Πε. Ιούλ 25th, 2024

Με υπογραφή του περιφερειάρχη Πελοποννήσου Π. Νίκα κυρώθηκε η πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης σε Αγία Αννα – Συνοικισμό, στην Κόρινθο

Κοινοποίηση ειδήσεων

Ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας υπέγραψε την κύρωση της διορθωμένης πράξης εφαρμογής της εγκεκριμένης πολεοδομικής μελέτης της περιοχής Αγία Αννα – Συνοικισμός, στην Κόρινθο.

Την σχετική απόφαση του περιφερειάρχη μπορείτε να δείτε εδώ:

Απόφαση κύρωσης.

Κύρωση διορθωμένης Πράξης Εφαρμογής της εγκεκριμένης πολεοδομικής μελέτης περιοχής “Αγία Άννα- Συνοικισμός” Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων.
Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου
Έχοντας υπόψη:

 1. Το Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/07-06-2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
  Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
  και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 186 παρ. ΙΙ ΣΤ εδάφιο 41, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο
  44 παρ. 10.ε του Ν. 3979/2011 (Φ.Ε.Κ. 138/Α/16-06-2011) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
 2. Το Π.Δ/γμα 131/2010 (Φ.Ε.Κ. 224/Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας
  Πελοποννήσου», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
 3. Το Ν.1337/83 (ΦΕΚ 33 Α΄/1983), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν.1512/85
  (ΦΕΚ 4Α/1985), το Ν. 1647/1986 και το Ν. 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/24-12-2014) και ειδικότερα τα άρθρα
  8, 9 και 12 αυτού.
  1
 4. Τις διατάξεις του Ν.2508/1997 (ΦΕΚ 124Α/1997) – άρθρο 25 και του Ν. 3212/2003 (ΦΕΚ 308
  Α/2003) – άρθρο 11.
 5. Το Ν. 1577/85 (ΦΕΚ 210 Α/85), όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει.
 6. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 17-7-1923 (ΦΕΚ 228/Α/16-08-23) σε συνδυασμό με το ΠΔ της 26.5/14-
  6-1993 ΦΕΚ 648/Δ/93 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
 7. Τις διατάξεις του Ν.Δ 690/1948 (ΦΕΚ 133Α/4-5-1948) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
  σήμερα.
 8. Τις διατάξεις του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 580 Δ/27-7-99).
 9. Την υπ’ αριθμ. 79881/3445/6-12-84 (ΦΕΚ 862Β/1984) Απόφαση του Υπουργού Χ.Ο.Π.
  «Διαδικασία και τρόπος σύνταξης της Πράξης Εφαρμογής Πολεοδομικής Μελέτης» και ειδικότερα τα
  άρθρα 4 και 5.
 10. Την υπ’ αριθ. 47037/7767/16-6-86 Απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Έγκριση προδιαγραφών
  και τιμολογίου για την εκπόνηση μελετών εφαρμογής των Πολεοδομικών Μελετών ΕΠΑ», όπως
  τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθ. 71934 / 9734 /2-11-1989 όμοια της.
 11. Το από 13-09-2011 Π.Δ/γμα (ΦΕΚ 262/ΑΑΠΘ/11-10-2011) «Έγκριση πολεοδομικής μελέτης
  επέκτασης και ένταξης τμήματος της πολεοδομικής ενότητας 2, γειτονιά “Αγία Άννα- Συνοικισμός” του
  δήμου Κορινθίων (Ν. Κορινθίας)».
 12. Την με αρ. Πρωτ. 36868/10-07-2014 Σύμβαση του Δήμου Κορινθίων με τον κ. Σπυρίδωνα
  Μαγγίνα Διπλ. Τοπογράφο Μηχανικό για την ανάθεση εκπόνησης μελέτης “Ανασύνταξη πράξης
  εφαρμογής σχεδίου πόλεως Αγία Άννα- Συνοικισμός”. Από τη σύμβαση προκύπτει ότι ο Ανάδοχος έχει
  εντολή ανασύνταξης του Κεφαλαίου Γ’ της εν λόγω Πράξης Εφαρμογής.
 13. Την απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου με αριθμό πρωτ. 121996/45833/02-10-2015
  που αφορά την υπαγωγή της μελέτης “Ανασύνταξη πράξης Εφαρμογής σχεδίου πόλεως περιοχής “Αγία
  Άννα- Συνοικισμός” Δημοτικής κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων” στις προ ισχύουσες του Ν.
  4315/24-12-2014 (ΦΕΚ 269/Α/24-12-2014) διατάξεις περί εισφοράς γης.
 14. Την απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου με αριθμό πρωτ. 289972/5619/2018/15-01-
  2019 περί «εκδίκασης ενστάσεων που αφορούν την Α’ ανάρτηση του Γ’ Κεφαλαίου της Πράξης
  Εφαρμογής της εγκεκριμένης πολεοδομικής μελέτης περιοχής «Αγία Άννα- Συνοικισμός» Δημοτικής
  Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων».
 15. Την πράξη εφαρμογής που ανασυντάχθηκε από το Τεχνικό Γραφείο Μελετών του κ. Σπύρου
  Π. Μαγγίνα, Τοπογράφου Μηχανικού σε συνέχεια της απόφασης Περιφερειάρχη της παραγράφου
  14της παρούσας, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από το Δήμο Κορινθίων (ημερομηνία θεώρησης 12-05-
  2020).
  2
 16. Την Ανακοίνωση με αριθμό πρωτ. 12978/οικ. 894/13-05-2020 του Δήμου Κορινθίων που
  αφορά την Β’ ανάρτηση της Πράξης Εφαρμογής της εγκεκριμένης πολεοδομικής μελέτης περιοχής
  “Αγία Άννα- Συνοικισμός” Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων και τα αποδεικτικά
  δημοσίευσης αυτής.
 17. Τις δημοσιεύσεις της ανακοίνωσης της παρ. 16 της Β’ ανάρτησης στις εφημερίδες
  ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΗΜΕΡΑ (Αρ. Φύλλου: 9752, 10-06-2020 και Αρ. Φύλλου: 9753, 11-06-2016) και Η ΑΥΓΗ
  (Αρ. Φύλλου: 13779, 10-06-2016 και Αρ. Φύλλου: 13780, 11-06-2020), καθώς και τις ατομικές
  επιδόσεις στους εμπλεκόμενους ιδιοκτήτες.
 18. Το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 30289/οικ.2321/07-10-2020 της Υπηρεσίας Πολεοδομικών
  Εφαρμογών & Μελετών, Τμήμα Πολεοδομίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του
  Δήμου Κορινθίων, με το οποίο μας απεστάλησαν στοιχεία της μελέτης Πράξης Εφαρμογής της
  εγκεκριμένης πολεοδομικής μελέτης περιοχής “Αγία Άννα- Συνοικισμός” Δημοτικής Κοινότητας
  Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων, καθώς και οι είκοσι έξη (26) ενστάσεις που υποβλήθηκαν κατά τη
  φάση της Β’ ανάρτησης (εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες) σε συνέχεια της με αριθμό πρωτ.
  12978/οικ.894/13-05-2020 ανακοίνωσης της Αντιδημάρχου Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων.
 19. Συγκεκριμένα κατά τη φάση της Β’ ανάρτησης υποβλήθηκαν συνολικά οι κάτωθι είκοσι
  πέντε (25) εμπρόθεσμες ενστάσεις :
  α/α Αρ. Πρωτ. Ένστασης Ενιστάμενος Ο.Τ. / Πιν/δα
  Κτ. Αριθ.
  Περιεχόμενο Ένστασης
  19.1
  15057/1129/03-06-
  2020
  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΖΟΥΑΝΟΣ
  του ΜΙΧΑΗΛ και της
  ΕΛΕΝΗΣ
  Γ907/0111043
  1) Ζητείται να μην αποζημιώσει λόγω
  ρυμοτομίας και προσκυρώσεων τις όμορες
  ιδιοκτησίες επικαλούμενος οικονομική
  αδυναμία.
  2) Διαμαρτύρεται για το μη σταθερό
  πλάτος της οδού Ομήρου στη συμβολή της
  με την οδό Παρθενώνος.
  3) Αναφέρει την έντονη μορφολογία του
  εδάφους στην περιοχή και την ανάγκη
  κατασκευής αντιστηριγμάτων στον βράχο
  και τοποθέτησης προστατευτικών
  κιγκλιδωμάτων.
  19.2 15472/1170/09-06-
  2020
  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ
  του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και
  της ΜΑΡΙΑΣ
  και
  ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΓΓΕΛΗΣ
  του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και
  της ΜΑΡΙΑΣ
  Γ983/0124003 Ζητείται:
  1) Να τους προσκυρωθεί τμήμα
  καταργούμενου κοινόχρηστου χώρου
  (αδιέξοδη οδός Βιθυνίας), το οποίο
  προσκυρώνεται στην όμορη ιδιοκτησία με
  Κ.Α.Κ. 0124002, έτσι ώστε να αποκτήσει
  πρόσωπο η ιδιοκτησία τους στην οδό
  Νίγδη και να μην χρειαστεί η μεταφορά
  των δικτύων κοινής ωφέλειας.
  2) Σε περίπτωση που δεν γίνει δεκτή η
  πρόταση τους να συμπληρωθεί ο πίνακας
  3
  επικειμένων με τις εργασίες μεταφοράς
  των δικτύων.
  3) και 4) Ζητούν την τροποποίηση του
  σχεδίου ώστε να μην καταργηθεί η οδός
  Βιθυνίας και προτείνουν τη διαδικασία
  που πρέπει να ακολουθηθεί μετά την
  τροποποίηση για τις τέσσερις
  εμπλεκόμενες ιδιοκτησίες.
  19.3
  15476/1171/09-06-
  2020
  ΘΕΟΔΩΡΑ
  ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
  του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της
  ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ
  δια του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
  ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ του
  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της
  ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ
  Γ1006/0704014 Ζητείται:
  1) Να διορθωθεί ο πίνακας επικειμένων.
  2)Να τροποποιηθούν τα ποσοστά
  ιδιοκτησίας στο τελικό οικόπεδο 04 του
  Ο.Τ. 1006. Γ1006/0704009
  19.4
  15478/1172/09-06-
  2020
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
  του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της
  ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ
  Γ1006/0704007 Ζητείται:
  1) Να διορθωθεί οι πίνακες επικειμένων
  των ιδιοκτησιών του.
  2)Να τροποποιηθούν τα ποσοστά
  ιδιοκτησίας στο τελικό οικόπεδο 04 του
  Ο.Τ. 1006.
  Γ1006/0704008
  Γ1006/0704009
  Γ1006/0704012
  Γ1006/0704013
  Γ1006/0704014
  19.5
  15760/1186/11-06-
  2020
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΣΤΑΡΑΣ
  του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και της
  ΓΕΩΡΓΙΑΣ,
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΡΑΣ του
  ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και της
  ΓΕΩΡΓΙΑΣ και ΦΩΤIΟΣ
  ΚΩΣΤΑΡΑΣ του
  ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και της
  ΓΕΩΡΓΙΑΣ
  Γ915/0113010
  Ενίστανται κατά της ρυμοτόμησης, αλλά
  και της προσκύρωσης τμήματος της οδού
  Αισχύλου στην ιδιοκτησία τους, λόγω
  οικονομικής αδυναμίας τόσο δικής τους,
  όσο και των όμορων ιδιοκτητών.
  19.6
  15797/1189/11-06-
  2020
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΩΣΤΑΡΑ
  του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και της
  ΔΗΜΗΤΡΑΣ,
  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΩΣΤΑΡΑ
  του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και της
  ΔΗΜΗΤΡΑΣ,
  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΩΣΤΑΡΑΣ
  του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και της
  ΔΗΜΗΤΡΑΣ,
  ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΩΣΤΑΡΑ
  του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και της
  ΔΗΜΗΤΡΑΣ
  (κληρονόμοι ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
  Χ. ΚΩΣΤΑΡΑ)
  Γ903/0111003
  Αναφέρουν ότι οι ίδιοι έχουν αφήσει
  ελεύθερα τα 3,00μ. μετά τη παρότρυνση
  του μηχανικού τους όταν κατασκευάστηκε
  το πατρικό τους σπίτι το 1950. Θεωρούν
  ότι όποια ρυμοτόμηση θα πρέπει να
  βαρύνει τους άλλους ιδιοκτήτες και να μην
  ισχύσουν οι προβλεπόμενες στη β’
  ανάρτηση διευθετήσεις που θίγουν
  αδίκως την ιδιοκτησία τους.
  19.7
  16318/1271/17-06- ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΚΕΚΗ του
  ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της
  Γ904/0111057 1) Ενίστανται κατά της τακτοποίησης της
  4
  2020
  ΘΕΟΔΩΡΑΣ, συζ.
  ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΑΡΜΑΚΗ και
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ
  του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και της
  ΓΕΩΡΓΙΑΣ
  ιδιοκτησίας τους με το άρθρο 25 του Ν.
  1337/83, ισχυριζόμενοι ότι το σχήμα και
  το μικρό εμβαδόν του οικοπέδου που τους
  απομένει μετά την ρυμοτόμηση,
  καθιστούν δύσκολη την εκμετάλλευση
  του.
  2) Ισχυρίζονται ότι δεν αποτυπώνονται
  στον πίνακα τα επικείμενα που βρίσκονται
  εντός του προβλεπόμενου πεζοδρόμου.
  3) Ζητείται να τους δοθεί από την Τεχνική
  Υπηρεσία του Δήμου η υψομετρική μελέτη
  του προβλεπόμενου πεζοδρόμου.
  19.8 16625/1256/17-06-
  2020
  ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΣΙΩΤΗ
  του ΣΩΤΗΡΙΟΥ και της
  ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ
  Γ903/0111049
  1) Ενίσταται κατά της αποζημίωσης προς
  τρίτους από την ιδιοκτησία της,
  ισχυριζόμενη οικονομική αδυναμία.
  2) Επανέρχεται σε προηγούμενη ένσταση
  της ισχυριζόμενη ότι ο προβλεπόμενος
  πεζόδρομος βορείως της ιδιοκτησίας της
  καταλήγει σε αδιέξοδο χωρίς να
  εξυπηρετεί κάποιον, χωρίζει την
  ιδιοκτησία της σε δύο μέρη, πρόκειται να
  γίνει στέκι κακοποιών στοιχείων της
  περιοχής και τέλος ότι υπάρχει
  επικινδυνότητα στο πρανές.
  19.9
  16337/1230/15-06-
  2020
  ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΥΡΗ του
  ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της
  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, χηρ.
  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ,
  ΙΩΑΝΝΑ- ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ
  ΚΟΚΚΙΝΟΥ του
  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της
  ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
  ΚΟΚΚΙΝΟΣ του
  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της
  ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
  ΚΟΚΚΙΝΟΥ του
  ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ και της
  ΕΛΕΝΗΣ και ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
  ΚΟΚΚΙΝΟΣ του
  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της
  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
  Γ903/0111001
  Ζητείται:
  1) Να διορθωθεί η αναγραφή ως
  “φερόμενοι ιδιοκτήτες” με την ένδειξη
  “ιδιοκτήτες” για τους τρεις πρώτους
  ενιστάμενους.
  2) Να διορθωθεί το εμβαδόν της αρχικής
  ιδιοκτησίας τους.
  3) Να καταργηθεί ο προβλεπόμενος
  πεζόδρομος Βορειοδυτικά της ιδιοκτησίας
  τους, διαφορετικά να μειωθεί στα 2,00 μ.
  πλάτος, με επιβάρυνση όλων των
  ιδιοκτησιών και όχι μόνο της δικής τους.
  4) Η πλήρη αποζημίωση ολόκληρης της
  2όροφης οικοδομής 183 τ.μ., διότι, όπως
  ισχυρίζονται, με τη ρυμοτόμηση των δύο
  υποστυλωμάτων του κτιρίου
  καταστρέφεται η φέρουσα ικανότητα του.
  19.10 17392/1345/23-06-
  2020
  ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙΠΙΝΗΣ του
  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και της
  ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ
  Γ926/0117020
  και 0117520 Ενίσταται κατά της δημιουργίας
  οικοπέδου κατ’ εφαρμογή του άρθρου 25
  5
  του Ν.1337/1983 και ζητά να αποζημιωθεί
  πλήρως για την ιδιοκτησία του ή να του
  αποδοθεί άλλο ισάξιο οικόπεδο ή ισάξιο
  μερίδιο επί άλλου άρτιου και
  οικοδομήσιμου οικοπέδου.
  19.11
  17407/1346/23-06-
  2020
  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΕΡΒΑΣ του
  ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ και της
  ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ
  Γ926/0117018
  και
  Γ925/0117024
  Ζητείται:
  1) Να μην προσκυρωθεί η ιδιοκτησία του
  με Κ.Α.Κ. 0117024 και να του δοθεί
  ποσοστό συνιδιοκτησίας περίπου 204 τ.μ.
  επί του του τελικού οικοπέδου με κωδικό
  αριθμό 02 στο Ο.Τ. 925.
  2) Να αποζημιωθεί για τα μέτρα που
  παραχωρήθηκαν για την διαπλάτυνση της
  οδού Βασ. Ρώτα.
  3) Να αποζημιωθεί για την περιμετρική
  περίφραξη ύψους 1,44 μ. του αρχικού
  οικοπέδου του.
  19.12
  17674/1363/24-06-
  2020
  ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΑΡΗ του
  ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και της
  ΔΩΡΑΣ
  Γ914/0112026
  Ζητείται:
  1) Να ακυρωθεί το Π.Δ. 13-09-2011 που
  αφορά την ένταξη στο σχέδιο πόλεως
  Κορίνθου της εγκεκριμένης πολεοδομικής
  ενότητας “Αγία Άννα- Συνοικισμός”, διότι
  είναι μη νόμιμο και έχει εκδοθεί κατά
  παράβαση των διατάξεων του άρθρου 25
  του Ν. 2508/1997, με το οποίο καταργείται
  η διάκριση μεταξύ πυκνοδομημένων,
  αραιοδομημένων και αδόμητων περιοχών
  και ισχύει το σύστημα της εισφοράς σε γη.
  2) Να εφαρμοστούν οι διατάξεις των
  άρθρων 8 και 12 του Ν. 1337/1983 και όχι
  οι διατάξεις του Π.Δ. 26-05-1993, διότι
  επιβάλλονται υπέρμετρες επιβαρύνσεις
  στους ιδιοκτήτες.
  3) Να μην εφαρμοστεί η προβλεπόμενη
  Πολεοδομική Μελέτη όσον αφορά τον
  προβλεπόμενο πεζόδρομο που διέρχεται
  της ιδιοκτησίας της, διότι το ακίνητο της
  χωρίζεται σε δύο τμήματα με αποτέλεσμα
  να μην είναι αξιοποιήσιμο και μειώνεται
  το ήδη μικρό εμβαδόν του.
  19.13 17678/1364/24-06-
  2020
  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
  ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ
  του ΠΑΝΤΕΛΗ και της
  ΜΑΡΙΑΣ (δια της
  πληρεξούσιας δικηγόρου
  Γ928/0121080
  Ζητείται:
  1) Να ακυρωθεί το Π.Δ. 13-09-2011 που
  αφορά την ένταξη στο σχέδιο πόλεως
  Κορίνθου της εγκεκριμένης πολεοδομικής
  6
  του κ. ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ
  ΓΕΩΡΓΑΡΗ)
  ενότητας “Αγία Άννα- Συνοικισμός”, διότι
  είναι μη νόμιμο και έχει εκδοθεί κατά
  παράβαση των διατάξεων του άρθρου 25
  του Ν. 2508/1997, με το οποίο καταργείται
  η διάκριση μεταξύ πυκνοδομημένων,
  αραιοδομημένων και αδόμητων περιοχών
  και ισχύει το σύστημα της εισφοράς σε γη.
  2) Να εφαρμοστούν οι διατάξεις των
  άρθρων 8 και 12 του Ν. 1337/1983 και όχι
  οι διατάξεις του Π.Δ. 26-05-1993, διότι
  επιβάλλονται υπέρμετρες επιβαρύνσεις
  στους ιδιοκτήτες.
  3) Να μην εφαρμοστεί η προβλεπόμενη
  Πολεοδομική Μελέτη όσον αφορά την
  δημιουργία πλατείας, διότι υπάρχει
  μεγάλη υψομετρική διαφορά με
  αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η
  πρόσβαση- ωφέλεια των κάτωθεν αυτής
  ιδιοκτησιών, καθώς και να αυξάνεται κατά
  πολύ το κόστος κατασκευής της.
  19.14
  17681/1365/24-06-
  2020
  ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΠΑΠΑΝΟΥ
  του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και της
  ΕΛΕΝΗΣ
  και
  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
  ΠΑΠΑΠΑΝΟΥ του
  ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ και της
  ΜΑΡΙΑΣ- ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ
  (δια της πληρεξούσιας
  δικηγόρου τους κ.
  ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΑΡΗ)
  Γ928/0121060
  Ζητείται:
  1) Να ακυρωθεί το Π.Δ. 13-09-2011 που
  αφορά την ένταξη στο σχέδιο πόλεως
  Κορίνθου της εγκεκριμένης πολεοδομικής
  ενότητας “Αγία Άννα- Συνοικισμός”, διότι
  είναι μη νόμιμο και έχει εκδοθεί κατά
  παράβαση των διατάξεων του άρθρου 25
  του Ν. 2508/1997, με το οποίο καταργείται
  η διάκριση μεταξύ πυκνοδομημένων,
  αραιοδομημένων και αδόμητων περιοχών
  και ισχύει το σύστημα της εισφοράς σε γη.
  2) Να εφαρμοστούν οι διατάξεις των
  άρθρων 8 και 12 του Ν. 1337/1983 και όχι
  οι διατάξεις του Π.Δ. 26-05-1993, διότι
  επιβάλλονται υπέρμετρες επιβαρύνσεις
  στους ιδιοκτήτες.
  3) Να μην εφαρμοστεί η προβλεπόμενη
  Πολεοδομική Μελέτη όσον αφορά την
  δημιουργία πλατείας, διότι υπάρχει
  μεγάλη υψομετρική διαφορά με
  αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η
  πρόσβαση- ωφέλεια των κάτωθεν αυτής
  ιδιοκτησιών, καθώς και να αυξάνεται κατά
  πολύ το κόστος κατασκευής της.
  4) Να διορθωθεί και συμπληρωθεί ο
  πίνακας επικείμενων της ιδιοκτησίας τους.
  19.15 17684/1366/24-06-
  2020
  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ
  του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και της
  ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ
  και
  ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΖΟΥ του
  Γ928/0121059 Ζητείται:
  1) Να ακυρωθεί το Π.Δ. 13-09-2011 που
  αφορά την ένταξη στο σχέδιο πόλεως
  Κορίνθου της εγκεκριμένης πολεοδομικής
  ενότητας “Αγία Άννα- Συνοικισμός”, διότι
  είναι μη νόμιμο και έχει εκδοθεί κατά
  7
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, συζ.
  ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΕΡΚΟΥΡΗ
  παράβαση των διατάξεων του άρθρου 25
  του Ν. 2508/1997, με το οποίο καταργείται
  η διάκριση μεταξύ πυκνοδομημένων,
  αραιοδομημένων και αδόμητων περιοχών
  και ισχύει το σύστημα της εισφοράς σε γη.
  2) Να εφαρμοστούν οι διατάξεις των
  άρθρων 8 και 12 του Ν. 1337/1983 και όχι
  οι διατάξεις του Π.Δ. 26-05-1993, διότι
  επιβάλλονται υπέρμετρες επιβαρύνσεις
  στους ιδιοκτήτες.
  3) Να μην εφαρμοστεί η προβλεπόμενη
  Πολεοδομική Μελέτη όσον αφορά την
  δημιουργία πλατείας, διότι υπάρχει
  μεγάλη υψομετρική διαφορά με
  αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η
  πρόσβαση- ωφέλεια των κάτωθεν αυτής
  ιδιοκτησιών, καθώς και να αυξάνεται κατά
  πολύ το κόστος κατασκευής της.
  4) Να διορθωθεί και συμπληρωθεί ο
  πίνακας επικείμενων της ιδιοκτησίας τους.
  19.16
  17688/1367/24-06-
  2020
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
  ΤΣΑΤΣΑΡΗΣ
  του ΧΡΗΣΤΟΥ και της
  ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ
  Γ928/0121058
  Ζητείται:
  1) Να ακυρωθεί το Π.Δ. 13-09-2011 που
  αφορά την ένταξη στο σχέδιο πόλεως
  Κορίνθου της εγκεκριμένης πολεοδομικής
  ενότητας “Αγία Άννα- Συνοικισμός”, διότι
  είναι μη νόμιμο και έχει εκδοθεί κατά
  παράβαση των διατάξεων του άρθρου 25
  του Ν. 2508/1997, με το οποίο καταργείται
  η διάκριση μεταξύ πυκνοδομημένων,
  αραιοδομημένων και αδόμητων περιοχών
  και ισχύει το σύστημα της εισφοράς σε γη.
  2) Να εφαρμοστούν οι διατάξεις των
  άρθρων 8 και 12 του Ν. 1337/1983 και όχι
  οι διατάξεις του Π.Δ. 26-05-1993, διότι
  επιβάλλονται υπέρμετρες επιβαρύνσεις
  στους ιδιοκτήτες.
  3) Να μην εφαρμοστεί η προβλεπόμενη
  Πολεοδομική Μελέτη όσον αφορά την
  δημιουργία πλατείας, διότι υπάρχει
  μεγάλη υψομετρική διαφορά με
  αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η
  πρόσβαση- ωφέλεια των κάτωθεν αυτής
  ιδιοκτησιών, καθώς και να αυξάνεται κατά
  πολύ το κόστος κατασκευής της.
  4) Να διορθωθεί και συμπληρωθεί ο
  πίνακας επικείμενων της ιδιοκτησίας του.
  19.17 17689/1368/24-06-
  2020
  ΔΩΡΑ ΜΠΟΓΙΑΤΖΙΑΝ
  του ΚΙΡΚΟΡ και της
  ΜΑΡΙΑΣ,
  Γ914/0112027
  Ζητείται:
  1) Να ακυρωθεί το Π.Δ. 13-09-2011 που
  8
  συζ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
  ΓΕΩΡΓΑΡΗ
  αφορά την ένταξη στο σχέδιο πόλεως
  Κορίνθου της εγκεκριμένης πολεοδομικής
  ενότητας “Αγία Άννα- Συνοικισμός”, διότι
  είναι μη νόμιμο και έχει εκδοθεί κατά
  παράβαση των διατάξεων του άρθρου 25
  του Ν. 2508/1997, με το οποίο καταργείται
  η διάκριση μεταξύ πυκνοδομημένων,
  αραιοδομημένων και αδόμητων περιοχών
  και ισχύει το σύστημα της εισφοράς σε γη.
  2) Να εφαρμοστούν οι διατάξεις των
  άρθρων 8 και 12 του Ν. 1337/1983 και όχι
  οι διατάξεις του Π.Δ. 26-05-1993, διότι
  επιβάλλονται υπέρμετρες επιβαρύνσεις
  στους ιδιοκτήτες.
  3) Να μην εφαρμοστεί η προβλεπόμενη
  Πολεοδομική Μελέτη όσον αφορά τον
  προβλεπόμενο πεζόδρομο που διέρχεται
  της ιδιοκτησίας της, διότι το ακίνητο της
  χωρίζεται σε δύο τμήματα με αποτέλεσμα
  να μην είναι αξιοποιήσιμο και μειώνεται
  το ήδη μικρό εμβαδόν του.
  4) Να διορθωθεί ο πίνακας επικειμένων
  της ιδιοκτησίας της.
  19.18 17690/1369/24-06-
  2020
  ΠΕΤΡΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ
  του ΜΙΧΑΗΛ και της
  ΕΛΕΝΗΣ
  (δια της πληρεξούσιας
  δικηγόρου του κ.
  ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΑΡΗ)
  Γ928/0121063
  Ζητείται:
  1) Να ακυρωθεί το π.δ. 13-09-2011 που
  αφορά την ένταξη στο σχέδιο πόλεως
  Κορίνθου της εγκεκριμένης πολεοδομικής
  ενότητας “Αγία Άννα- Συνοικισμός”, διότι
  είναι μη νόμιμο και έχει εκδοθεί κατά
  παράβαση των διατάξεων του άρθρου 25
  του Ν. 2508/1997, με το οποίο καταργείται
  η διάκριση μεταξύ πυκνοδομημένων,
  αραιοδομημένων και αδόμητων περιοχών
  και ισχύει το σύστημα της εισφοράς σε γη.
  2) Να εφαρμοστούν οι διατάξεις των
  άρθρων 8 και 12 του Ν. 1337/1983 και όχι
  οι διατάξεις του Π.Δ. 26-05-1993, διότι
  επιβάλλονται υπέρμετρες επιβαρύνσεις
  στους ιδιοκτήτες.
  3) Να μην εφαρμοστεί η προβλεπόμενη
  Πολεοδομική Μελέτη όσον αφορά την
  δημιουργία πλατείας, διότι υπάρχει
  μεγάλη υψομετρική διαφορά με
  αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η
  πρόσβαση- ωφέλεια των κάτωθεν αυτής
  ιδιοκτησιών, καθώς και να αυξάνεται κατά
  πολύ το κόστος κατασκευής της.
  4) Να διορθωθεί και συμπληρωθεί ο
  πίνακας επικείμενων της ιδιοκτησίας του.
  19.19 17806/1378/25-06- ΣΟΦΙΑ ΛΑΛΙΩΤΗ Γ1013/0705004
  9
  2020
  του ΜΙΧΑΗΛ και της
  ΜΑΡΙΑΣ
  Ζητείται:
  1) Να συμπληρωθεί ο πίνακας
  επικειμένων της ιδιοκτησίας της.
  2) Να μεταφερθεί ο προβλεπόμενος
  πεζόδρομος νότια και εξ ολοκλήρου στην
  όμορη ιδιοκτησία, διότι τα
  ρυμοτομούμενα επικείμενα είναι
  απολύτως απαραίτητα για την λειτουργία
  της οικοδομής της.
  19.20
  17808/1379/25-06-
  2020
  ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΣΟΛΑΚΗΣ
  του ΛΕΩΝΙΚΔΑ και της
  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ
  Γ1013/0705005
  Ζητείται:
  1) Να μετατοπισθεί η οικοδομική γραμμή,
  έτσι ώστε να μπορέσει μελλοντικά να
  κάνει προσθήκη ορόφου στις δύο ισόγειες
  οικοδομές και ενδεχομένως να
  μετατοπιστεί και η ρυμοτομική γραμμή
  προς την περίφραξη.
  2) Να συμπληρωθεί- διορθωθεί ο πίνακας
  επικειμένων της ιδιοκτησίας του.
  3) Να μεταφερθεί ο προβλεπόμενος
  πεζόδρομος νότια και εξ ολοκλήρου στην
  όμορη ιδιοκτησία, διότι αχρηστεύεται ο
  ακάλυπτος χώρος.
  4) Ο δρόμος (αδιέξοδος) στη δυτική
  πλευρά της ιδιοκτησίας του να παραμείνει
  ως έχει, διότι περνά το δίκτυο ύδρευσης
  και αποχέτευσης.
  19.21
  17815/1380/25-06-
  2020
  ΜΑΡΙΑ ΖΑΡΚΟΥ
  του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και
  της ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
  Γ935/0121078
  Ζητείται να καταβάλλει σε χρήμα το
  εμβαδό που αντιστοιχεί στην οφειλόμενη
  επιφάνεια σε γη και να είναι αποκλειστική
  κύρια του τελικού οικοπέδου με κωδικό
  αριθμό 01 στο Ο.Τ. Γ935.
  19.22
  17853/1382/25-06-
  2020
  ΜΙΧΑΗΛ
  ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ του
  ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της
  ΔΗΜΗΤΡΑΣ,
  ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΨΑΛΟΥ
  του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και της
  ΜΕΛΠΩΜΕΝΗΣ,
  ΔΗΜΗΤΡΑ
  ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ του
  ΜΙΧΑΗΛ και της
  ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ και
  ΜΑΡΙΑ
  ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ του
  ΜΙΧΑΗΛ και της
  ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ
  Γ1012/0705010 Ζητείται να συμπληρωθεί ο πίνακας
  επικειμένων της ιδιοκτησίας τους.
  10
  19.23
  17865/1383/25-06-
  2020
  ΜΙΧΑΗΛ
  ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ του
  ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της
  ΔΗΜΗΤΡΑΣ,
  ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΨΑΛΟΥ
  του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και της
  ΜΕΛΠΩΜΕΝΗΣ,
  ΔΗΜΗΤΡΑ
  ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥτου
  ΜΙΧΑΗΛ και της
  ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ και
  ΜΑΡΙΑ
  ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ του
  ΜΙΧΑΗΛ και της
  ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ
  Γ1012/0705010
  Ζητείται:
  1) Να αποτυπωθεί ορθά η ιδιοκτησία τους.
  2)Να μετατοπιστεί νοτιότερα ο
  προβλεπόμενος πεζόδρομος.
  19.24
  17893/1384/25-06-
  2020
  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
  ΜΑΓΚΛΑΣΗΣ του
  ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της
  ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ,
  ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΓΚΛΑΣΗ
  του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της
  ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ,
  ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΓΚΛΑΣΗ του
  ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της
  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ και
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΓΚΛΑΣΗΣ
  του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και της
  ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ
  Γ1012/0705011
  α)Αναφέρονται οι ζημιές που θα
  προκληθούν στα επικείμενα με την
  κατασκευή του προβλεπόμενου
  πεζοδρόμου στην ιδιοκτησία τους και
  Β) Ζητούν τη μεταφορά του πεζόδρομου
  νοτιότερα στην όμορη ιδιοκτησία.
  19.25
  18159/1402/30-06-
  2020
  ΣΟΦΙΑ ΛΑΛΙΩΤΗ του
  ΜΙΧΑΗΛ και της ΜΑΡΙΑΣ
  Γ1013/0705004
  Ζητείται να παραμείνει ο δρόμος βόρεια
  της ιδιοκτησία της, διότι παρέχει
  πρόσβαση προς τους ακάλυπτους χώρους
  των οικοπέδων και τους χώρους
  στάθμευσης, αλλά και διότι υπάρχουν
  δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης σε
  αυτόν.
 20. Το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 37425/17-02-2021 του Τμήματος Χωρικού Σχεδιασμού της
  Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Πελοποννήσου που αφορά την
  εξέταση ενστάσεων της Β’ ανάρτησης του Γ’ Κεφαλαίου της Πράξης Εφαρμογής της εγκεκριμένης
  πολεοδομικής μελέτης περιοχής «Αγία Άννα- Συνοικισμός» Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου
  Κορινθίων.
 21. Το από 18-2-2021 πρακτικό της επιτροπής εκδίκασης ενστάσεων.
  11
 22. Το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 5509/437/24-02-2021 της Υπηρεσίας Πολεοδομικών
  Εφαρμογών & Μελετών, Τμήμα Πολεοδομίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του
  Δήμου Κορινθίων.
 23. Την από 24-2-2021 Υπεύθυνη Δήλωση του κ. Ηρακλή Βλάχου.
 24. Την από 24-2-2021 Υπεύθυνη Δήλωση του κ. Κωνσταντίνου Βλάχου
 25. Το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 27623/2131/24-9-2021 της Υπηρεσίας Πολεοδομικών
  Εφαρμογών και Μελετών του Τμήματος Πολεοδομίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και
  Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων.
 26. Τις (2) ενστάσεις που υποβλήθηκαν εκπρόθεσμα στο Δήμο Κορινθίων, που παρουσιάζονται
  στον πίνακα που ακολουθεί (η πρώτη εξ αυτών έχει υποβληθεί με το έγγραφο με αριθμό πρωτ.
  30289/οικ.2321/07-10-2020 της Υπηρεσίας Πολεοδομικών Εφαρμογών & Μελετών, Τμήμα
  Πολεοδομίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων και η δεύτερη
  με το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 27623/2131/24-9-2021 της Υπηρεσίας Πολεοδομικών Εφαρμογών &
  Μελετών, Τμήμα Πολεοδομίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου
  Κορινθίων):
  α/α Αρ. Πρωτ. Ένστασης Ενιστάμενος Ο.Τ. / Πιν/δα
  Κτ. Αριθ. Περιεχόμενο Ένστασης
  26.1 19231/1482/07-07-
  2020
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
  ΣΚΑΛΤΣΑΣ
  του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και της
  ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ
  Γ960/0122007 Ζητείται να συμπληρωθεί ο πίνακας
  επικειμένων.
  26.2 22579/1745/9-8-2021
  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΖΙΩΤΗΣ
  του Μιχαήλ και της
  Ευαγγελίας
  Γ959/0122027
  Ζητά την καταχώρησή του ως ιδιοκτήτη με
  ποσοστό 100% λόγω θανάτου της μητέρας
  του και του πατέρα του.
 27. Το από 29-9-2021 πρακτικό της επιτροπής εκδίκασης ενστάσεων.
  Και επειδή :
 28. Κατά τη διαδικασία της σύνταξης της Πράξης και συγκεκριμένα στη φάση της πρώτης
  ανάρτησης, διαπιστώθηκε η ύπαρξη περίκλειστων γεωτεμαχίων και ακολουθήθηκε η διαδικασία που
  προβλέπεται για αυτά και τα όμορα τους, βάσει των διατάξεων του Ν. 690/48. Αποτέλεσμα αυτών
  ήταν να επιτευχθεί ιδιωτικός διακανονισμός μόνο για τις ιδιοκτησίες με Κ.Α.Κ. 0112024 και 0112030
  στο Ο.Τ. Γ914 και για την ιδιοκτησία με Κ.Α.Κ. 0112017 στο Ο.Τ. Γ913 δύναται να γίνει τακτοποίηση με
  ισομερή ανταλλαγή εδαφικών τμημάτων με όμορη ιδιοκτησία.
  12
  Το γεωτεμάχιο με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 0111050 στο ΟΤ 903 είναι μη άρτιο αλλά
  λόγω της ύπαρξης κτίσματος δεν δύναται να προσκυρωθεί στις όμορες ιδιοκτησίες. Οι υπόλοιπες
  ιδιοκτησίες με κωδικούς αριθμούς κτηματογράφησης 0111007 στο O.T 904, 0112006 στο O.T 912,
  0112045 στο O.T 913, 0114003 στο O.T 916, 0114004 στο O.T 916, 0117025 στο O.T 926, 0121006 στο
  O.T 941, 0122042 στο O.T 943, 0122043 στο O.T 943 , 0130021 στο O.T 968, 0132010 στο O.T 998,
  0132029 στο O.T 1001, για τους οποίους παρήλθε άπρακτη η προθεσμία υποβολής παραίτησης από
  την αξία των υπαρχόντων κτισμάτων, ελέγχθηκαν βάσει των τίτλων τους από τους μελετητές και την
  επιβλέπουσα Υπηρεσία του Δήμου Κορινθίων και διαπιστώθηκε ότι η έλλειψη του προσώπου τους δεν
  οφείλεται σε υπαίτια κατάτμηση.
 29. Σε ότι αφορά τις εμπρόθεσμες ενστάσεις της Β΄ ανάρτησης της παραγράφου 19 της
  παρούσης αναφέρονται τα εξής:
  29.1 Για την εμπρόθεσμη ένσταση της παραγράφου 19.1 που αφορά την Β’ ανάρτηση του κ.
  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΖΟΥΑΝΟΥ του Μιχαήλ και της Ελένης ως προς το πρώτο σκέλος προτείνεται η απόρριψη
  του, διότι δεν είναι στην ευχέρεια της πράξης εφαρμογής να αναγνωρίσει οικονομική αδυναμία των
  πολιτών και να τους απαλλάξει από τις υποχρεώσεις τους. Η πράξη εφαρμογής εφαρμόζει την
  πολεοδομική μελέτη και προσδιορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις κατ’ εφαρμογή του Ν.
  1337/83.
  Ως προς το δεύτερο σκέλος, αναφέρεται ότι είναι όμοιο με αυτό που απορρίφθηκε κατά την
  εκδίκαση των ενστάσεων της Α’ ανάρτησης σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης
  289972/5619/2018/15-01-2019 του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου. Η τροποποίηση του ρυμοτομικού
  σχεδίου είναι μια ξεχωριστή διαδικασία που δεν μπορεί να γίνει ταυτόχρονα με την Πράξη εφαρμογής
  (η οποία είναι υποχρεωμένη να εφαρμόσει την εγκεκριμένη Πολεοδομική μελέτη), συνεπώς
  προτείνεται η απόρριψή του.
  Ως προς το τρίτο σκέλος, στο οποίο αναφέρει την έντονη μορφολογία του εδάφους στην περιοχή
  και την ανάγκη κατασκευής αντιστηριγμάτων στον βράχο και τοποθέτησης προστατευτικών
  κιγκλιδωμάτων, προτείνεται η απόρριψη του, διότι το περιεχόμενό της δεν αποτελεί αντικείμενο της
  Πράξης Εφαρμογής. Το αίτημα αυτό πρέπει να εξεταστεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου
  Κορινθίων.
  29.2 Για την εμπρόθεσμη ένσταση της παραγράφου 19.2 που αφορά την Β’ ανάρτηση των κ.κ.
  ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΓΓΕΛΗ του Κωνσταντίνου και της Μαρίας και ΛΕΩΝΙΔΑ ΑΓΓΕΛΗ του Κωνσταντίνου και της
  Μαρίας, ως προς το πρώτο σκέλος αναφέρουμε ότι προτείνεται η απόρριψή της, γιατί η πράξη
  εφαρμογής είναι υποχρεωμένη να εφαρμόσει την κατάργηση της οδού που προκύπτει από την
  Πολεοδομική Μελέτη και το τμήμα της καταργούμενης οδού το δικαιούνται όλες οι ιδιοκτησίες που
  13
  έχουν πρόσωπο σε αυτόν. Μονομερής προσκύρωση γίνεται μόνο στις περιπτώσεις μη αρτίων
  οικοπέδων για να γίνουν άρτια.
  Ως προς το δεύτερο σκέλος, αναφέρουμε ότι από αυτοψία διαπιστώνεται η αναγκαιότητα
  προσθήκης στον πίνακα επικειμένων η μεταφορά μετρητών ΔΕΗ και ύδρευσης. Προτείνεται η μερική
  αποδοχή του.
  Και τέλος ως προς το τρίτο και τέταρτο σκέλος προτείνεται η απόρριψή τους, διότι η
  τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου δεν αποτελεί αντικείμενο της Πράξης Εφαρμογής η οποία
  πρέπει υποχρεωτικά να εφαρμόσει την εγκεκριμένη Πολεοδομική Μελέτη.
  29.3 Για την εμπρόθεσμη ένσταση της παραγράφου 19.3 που αφορά την Β’ ανάρτηση της κ.
  ΘΕΟΔΩΡΑΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ του Δημητρίου και της Αφροδίτης, ως προς το πρώτο σκέλος
  αναφέρουμε ότι οι αρχικές ιδιοκτησίες με Κ.Α.Κ. 0704009 και 0704014 ανήκουν στον κ. Γεώργιο
  Μιχαλόπουλο, κατ’ επέκταση και τα επικείμενα που βρίσκονται σε αυτές καταγράφονται στις αρχικές
  του ιδιοκτησίες. Προτείνεται η απόρριψη του.
  Ως προς το δεύτερο σκέλος, προτείνεται η μερική αποδοχή γιατί μετά από επανέλεγχο της
  ιδιοκτησίας από το μελετητή τα μεν ποσοστά της ιδιοκτησίας 04 στο ΟΤ Γ1006 παραμένουν τα ίδια
  γίνονται όμως διορθώσεις σε ότι αφορά τις στήλες 28, 34, 44, 50 και 52 των ιδιοκτησιών της με κακ
  0704011, 0704016, 0704017. Σημειώνουμε ότι η ιδιοκτήτρια δεν έχει προσκομίσει αποδοχή
  κληρονομιάς ως εκ τούτου καταχωρείται ως φερόμενη ιδιοκτήτρια.
  29.4 Για την εμπρόθεσμη ένσταση της παραγράφου 19.4 που αφορά την Β’ ανάρτηση του κ.
  ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ του Δημητρίου και της Αφροδίτης, ως προς το πρώτο σκέλος αναφέρουμε
  ότι μετά από αυτοψία του μελετητή, προτείνεται η εν μέρει αποδοχή του και η αναμόρφωση των
  πινάκων επικειμένων.
  Ως προς το δεύτερο σκέλος, προτείνεται η μερική αποδοχή γιατί μετά από επανέλεγχο της
  ιδιοκτησίας από το μελετητή τα μεν ποσοστά της ιδιοκτησίας 04 στο ΟΤ Γ1006 παραμένουν τα ίδια
  γίνονται όμως διορθώσεις σε ότι αφορά τις στήλες 28, 30, 31 και 47 των ιδιοκτησιών του με κακ
  0704007, 0704008, 0704009, 0704012, 0704013, 0704014, 0704016. Σημειώνουμε ότι ο ιδιοκτήτης δεν
  έχει προσκομίσει αποδοχή κληρονομιάς ως εκ τούτου καταχωρείται ως φερόμενος ιδιοκτήτης.
  29.5 Για την εμπρόθεσμη ένσταση της παραγράφου 19.5 που αφορά την Β’ ανάρτηση των κ.κ.
  ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΣΤΑΡΑ του Αθανασίου και της Γεωργίας, ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΣΤΑΡΑ του Αθανασίου και της
  Γεωργίας και ΦΩΤIOY ΚΩΣΤΑΡΑ του Αθανασίου και της Γεωργίας, με την οποία ενίστανται για τους
  λόγους που αναφέρονται στην προαναφερθείσα παράγραφο, προτείνεται η απόρριψή της γιατί η
  εφαρμογή του ρυμοτομικού σχεδίου με την οποία μπορεί να προσκυρωθούν ή να ρυμοτομηθούν
  τμήματα των γεωτεμαχίων είναι υποχρέωση της πράξης εφαρμογής, στο πλαίσιο υλοποίησης της
  εγκεκριμένης πολεοδομικής μελέτης.
  14
  29.6 Για την εμπρόθεσμη ένσταση της παραγράφου 19.6 που αφορά την Β’ ανάρτηση των κ.κ.
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ ΚΩΣΤΑΡΑ του Παναγιώτη και της Δήμητρας, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΚΩΣΤΑΡΑ του Παναγιώτη
  και της Δήμητρας, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΩΣΤΑΡΑ του Παναγιώτη και της Δήμητρας και ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ ΚΩΣΤΑΡΑ
  του Παναγιώτη και της Δήμητρας (κληρονόμοι Παναγιώτη Χ. Κωστάρα), αναφέρουμε ότι προτείνεται η
  απόρριψή της. Η πρόταση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι το αίτημα για ρυμοτόμηση άλλων
  ιδιοκτησιών αφορά την πολεοδομική μελέτη και συγκεκριμένα την τροποποίηση αυτής και θα έπρεπε
  να υποβληθεί από τους ιδιοκτήτες κατά τη φάση της ανάρτησης της πολεοδομικής μελέτης. Σε ότι
  αφορά την παραχώρηση τμήματος της ιδιοκτησίας της το 1950 δεν προσκομίζονται στοιχεία προς
  απόδειξη των αναφορών τους.
  29.7 Για την εμπρόθεσμη ένσταση της παραγράφου 19.7 που αφορά την Β’ ανάρτηση των κ.κ.
  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΚΕΚΗ του Γεωργίου και της Θεοδώρας, συζ. Γεωργίου Φαρμάκη και ΓΕΩΡΓΙΟΥ
  ΦΑΡΜΑΚΗ του Νικολάου και της Γεωργίας, ως προς το πρώτο σκέλος αναφέρουμε ότι το οικόπεδό
  τους λόγω της ύπαρξης κτίσματος δεν μπορεί να προσκυρωθεί στα όμορά του, υπάγεται όμως στο
  άρθρο 25 του Ν. 1337/83 και δύναται να οικοδομηθεί σύμφωνα μ’ αυτό. Προτείνεται η απόρριψή του.
  Σε ότι αφορά το δεύτερο σκέλος προτείνεται η απόρριψή του, διότι μετά από επανέλεγχο του
  μελετητή ο πίνακας επικειμένων περιλαμβάνει όλα τα επικείμενα που βρίσκονται εντός του
  πεζοδρόμου.
  Τέλος, ως προς το τρίτο σκέλος με το οποίο ζητείται να τους δοθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του
  Δήμου η υψομετρική μελέτη του προβλεπόμενου πεζοδρόμου, αναφέρεται ότι το σκέλος αυτό δεν
  αφορά την Πράξη Εφαρμογής ως εκ τούτου προτείνεται η απόρριψή του. Κατά την εισήγηση του
  αναδόχου Μηχανικού και του εκπροσώπου του Δήμου έχει συνταχθεί η υψομετρική μελέτη και μετά
  από συνεννόηση με την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου Κορινθίων οι ενιστάμενοι θα μπορέσουν να
  παραλάβουν αντίγραφο.
  29.8 Για την εμπρόθεσμη ένσταση της παραγράφου 19.8 που αφορά την Β’ ανάρτηση της κ.
  ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΜΠΑΣΙΩΤΗ του Σωτηρίου και της Αγγελικής, ως προς το πρώτο σκέλος προτείνεται η
  απόρριψη του γιατί έχει εφαρμοστεί η πολεοδομική νομοθεσία και με την Πράξη εφαρμογής έχουν
  καταλογιστεί τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που βαρύνουν την ιδιοκτησία της από την εφαρμογή
  της πολεοδομικής μελέτης. Δεν είναι στην ευχέρεια της πράξης εφαρμογής να αναγνωρίσει την
  οικονομική αδυναμία των πολιτών και να τους απαλλάξει από τις υποχρεώσεις τους.
  Ως προς το δεύτερο σκέλος με το οποίο επανέρχεται σε προηγούμενη ένσταση προτείνεται η
  απόρριψη του ως όμοιο με την ένσταση που υποβλήθηκε κατά την Α’ ανάρτηση και η οποία κρίθηκε
  σύμφωνα με το σκεπτικό της υπ’ αριθ. 289972/5619/2018/15-01-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη
  Πελοποννήσου.
  29.9 Για την εμπρόθεσμη ένσταση της παραγράφου 19.9 που αφορά την Β’ ανάρτηση των κ.κ.
  ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΚΟΥΡΗ του Γεωργίου και της Χαραλάμπους, χηρ. Δημητρίου Κόκκινου, ΙΩΑΝΝΑΣΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑΣ ΚΟΚΚΙΝΟΥ του Δημητρίου και της Χριστίνας , ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ του Δημητρίου
  15
  και της Χριστίνας, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΥ του Ευαγγέλου και της Ελένης και ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ
  του Δημητρίου και της Παρασκευής, ως προς το πρώτο σκέλος με το οποίο ζητείται να διορθωθεί η
  αναγραφή ως “φερόμενοι ιδιοκτήτες” με την ένδειξη “ιδιοκτήτες” για τους τρεις πρώτους
  ενιστάμενους, προτείνεται η απόρριψη του διότι δεν έχουν υποβληθεί νόμιμοι τίτλοι από τους
  ιδιοκτήτες και εκκρεμεί η αποδοχή κληρονομιάς.
  Ως προς τα υπόλοιπα σκέλη της ένστασης, προτείνεται η απόρριψη τους ως όμοια με την
  ένσταση που υποβλήθηκε κατά την Α’ ανάρτηση και η οποία κρίθηκε σύμφωνα με το σκεπτικό της υπ’
  αριθ. 289972/5619/2018/15-01-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου.
  29.10 Για την εμπρόθεσμη ένσταση της παραγράφου 19.10 που αφορά την Β’ ανάρτηση του κ.
  ΙΩΑΝΝΗ ΠΙΠΙΝΗ του Παναγιώτη και της Βασιλικής, αναφέρεται ότι δεν δύναται να αποζημιωθεί
  πλήρως η ιδιοκτησία του, γιατί δεν ρυμοτομείται από το σχέδιο πόλεως εξ’ ολοκλήρου. Επίσης δεν
  δύναται να γίνει ανταλλαγή του οικοπέδου του με άλλο ισάξιο ή να δοθεί ισάξιο μερίδιο επί άλλου
  άρτιου και οικοδομήσιμου οικοπέδου, αφού απομένει ως τελική του ιδιοκτησία το οικόπεδο με κωδικό
  αριθμό 10 στο Ο.Τ. 926 το οποίο θα είναι οικοδομήσιμο με το άρθρο 25 του Ν. 1337/1983. Προτείνεται
  η απόρριψη του.
  29.11 Για την εμπρόθεσμη ένσταση της παραγράφου 19.11 που αφορά την Β’ ανάρτηση του κ.
  ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΖΕΡΒΑ του Σπυρίδωνος και της Αγγελικής, ως προς το πρώτο σκέλος προτείνεται η
  απόρριψη του διότι στην όμορη ιδιοκτησία με την οποία ζητά να του δοθεί ποσοστό συνιδιοκτησίας,
  υφίσταται κτίσμα με αποτέλεσμα να απαιτείται η συναίνεση του όμορου ιδιοκτήτη.
  Ως προς το δεύτερο σκέλος με το οποίο ζητείται να αποζημιωθεί για τα μέτρα που
  παραχωρήθηκαν για την διαπλάτυνση της οδού Βασ. Ρώτα, προτείνεται η απόρριψη του διότι έχει
  ληφθεί υπόψη η επιφάνεια που παραχωρήθηκε στον υπολογισμό της εισφοράς σε γη.
  Ως προς το τρίτο σκέλος με το οποίο ζητείται να αποζημιωθεί για την περιμετρική περίφραξη
  ύψους 1,44 μ. του αρχικού οικοπέδου του, προτείνεται η απόρριψη του διότι η ρυμοτομούμενη
  έκταση μαζί με την εντός σε αυτήν επικείμενα έχει παραχωρηθεί κατά πλήρη κυριότητα στο Δήμο.
  29.12 Για την εμπρόθεσμη ένσταση της παραγράφου 19.12 που αφορά την B’ ανάρτηση της κ.
  ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΑΡΗ του Αθανασίου και της Δώρας, προτείνεται η συνολική απόρριψη της ένστασης
  διότι με την σύνταξη και κύρωσης της πράξης εφαρμογής δεν υπάρχει αρμοδιότητα ακύρωσης του από
  13-9-2011 προεδρικού διατάγματος, αντίθετα υπάρχει υποχρέωση εφαρμογής του σύμφωνα με τις
  ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις όπως και έχει γίνει. Σε ότι αφορά τις εισφορές και επιβαρύνσεις
  έχουν εφαρμοστεί όσα προβλέπονται και το αίτημα της μη εφαρμογής του προβλεπόμενου
  πεζόδρομου δεν μπορεί να γίνει δεκτό με την παρούσα, καθότι θα έπρεπε να έχει προηγηθεί η
  τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου, με το οποίο θα προβλέπονταν η κατάργηση αυτού.
  29.13 Για την εμπρόθεσμη ένσταση της παραγράφου 19.13 που αφορά την Β’ ανάρτηση του κ.
  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ του Παντελή και της Μαρίας, προτείνεται η συνολική απόρριψη της
  ένστασης διότι με την σύνταξη και κύρωσης της πράξης εφαρμογής δεν υπάρχει αρμοδιότητα
  16
  ακύρωσης του από 13-9-2011 προεδρικού διατάγματος, αντίθετα υπάρχει υποχρέωση εφαρμογής του
  σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις όπως και έχει γίνει. Σε ότι αφορά τις εισφορές και
  επιβαρύνσεις έχουν εφαρμοστεί όσα προβλέπονται και το αίτημα της μη εφαρμογής της
  προβλεπόμενης πλατείας δεν μπορεί να γίνει δεκτό με την παρούσα, καθότι θα έπρεπε να έχει
  προηγηθεί η τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου, με το οποίο θα προβλέπονταν η κατάργησή της.
  Η υψομετρική διαφορά και το κόστος κατασκευής της πλατείας αφορά τις Τεχνικές Υπηρεσίες του
  Δήμου Κορινθίων.
  29.14 Για την εμπρόθεσμη ένσταση της παραγράφου 19.14 που αφορά την Β’ ανάρτηση των κ.κ.
  ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΠΑΠΑΝΟΥ του Παναγιώτη και της Ελένης και ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΑΠΑΠΑΝΟΥ του Γρηγορίου
  και της Μαρίας – Χριστίνας, προτείνεται η απόρριψή της σε ότι αφορά τα τρία πρώτα σκέλη διότι με
  την σύνταξη και κύρωσης της πράξης εφαρμογής δεν υπάρχει αρμοδιότητα ακύρωσης του από 13-9-
  2011 προεδρικού διατάγματος, αντίθετα υπάρχει υποχρέωση εφαρμογής του σύμφωνα με τις
  ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις όπως και έχει γίνει. Σε ότι αφορά τις εισφορές και επιβαρύνσεις
  έχουν εφαρμοστεί όσα προβλέπονται και το αίτημα της μη εφαρμογής της προβλεπόμενης πλατείας
  δεν μπορεί να γίνει δεκτό με την παρούσα, καθότι θα έπρεπε να έχει προηγηθεί η τροποποίηση του
  ρυμοτομικού σχεδίου, με το οποίο θα προβλέπονταν η κατάργησή της. Η υψομετρική διαφορά και το
  κόστος κατασκευής της πλατείας αφορά τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Κορινθίων.
  Σε ότι αφορά το τέταρτο σκέλος και τα επικείμενα αναφέρουμε ότι μετά από νέα αυτοψία του
  μελετητή προτείνεται η αποδοχή της, με την προθήκη στον πίνακα εκείνων των επικειμένων που έχουν
  παραληφθεί.
  29.15 Για την εμπρόθεσμη ένσταση της παραγράφου 19.15 που αφορά την Β’ ανάρτηση των κ.κ.
  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗ του Αθανασίου και της Αγγελικής και ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΜΑΖΟΥ του Κωνσταντίνου
  συζ. Αθανασίου Μερκούρη, προτείνεται η απόρριψή της σε ότι αφορά τα τρία πρώτα σκέλη, διότι με
  την σύνταξη και κύρωσης της πράξης εφαρμογής δεν υπάρχει αρμοδιότητα ακύρωσης του από 13-9-
  2011 προεδρικού διατάγματος, αντίθετα υπάρχει υποχρέωση εφαρμογής του σύμφωνα με τις
  ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις όπως και έχει γίνει. Σε ότι αφορά τις εισφορές και επιβαρύνσεις
  έχουν εφαρμοστεί όσα προβλέπονται και το αίτημα της μη εφαρμογής της προβλεπόμενης πλατείας
  δεν μπορεί να γίνει δεκτό με την παρούσα, καθότι θα έπρεπε να έχει προηγηθεί η τροποποίηση του
  ρυμοτομικού σχεδίου, με το οποίο θα προβλέπονταν η κατάργησή της. Η υψομετρική διαφορά και το
  κόστος κατασκευής της πλατείας αφορά τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Κορινθίων.
  Σε ότι αφορά το τέταρτο σκέλος και τα επικείμενα αναφέρουμε ότι μετά από νέα αυτοψία του
  μελετητή προτείνεται η αποδοχή της, με την προθήκη στον πίνακα εκείνων των επικειμένων που έχουν
  παραληφθεί.
  29.16 Για την εμπρόθεσμη ένσταση της παραγράφου 19.16 που αφορά την Β’ ανάρτηση του κ.
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΑΤΣΑΡΗ του Χρήστου και της Βασιλικής, προτείνεται η απόρριψή της σε ότι αφορά
  τα τρία πρώτα σκέλη, γιατί με την σύνταξη και κύρωσης της πράξης εφαρμογής δεν υπάρχει
  17
  αρμοδιότητα ακύρωσης του από 13-9-2011 προεδρικού διατάγματος, αντίθετα υπάρχει υποχρέωση
  εφαρμογής του σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις όπως και έχει γίνει. Σε ότι αφορά
  τις εισφορές και επιβαρύνσεις έχουν εφαρμοστεί όσα προβλέπονται και το αίτημα της μη εφαρμογής
  της προβλεπόμενης πλατείας δεν μπορεί να γίνει δεκτό με την παρούσα, καθότι θα έπρεπε να έχει
  προηγηθεί η τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου, με το οποίο θα προβλέπονταν η κατάργησή της.
  Η υψομετρική διαφορά και το κόστος κατασκευής της πλατείας αφορά τις Τεχνικές Υπηρεσίες του
  Δήμου Κορινθίων.
  Σε ότι αφορά το τέταρτο σκέλος και τα επικείμενα αναφέρουμε ότι μετά από νέα αυτοψία του
  μελετητή προτείνεται η αποδοχή της, με την προθήκη στον πίνακα εκείνων των επικειμένων που έχουν
  παραληφθεί.
  29.17 Για την εμπρόθεσμη ένσταση της παραγράφου 19.17 που αφορά την Β’ ανάρτηση της κ.
  ΔΩΡΑΣ ΜΠΟΓΙΑΤΖΙΑΝ του Κίρκορ και της Μαρίας συζ. Αθανασίου Γεωργάρη προτείνεται η απόρριψή
  της σε ότι αφορά τα τρία πρώτα σκέλη διότι με την σύνταξη και κύρωσης της πράξης εφαρμογής δεν
  υπάρχει αρμοδιότητα ακύρωσης του από 13-9-2011 προεδρικού διατάγματος, αντίθετα υπάρχει
  υποχρέωση εφαρμογής του σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις όπως και έχει γίνει. Σε
  ότι αφορά τις εισφορές και επιβαρύνσεις έχουν εφαρμοστεί όσα προβλέπονται και το αίτημα της μη
  εφαρμογής του προβλεπόμενου πεζόδρομου δεν μπορεί να γίνει δεκτό με την παρούσα, καθότι θα
  έπρεπε να έχει προηγηθεί η τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου, με το οποίο θα προβλέπονταν η
  κατάργησή του.
  Σε ότι αφορά το τέταρτο σκέλος και τα επικείμενα αναφέρουμε ότι μετά από νέα αυτοψία του
  μελετητή προτείνεται η αποδοχή της, με την προθήκη στον πίνακα εκείνων των επικειμένων που έχουν
  παραληφθεί.
  29.18 Για την εμπρόθεσμη ένσταση της παραγράφου 19.18 που αφορά την Β’ ανάρτηση του κ.
  ΠΕΤΡΟΥ ΦΑΡΜΑΚΗ του Μιχαήλ και της Ελένης προτείνεται η απόρριψή της σε ότι αφορά τα τρία
  πρώτα σκέλη, διότι με την σύνταξη και κύρωσης της πράξης εφαρμογής δεν υπάρχει αρμοδιότητα
  ακύρωσης του από 13-9-2011 προεδρικού διατάγματος, αντίθετα υπάρχει υποχρέωση εφαρμογής του
  σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις όπως και έχει γίνει. Σε ότι αφορά τις εισφορές και
  επιβαρύνσεις έχουν εφαρμοστεί όσα προβλέπονται και το αίτημα της μη εφαρμογής της
  προβλεπόμενης πλατείας δεν μπορεί να γίνει δεκτό με την παρούσα, καθότι θα έπρεπε να έχει
  προηγηθεί η τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου, με το οποίο θα προβλέπονταν η κατάργησή της.
  Η υψομετρική διαφορά και το κόστος κατασκευής της πλατείας αφορά τις Τεχνικές Υπηρεσίες του
  Δήμου Κορινθίων.
  Σε ότι αφορά το τέταρτο σκέλος και τα επικείμενα αναφέρουμε ότι μετά από νέα αυτοψία του
  μελετητή προτείνεται η αποδοχή της, με την προθήκη στον πίνακα εκείνων των επικειμένων που έχουν
  παραληφθεί.
  18
  29.19 Για την εμπρόθεσμη ένσταση της παραγράφου 19.19 που αφορά την Β’ ανάρτηση της κ.
  ΣΟΦΙΑΣ ΛΑΛΙΩΤΗ του Μιχαήλ και της Μαρίας προτείνεται να συμπληρωθεί ο πίνακας επικειμένων
  μετά από επανέλεγχο του μελετητή κατά συνέπεια να γίνει δεκτή ως προς το πρώτο σκέλος.
  Σε ότι αφορά το δεύτερο σκέλος προτείνεται η απόρριψή του γιατί αντικείμενο της πράξης
  εφαρμογής είναι η εφαρμογή της εγκεκριμένης πολεοδομικής μελέτης και όχι η τροποποίηση αυτής
  σύμφωνα με τις διαθέσεις και τις απόψεις των πολιτών.
  29.20 Για την εμπρόθεσμη ένσταση της παραγράφου 19.20 που αφορά την Β’ ανάρτηση του κ.
  ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΤΣΟΛΑΚΗ του Λεωνίδα και της Ευαγγελίας, και σε ότι αφορά το πρώτο, τρίτο και τέταρτο
  σκέλος της ένστασης προτείνεται η απόρριψή τους διότι δεν αποτελούν αντικείμενο της πράξης
  εφαρμογής. Σε ότι αφορά το δεύτερο σκέλος της ένστασης προτείνεται η συμπλήρωση του πίνακα
  επικειμένων μετά από επανέλεγχο του μελετητή κατά συνέπεια προτείνεται η αποδοχή του.
  29.21 Για την εμπρόθεσμη ένσταση της παραγράφου 19.21 που αφορά την Β’ ανάρτηση, της κ.
  ΜΑΡΙΑΣ ΖΑΡΚΟΥ του Κωνσταντίνου και της Παρασκευής προτείνεται η αποδοχή της σε συνέχεια του
  εγγράφου με αριθμό πρωτ. 5509/437/24-2-2021 της Υπηρεσίας Πολεοδομικών Εφαρμογών και
  Μελετών του Τμήματος Πολεοδομίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του
  Δήμου Κορινθίων και των από 24-2-2021 Υπεύθυνων Δηλώσεων των κ.κ. Ηρακλή Βλάχου και
  Κωνσταντίνου Βλάχου.
  29.22 Για την εμπρόθεσμη ένσταση της παραγράφου 19.22 που αφορά την Β’ ανάρτηση των κ.κ.
  ΜΙΧΑΗΛ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ του Γεωργίου και της Δήμητρας, ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΚΑΨΑΛΟΥ του Παναγιώτη
  και της Μελπομένης, ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ του Μιχαήλ και της Βασιλικής και ΜΙΧΑΗΛ
  ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ του Μιχαήλ και της Βασιλικής προτείνεται η αποδοχή της σε συνέχεια
  επανελέγχου του μελετητή και νέας καταμέτρησης των επικειμένων της ιδιοκτησίας με κακ 0705010.
  29.23. Για την εμπρόθεσμη ένσταση της παραγράφου 19.23 που αφορά την Β’ ανάρτηση των κ.κ.
  ΜΙΧΑΗΛ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ του Γεωργίου και της Δήμητρας, ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΚΑΨΑΛΟΥ του Παναγιώτη
  και της Μελπομένης, ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ του Μιχαήλ και της Βασιλικής και ΜΙΧΑΗΛ
  ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ του Μιχαήλ και της Βασιλικής προτείνεται η απόρριψή της στο σύνολό της διότι η
  ιδιοκτησία έχει αποτυπωθεί επίγεια και ορθά και η τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου δεν
  αποτελεί αντικείμενο της πράξης Εφαρμογής.
  29.24 Για την εμπρόθεσμη ένσταση της παραγράφου 19.24 που αφορά την Β’ ανάρτηση, των κ.κ.
  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΑΓΚΛΑΣΗ του Γεωργίου και της Χριστίνας, ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΜΑΓΚΛΑΣΗ του Γεωργίου και της
  Χριστίνας, ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΜΑΓΚΛΑΣΗ του Γεωργίου και της Ελευθερίας και ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΓΚΛΑΣΗ του
  Παναγιώτη και της Αγγελικής προτείνεται η αποδοχή του σκέλους που αφορά τη διόρθωση των
  επικειμένων μετά τον επανέλεγχο του μελετητή και τη νέα καταμέτρηση αυτών. Σε ότι αφορά το
  δεύτερο σκέλος με το οποίο ζητείται η μετατόπιση του πεζοδρόμου προτείνεται η απόρριψή του, διότι
  αφορά την τροποποίηση του Ρυμοτομικού Σχεδίου που δεν αποτελεί αντικείμενο της Πράξης
  Εφαρμογής.
  19
  29.25 Για την εμπρόθεσμη ένσταση της παραγράφου 19.25 που αφορά την Β’ ανάρτηση της κ.
  ΣΟΦΙΑΣ ΛΑΛΙΩΤΗ της Μιχαήλ και της Μαρίας αναφέρουμε πως επειδή η ένσταση σχετίζεται με την
  τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου προτείνεται η απόρριψή της, διότι με την πράξη εφαρμογής
  εφαρμόζεται η ισχύουσα Πολεοδομική Μελέτη και δεν υπάρχει η δυνατότητα της τροποποιημένης
  κατά τη διάθεση των πολιτών εφαρμογής.
 30. Σε ότι αφορά τις εκπρόθεσμες ενστάσεις της Β΄ ανάρτησης της παραγράφου 26 της
  παρούσης αναφέρονται τα εξής:
  30.1 Για την εκπρόθεσμη ένσταση της παραγράφου 26.1 που αφορά την Β’ ανάρτηση του κ.
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΚΑΛΤΣΑ του Παναγιώτη και της Αγγελικής, προτείνεται η αποδοχή της διότι μετά
  από επανέλεγχο του μελετητή διαπιστώθηκε η αναγκαιότητα διόρθωσης του πίνακα επικειμένων.
  30.2 Για την εκπρόθεσμη ένσταση της παραγράφου 26.2 που αφορά την Α’ ανάρτηση του κ.
  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΖΙΩΤΗ του Μιχαήλ και της Ευαγγελίας και μετά τον έλεγχο των στοιχείων που
  υποβλήθηκαν διαπιστώνεται πως επειδή δεν έχει συνταχθεί πράξη αποδοχής κληρονομιάς δεν
  μπορεί να καταχωρηθεί ως ιδιοκτήτης με πλήρη στοιχεία κτήσης σε ποσοστό 100%. Ο ενιστάμενος
  μπορεί να καταχωρηθεί μόνο ως φερόμενος ιδιοκτήτης κατά συνέπεια προτείνεται η εν μέρη
  αποδοχή της.
  Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
  1.Α) Σε ότι αφορά τις εμπρόθεσμες ενστάσεις της Β΄ ανάρτησης της παραγράφου 19 της
  παρούσης:
  1.Α.1 Την απόρριψη της ένστασης της παραγράφου 19.1 στο σύνολό της με το σκεπτικό της
  παραγράφου 29.1.
  1.Α.2 Την απόρριψη του πρώτου, τρίτου και τέταρτου σκέλους και την μερική αποδοχή του
  δεύτερου σκέλους της ένστασης της παραγράφου 19.2 με το σκεπτικό της παραγράφου 29.2.
  1.Α.3 Την απόρριψη του πρώτου σκέλους και την μερική αποδοχή του δεύτερου σκέλους της
  ένστασης της παραγράφου 19.3 με το σκεπτικό της παραγράφου 29.3.
  1.Α.4 Τη μερική αποδοχή του πρώτου σκέλους και την μερική αποδοχή του δεύτερου σκέλους
  της ένστασης της παραγράφου 19.4 με το σκεπτικό της παραγράφου 29.4.
  1.Α.5 Την απόρριψη της ένστασης της παραγράφου 19.5 με το σκεπτικό της παραγράφου 29.5.
  20
  1.Α.6 Την απόρριψη της ένστασης της παραγράφου 19.6 στο σύνολό της με το σκεπτικό της
  παραγράφου 29.6.
  1.Α.7 Την απόρριψη της ένστασης της παραγράφου 19.7 στο σύνολό της με το σκεπτικό της
  παραγράφου 29.7.
  1.Α.8 Την απόρριψη της ένστασης της παραγράφου 19.8 στο σύνολό της με το σκεπτικό της
  παραγράφου 29.8.
  1.Α.9 Την απόρριψη της ένστασης της παραγράφου 19.9 στο σύνολό της με το σκεπτικό της
  παραγράφου 29.9.
  1.Α.10 Την απόρριψη της ένστασης της παραγράφου 19.10 με το σκεπτικό της παραγράφου
  29.10.
  1.Α.11 Την απόρριψη της ένστασης της παραγράφου 19.11 στο σύνολό της με το σκεπτικό της
  παραγράφου 29.11.
  1.Α.12 Την απόρριψη της ένστασης της παραγράφου 19.12 στο σύνολό της με το σκεπτικό της
  παραγράφου 29.12.
  1.Α.13 Την απόρριψη της ένστασης της παραγράφου 19.13 στο σύνολό της με το σκεπτικό της
  παραγράφου 29.13.
  1.Α.14 Την απόρριψη του πρώτου, δεύτερου και τρίτου σκέλους και την αποδοχή του τέταρτου
  σκέλους της ένστασης της παραγράφου 19.14 με το σκεπτικό της παραγράφου 29.14.
  1.Α.15 Την απόρριψη του πρώτου, δεύτερου και τρίτου σκέλους και την αποδοχή του τέταρτου
  σκέλους της ένστασης της παραγράφου 19.15 με το σκεπτικό της παραγράφου 29.15.
  1.Α.16 Την απόρριψη του πρώτου, δεύτερου και τρίτου σκέλους και την αποδοχή του τέταρτου
  σκέλους της ένστασης της παραγράφου 19.16 με το σκεπτικό της παραγράφου 29.16.
  1.Α.17 Την απόρριψη του πρώτου, δεύτερου και τρίτου σκέλους και την αποδοχή του τέταρτου
  σκέλους της ένστασης της παραγράφου 19.17 με το σκεπτικό της παραγράφου 29.17.
  1.Α.18 Την απόρριψη του πρώτου, δεύτερου και τρίτου σκέλους και την αποδοχή του τέταρτου
  σκέλους της ένστασης της παραγράφου 19.18 με το σκεπτικό της παραγράφου 29.18.
  1.Α.19 Την αποδοχή του πρώτου σκέλους και την απόρριψη του δεύτερου σκέλους της ένστασης
  της παραγράφου 19.19 με το σκεπτικό της παραγράφου 29.19.
  1.Α.20 Την απόρριψη του πρώτου, τρίτου και τέταρτου σκέλους και την αποδοχή του δεύτερου
  σκέλους της ένστασης της παραγράφου 19.20 με το σκεπτικό της παραγράφου 29.20.
  1.Α.21 Την αποδοχή της ένστασης της παραγράφου 19.21 με το σκεπτικό της παραγράφου 29.21.
  21
  1.Α.22 Την αποδοχή της ένστασης της παραγράφου 19.22 με το σκεπτικό της παραγράφου 29.22.
  1.Α.23 Την συνολική απόρριψη της ένστασης της παραγράφου 19.23 με το σκεπτικό της
  παραγράφου 29.23.
  1.Α.24 Την αποδοχή του πρώτου σκέλους και την απόρριψη του δεύτερου σκέλους της ένστασης
  της παραγράφου 19.24 με το σκεπτικό της παραγράφου 29.24.
  1.Α.25 Την απόρριψη της ένστασης της παραγράφου 19.25 με το σκεπτικό της παραγράφου
  29.25.
  1.Β) Σε ότι αφορά τις εκπρόθεσμες ενστάσεις της Β΄ ανάρτησης της παραγράφου 26 της
  παρούσης:
  1.Β.1 Την αποδοχή της ένστασης της παραγράφου 26.1 με το σκεπτικό της παραγράφου 30.1.
  1.Β.2. Την μερική αποδοχή της ένστασης της παραγράφου 26.2 με το σκεπτικό της παραγράφου
  30.2
  1.Γ.1) Τα γεωτεμάχια με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 0111007 στο O.T 904, 0112006 στο
  O.T 912, 0112045 στο O.T 913, 0114003 στο O.T 916, 0114004 στο O.T 916, 0117025 στο O.T 926,
  0121006 στο O.T 941, 0122042 στο O.T 943, 0122043 στο O.T 943 , 0130021 στο O.T 968, 0132010
  στο O.T 998, 0132029 στο O.T 1001, είναι αποκεκλεισμένα, η έλλειψη του προσώπου τους δεν
  οφείλεται σε υπαίτια κατάτμηση και η ύπαρξη κτισμάτων εμποδίζει την τακτοποίησή τους με τα
  όμορα.
  1.Γ.2) Το γεωτεμάχιο με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 0111050 στο O.T 903 είναι μη άρτιο
  αλλά δεν συναίνεσε στην καθαίρεσή του και στην παραίτηση από την αποζημίωση του κτιρίου που
  είναι κατασκευασμένο σε αυτό, ώστε να προσκυρωθεί στις όμορες ιδιοκτησίες.
 31. Την κύρωση της Πράξης Εφαρμογής της εγκεκριμένης Πολεοδομικής Μελέτης περιοχής
  «Αγίας Άννας – Συνοικισμός» Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων, διορθωμένης
  μετά την εκδίκαση των ενστάσεων των παραγράφων 1Α και 1Β του αποφασιστικού της παρούσας, η
  οποία συνοδεύεται από κτηματολογικά διαγράμματα, διαγράμματα αναλογισμού, διαγράμματα
  τελικών ιδιοκτησιών, διαγράμματα δεσμεύσεων, τους πίνακες της Πράξης Εφαρμογής, πίνακες
  Πράξης Αναλογισμού, πίνακες επικειμένων, πίνακες συντεταγμένων αρχικών και τελικών
  γεωτεμαχίων, πίνακες συντεταγμένων κορυφών ΟΤ, ΚΧ και ΚΦ καθώς και βοηθητικοί πίνακες
  αλφαβητικού και αριθμητικού τύπου που υπογράφονται από τους μελετητές, ελέγχθηκαν και
  θεωρήθηκαν αρμοδίως από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου
  Κορινθίων, υπογράφονται από την Περιφέρεια Πελοποννήσου και συνοδεύουν την παρούσα.
  3.1. Η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της
  Περιφέρειας Πελοποννήσου.
  22
  3.2. Με ευθύνη του Τμήματος Χωρικού Σχεδιασμού της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
  Σχεδιασμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου η παρούσα θα διαβιβαστεί στο Δήμο Κορινθίων
  προκειμένου να μεριμνήσει για την καταχώρισή της στο Κτηματολογικό Γραφείο Πελοποννήσου,
  Υποκατάστημα Κορίνθου.
  3.3. Η παρούσα να αναρτηθεί στο ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, σύμφωνα με το Ν.
  3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α/13-07-2010) όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει.
  3.4. Επιτρέπεται η υποβολή προσφυγών κατά της παρούσας στον Γενικό Γραμματέα
  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιουνίου δια του πρωτοκόλλου της
  Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Πελοποννήσου μόνο για λόγους
  νομιμότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010)
  μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών από την ανάρτησή της στο διαδίκτυο.
  Κοινοποίηση
 32. Δήμο Κορινθίων
  Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας
  Δημοκρατίας 1
  20131- Κόρινθος
 33. Μαγγίνα Σπυρίδωνα,
  Αγρ. Τοπογράφο Μηχ/κό
  Κολιάτσου 20
  201 31- Κόρινθος
  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ
  23