από τον Προϊστάμενο της Υ.ΔΟΜ. υπαλλήλους, μηχανικούς Π.Ε. ή Τ.Ε. 2. … Ο έλεγχος της υπηρεσίας περιλαμβάνει έλεγχο της πληρότητας των δικαιολογητικών που υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 40, του τοπογραφικού, του διαγράμματος κάλυψης …. 3.Υποχρεωτικός έλεγχος διενεργείται σε περίπτωση καταγγελίας για τη νομιμότητα της εκδοθείσας άδειας, ανεξαρτήτως της κατηγορίας αυτής, ………….».
Επειδή, από τα στοιχεία της δικογραφίας προκύπτουν τα ακόλουθα: Με τη με αριθμ.35612/14-5-2019 οικοδομική άδεια της Υπηρεσίας Δόμησης (Υ.ΔΟΜ) του Δήμου Κορινθίων χορηγήθηκε στο Δήμο Κορινθίων οικοδομική άδεια για την κατασκευή του έργου «Κατασκευή γηπέδων αντισφαίρισης-ισογείου αναψυκτηρίου με υπόγειο» επί της οδού Κλειούς στον Άγιο Γεώργιο Δήμου Κορινθίων, κατόπιν της με αριθμ.34369/8-5-2019 προέγκρισης της αυτής ως άνω υπηρεσίας. Με τη με αριθμ.πρωτ.18726/29-5-2019 αίτηση – καταγγελία προς τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων, κάτοικοι της περιοχής, μεταξύ των οποίων και οι αιτούντες, ζήτησαν την ανάκληση της προαναφερόμενης οικοδομικής άδειας.5. Επειδή οι αιτούντες, κάτοικοι της περιοχής όπου πρόκειται να κατασκευαστεί το ανωτέρω έργο, με την κρινόμενη αίτησή τους, ζητούν να ανασταλεί η εκτέλεση των προαναφερόμενων πράξεων, ισχυριζόμενοι ότι η υποβληθείσα από τους ίδιους αίτηση ακύρωσης κατά των αυτών πράξεων, το κείμενο της οποίας περιέχεται στην κρινόμενη αίτηση, είναι προδήλως βάσιμη. Ειδικότερα, προβάλλεται ότι οι προσβαλλόμενες πράξεις έχουν εκδοθεί μη νόμιμα διότι: 1. Δεν έγινε κατηγοριοποίηση της εγκατάστασης πριν από την έκδοσή τους, κατά παράβαση των οριζομένων στο άρθρο 56α του ν.2725/1999, 2. Δεν προηγήθηκε της έκδοσής τους περιβαλλοντική κατάταξη του έργου σύμφωνα με το ν.4014/2001, 3. Δεν προβλέπεται συντελεστής δόμησης στο σημείο ανέγερσης και δεν έχει εκδοθεί από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης βεβαίωση χρήσης γης, γίνεται, δε, ανεπίτρεπτη ανάμιξη χρήσεων, εφόσον η επίμαχη περιοχή είναι περιοχή αμιγούς κατοικίας, 4. Δεν εξετάστηκε πριν από την έκδοσή τους είτε η χορήγηση κυκλοφοριακής σύνδεσης είτε η χορήγηση εισόδου-εξόδου από τους αρμόδιους φορείς και 5. Δεν περιλαμβάνονται τα απαιτούμενα στην Υ.Α.14980 Φ.700.5/ΦΕΚ Β’529/3-4-2014, ως προς το υπόγειο. Οι λόγοι, όμως, αυτοί, ενόψει του ότι χρήζουν ενδελεχούς νομικής έρευνας, δεν παρίστανται ως προδήλως βάσιμοι, ώστε να δικαιολογήσουν την αναστολή εκτέλεσης των προσβαλλόμενων πράξεων.
Επειδή, περαιτέρω, οι αιτούντες προβάλλουν ότι οι προσβαλλόμενες πράξεις είναι μη νόμιμες, διότι δεν προηγήθηκε της έκδοσής τους έγκριση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ.1 εδ.Α-α του π.δ.77/1985 και 1 παρ.2.1. της ΥΑ οικ/2012 (ΥΑ οικ.7533 ΦΕΚ Β’ 251 2012), καθώς και ότι από την άμεση εκτέλεση των πράξεων αυτών θα προκληθεί στους ίδιους ανεπανόρθωτη, άλλως δυσχερώς επανορθώσιμη βλάβη σε περίπτωση ευδοκίμησης της αίτησης ακύρωσής τους, διότι θα εκτελεστούν οικοδομικές εργασίες για την κατασκευή εκτεταμένων αθλητικών εγκαταστάσεων χωρίς νόμιμες οικοδομικές άδειες, με συνέπεια την βλάβη των περιουσιών τους καθώς και του περιβάλλοντος. Αντίθετα, το καθ’ ου ν.π.δ.δ. με την από 8-7-2019 έκθεση απόψεών του καθώς και το από 12-8-2019 υπόμνημά του προβάλλει, μεταξύ άλλων, ότι εκ παραδρομής δεν ζητήθηκε πριν από την έκδοση της οικοδομικής άδειας η έγκριση από τη Γ.Γ.Α., η οποία (έγκριση) έχει ήδη ζητηθεί και θα ενσωματωθεί άμεσα στην αναθεώρηση της οικοδομικής άδειας, σε κάθε περίπτωση, δε, η σχετική αδειοδότηση είναι απαραίτητη πριν από τη λειτουργία της εγκατάστασης και όχι πριν την έκδοση της άδειας δόμησης.7. Επειδή, με τα δεδομένα αυτά, το Δικαστήριο, αφού έλαβε υπόψη του ότι δεν προσκομίσθηκε από το καθ’ ου ν.π.δ.δ. η αναφερόμενη στην προηγούμενη σκέψη της παρούσας έγκριση της Γ.Γ.Α., καθώς και ότι από τα στοιχεία του φακέλου δεν προκύπτει ότι διενεργήθηκε έλεγχος των στοιχείων της επίμαχης οικοδομικής άδειας από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους, κατά τα οριζόμενα στο προπαρατεθέν άρθρο 38 του ν. 4495/2017, εφόσον υποβλήθηκε καταγγελία κατ’ αυτής, κατά τα προεκτεθέντα, κρίνει ότι η άμεση εκτέλεση των πράξεων, των οποίων ζητείται η αναστολή, είναι δυνατό να επιφέρει δυσχερώς επανορθώσιμη βλάβη των περιουσιών των αιτούντων και του περιβάλλοντος, λόγω της ανοικοδόμησης χωρίς την τήρηση των οριζομένων κανόνων έκδοσης των οικοδομικών αδειών και στην κατ’ επέκταση προστασία του περιβάλλοντος με την τήρηση αυτών. Συνεπώς και δεδομένου ότι, εν προκειμένω, δεν επιβάλλεται η άμεση εκτέλεση των προσβαλλόμενων πράξεων για λόγους δημοσίου συμφέροντος, πρέπει να χορηγηθεί η αιτούμενη αναστολή εκτέλεσης των προσβαλλόμενων πράξεων, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αίτησης ακύρωσης που άσκησαν οι αιτούντες κατ’ αυτών. Τέλος, πρέπει να αποδοθεί το καταβληθέν παράβολο στους αιτούντες (κατ’ άρθρο 36 παρ. 4 π.δ. 18/1989), κατ’ εκτίμηση, δε, των περιστάσεων, να απαλλαγεί το καθ’ ου από τα δικαστικά έξοδα (άρθρο 275 παρ. 1 εδ. ε’ του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, σε συνδυασμό με το με το άρθρο 4 παρ. 1 περ. στ΄ του ν. 702/1977, όπως ισχύει).
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
Δέχεται την αίτηση.
Αναστέλλει την εκτέλεση: 1. Της με αριθμ.35612/14-5-2019 οικοδομικής άδειας της Υπηρεσίας Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) του Δήμου Κορινθίων με περιγραφή έργου «Κατασκευή γηπέδων αντισφαίρισης-ισογείου αναψυκτηρίου με υπόγειο» και 2. Της με αριθμ.34369/8-5-2019 προέγκρισης της αυτής ως άνω υπηρεσίας για το ίδιο πιο πάνω έργο, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αίτησης ακύρωσης κατ’ αυτών.
Διατάσσει την απόδοση του καταβληθέντος παραβόλου στους αιτούντες.
Απαλλάσσει το καθ’ ου από τα δικαστικά έξοδα.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Τρίπολη στις 12-9-2019.