Τε. Δεκ 7th, 2022

Κλειστά τα σχολεία στο δήμο Νεμέας προληπτικά αύριο Παρασκευή

Κοινοποίηση ειδήσεων

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΜΕΑΣ Εχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 Τεύχος Ά) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης»
  2. Το άρθρο 58 του ως άνω Νόμου , σχετικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου .
  3. Το υπ’ αριθμ. 79/2017 Προεδρικό Διάταγμα, άρθρο 4 ,παράγραφο 4 και
  4. Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών

                                                 Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Την αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων Α/ θμιας και  Β /θμιας εκπαίδευσης ,καθώς και του Παιδικού Σταθμού Νεμέας την Παρασκευή 15 /10/2021 λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, ως προληπτικό μέτρο για την ασφάλεια των μαθητών.

                                                     Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                          Κ.α.α

                                                  Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                             ΚΑΡΚΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ