Πε. Ιούν 30th, 2022

Κόρινθος: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο

Κοινοποίηση ειδήσεων

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 74 § 1 του Ν. 4555/2018, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την 20η Ιουλίου 2020 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 20:00 στο
Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32, 2 ος όροφος) με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Απευθείας αγορά ακινήτου στην Κοινότητα Αγγελοκάστρου για δημιουργία Κ.Χ. -Πλατείας
  2. Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2020
  3. Καθορισμός αμοιβής πληρεξουσίων δικηγόρων του Δήμου
  4. Αίτημα συνδημότη μας για παροχή κοινωφελούς εργασίας στο Δήμο
    Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με τα οριζόμενα: α)στην με αριθμό 163 εγκύκλιο του Τμήματος Οργάνωσης Τ.Α. Α΄ βαθμού του Υπουργείου Εσωτερικών (αριθμ. πρωτ. 33282/29-5- 2020) «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων» και β)στην με αριθμό 40 εγκύκλιο του Τμήματος Οργάνωσης Τ.Α. Α΄ βαθμού του Υπουργείου Εσωτερικών (αριθμ. πρωτ. 20930/31-3-2020) «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων».