Τε. Ιούλ 24th, 2024

Νίκος Ταγαράς: «Η Διώρυγα αποκτά σύστημα 24ωρης παρακολούθησης και έγκαιρης προειδοποίησης»

Κοινοποίηση ειδήσεων

Νίκος Ταγαράς: «Η Διώρυγα αποκτά σύστημα 24ωρης παρακολούθησης και έγκαιρης προειδοποίησης».

Εγκρίθηκε σήμερα το από το Πράσινο Ταμείο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας το έργο, προϋπολογισμού 300.000 €.

«Η Διώρυγα της Κορίνθου αποκτά σύστημα παρακολούθησης και έγκαιρης προειδοποίησης. Είμαι στην πολύ ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι το Πράσινο Ταμείο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά από αίτημά μου, χρηματοδοτεί με 300.000 € το απαραίτητο σύστημα που θα παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο και θα προειδοποιεί για πιθανές καταπτώσεις 24 ώρες το 24ωρο! 

Η Διώρυγα της Κορίνθου, είναι γνωστό, ότι αποτελεί για εμένα προσωπικά, θέμα μείζονος προτεραιότητας! Η αποκατάστασή της συνολικά είναι εθνικό θέμα με σημαντικές οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις. Προχωράμε με αποφασιστικότητα και σταθερά βήματα για να καταστεί η Διώρυγα της Κορίνθου ασφαλής, σύγχρονη, ένας αναπτυξιακός πόλος διεθνούς εμβέλειας», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκος Ταγαράς, μετά την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου να εντάξει στα χρηματοδοτικά του προγράμματα το έργο «Εγκατάσταση συστήματος διαχρονικής παρακολούθησης-έγκαιρης προειδοποίησης στη Διώρυγα Κορίνθου», προϋπολογισμού  300.000 €. 

Ο κύριος Ταγαράς, να σημειωθεί ότι είχε προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ώστε η διοίκηση του Πράσινου Ταμείου να πληροφορηθεί λεπτομερώς για την αναγκαιότητα εγκατάστασης ενός συστήματος παρακολούθησης και έγκαιρης ειδοποίησης στη Διώρυγα της Κορίνθου. Ειδικότερα, είχε καταστήσει σαφές ότι σε συνέχεια του φαινομένου των συνεχών καταπτώσεων των πρανών στη Διώρυγα της Κορίνθου και με δεδομένο ότι τίθεται σοβαρό ζήτημα ασφάλειας απαιτούνται άμεσες ενέργειες 

για την εξασφάλιση της ευστάθειας των πρανών και την έγκαιρη προειδοποίηση σε περίπτωση νέων πιθανών καταπτώσεων.  

H Απόφαση στη Διαύγεια:  

Διοικητικό Συμβούλιο του
Πράσινου Ταμείου
Αρ. Απόφασης 210.6/2021
Σήμερα Τετάρτη 21 Απριλίου 2021 και ώρα 16:00, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση, μέσω
τηλεδιάσκεψης, το Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου του Υ.Π.ΕΝ., που
συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/91785 /10664 Απόφαση: «Τροποποίηση της
αριθμ. 32604/21-7-2017 απόφασης «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του
Πράσινου Ταμείου» (ΥΟΔΔ 366),όπως ισχύει» (ΦΕΚ 879/ΥΟΔΔ/23-10-2019) και την υπ’
αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/46181/4639 Απόφαση: «Τροποποίηση της 32604/21-7-2017 απόφασης
«Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 366/24-7-
2017) όπως ισχύει» (ΦΕΚ 371/ΥΟΔΔ/18-5-2020), συγκλήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ.
2711/19-04-2021 Πρόσκληση του Προέδρου του, προκειμένου να συζητήσει και να λάβει
απόφαση για το θέμα:
Αίτημα χρηματοδότησης για «Εγκατάσταση συστήματος διαχρονικής παρακολούθησηςέγκαιρης προειδοποίησης στη Διώρυγα Κορίνθου»
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν τα μέλη του ΔΣ κ.κ.:

 1. Ευστάθιος Σταθόπουλος, Πρόεδρος
 2. Ιωάννης Ευμολπίδης, αντιπρόεδρος
 3. Κωνσταντίνος Θεοδωράκης, μέλος
 4. Αικατερίνη Τούτουζα, μέλος
 5. Χρήστος Μανούρης, μέλος
 6. Ιωάννης Μητσόπουλος, μέλος
 7. Αναστάσιος Δράκος, μέλος
  Επίσης συμμετείχαν : ο Διευθυντής του Πράσινου Ταμείου κ. Πρωτόπαπας Γεώργιος, ο
  Γραμματέας του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου κ. Ευάγγελος Αθ. Γκλαβόπουλος και οι νομικοί
  σύμβουλοι του Πράσινου Ταμείου κ.κ. Καραγεώργου Βασιλική, Δέδε Ειρήνη, Μπασιαρίδου
  Αικατερίνη και Τσεβάς Στυλιανός
  Ο Πρόεδρος διαπιστώνει ότι το Δ.Σ. βρίσκεται σε πλήρη απαρτία.
  O Διευθυντής με την αριθμ. πρωτ. 907/21-4-2021 εισήγησή του, έθεσε υπόψιν των μελών
  τα ακόλουθα :
  α) το υπ’αριθμ ΥΠΕΝ/Γρ ΥΦΧΑΠ/14555/225/12-2-2021 (αριθμ πρωτ. Π.Τ. 907/15-2-2021)
  έγγραφο του Υφυπουργού Π.ΕΝ. που αφορά σε αίτημα χρηματοδότησης ποσού 300.000
  ευρώ, συμπεριλαμβανομένου το ΦΠΑ, για την Εγκατάσταση συστήματος διαχρονικής
  παρακολούθησης-έγκαιρης προειδοποίησης στη Διώρυγα Κορίνθου.
  Σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο, σε συνέχεια του φαινομένου των συνεχών
  καταπτώσεων των πρανών στη διώρυγα της Κορίνθου και με δεδομένο ότι τίθεται σοβαρό
  ζήτημα ασφάλειας και συνεπώς απαιτούνται ενέργειες για την εξασφάλιση της ευστάθειας
  των πρανών και την έγκαιρη προειδοποίηση σε περίπτωση νέων πιθανών καταπτώσεων
  2 απαιτείται η εγκατάσταση και λειτουργία μηχανισμού διαχρονικής παρακολούθησης και
  έγκαιρης προειδοποίησης στη διώρυγα.
  Το έργο θα υλοποιηθεί μέσω προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Υ.Π.ΕΝ., του Δήμου
  Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων και της Εταιρείας Διώρυγα ΑΕ και ο στόχος είναι
  η σχετική σύμβαση να υπογραφεί άμεσα, λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα του έργου.
  β) την υπ’ αριθμ. 752/09-02-2021 (ΑΔΑ: ΩΛ8046Ψ844-4Α2) Απόφαση του Υπουργού
  Περιβάλλοντος και Ενέργειας: “ Έγκριση Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου
  Ταμείου «ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2021» και διάθεση πίστωσης
  ποσού 13.000.000,00€ για την υλοποίησή του και συγκεκριμένα τον ΑΞΟΝΑ
  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 : ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ –
  ΕΞΥΠΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ- ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Π/Υ: 2.303.848,50 ευρώ
  γ) την με αρ. πρωτ. 766/09-02-2021 (ΑΔΑ.: ΨΒ5246Ψ844-ΤΣΕ) ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ
  ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ για την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου
  Ταμείου «Φυσικό Περιβάλλον και Καινοτόμες Δράσεις 2021».
  Κατόπιν των ανωτέρω τα μέλη του ΔΣ ομόφωνα αποφασίζουν
  1) Την ένταξη του έργου: «Εγκατάσταση συστήματος διαχρονικής παρακολούθησηςέγκαιρης προειδοποίησης στη Διώρυγα Κορίνθου» στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του
  Πράσινου Ταμείου «ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2021» στον ΑΞΟΝΑ
  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 : «ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ
  ΔΡΑΣΕΙΣ – ΕΞΥΠΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ- ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ»
  2) Την διάθεση συνολικού ποσού 300.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για την
  υλοποίηση του παραπάνω έργου το οποίο θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του
  Πράσινου Ταμείου οικονομικού έτους 2021
  3) Η εκταμίευση θα υλοποιηθεί με έκδοση εντάλματος, κατόπιν ελέγχου των
  παραστατικών που θα υποβληθούν σύμφωνα με τον Οδηγό Υλοποίησης Έργου ΧΠ
  ΦΠ&ΚΔ
  4) Να εξουσιοδοτηθεί ο Πρόεδρος να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την
  υλοποίηση της Απόφασης.
  Ο Πρόεδρος του ΔΣ του Πράσινου Ταμείου
  ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ