Δε. Αυγ 15th, 2022

Πανελλαδική στάση εργασίας από τις 12:00 έως 16:00 για διανομείς και εστίαση

Ìïôïðïñåßá áðü êïýñéåñ, äéáíïìåßò êáé åîùôåñéêïýò õðáëëÞëïõò ðïõ åñãÜæïíôáé ìå äßêõêëï, ôçí ÐÝìðôç 8 Ïêôùâñßïõ 2020. Ïé åñãáæüìåíïé óôá óõãêåêñéìÝíá åðáããÝëìáôá áðåñãïýí æçôþíôáò íá ôïõò äïèïýí Ýíóçìá âáñÝá êáé áíèõãéåéíÜ, íá åíôá÷èïýí óå ìßá åíéáßá åéäéêüôçôá êáé íá ôïõò ðñïìçèåýåôáé åôáéñéêü äßêõêëï, ìåôáîý Üëëùí. (EUROKINISSI/ÓÔÅËÉÏÓ ÌÉÓÉÍÁÓ)

Κοινοποίηση ειδήσεων
This image has an empty alt attribute; its file name is 21-05-30_220234_WonderFox_Photo_GIF_001_(1).gif
This image has an empty alt attribute; its file name is 21-09-04_21954_PROTYPH_1.jpg

Τετράωρη στάση εργασίας πανελλαδικά ,  12:00 –με16:00, κήρυξε για σήμερα Τετάρτη 22/9, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμό και τον Τουρισμό.

Με την φράση «δεν είμαστε αριθμοί, αλλά άνθρωποι», προκήρυξε για αύριο Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου,. Η κινητοποίηση αφορά στον κλάδο της εστίασης και των διανομέων.

Οι δυναμικές αντιδράσεις συνεχίζονται με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις στον κλάδο των διανομέων με την ΠΟΕΕΤ να τονίζει ότι «Δεν είναι μόνο η προκλητική ενέργεια της efood να εκβιάζει τους διανομείς. Είναι και οι 13 απολύσεις από την KFC με πρόσχημα την έναρξη συνεργασίας με την efood. Είναι οι συνθήκες εργασίας που επικρατούν στην εστίαση χωρίς κανέναν απολύτως έλεγχο από την Κυβέρνηση».

Για όλα τα παραπάνω, η Ομοσπονδία διεκδικεί:

  • Να ανανεωθούν όλες οι συμβάσεις σε αορίστου με απευθείας πρόσληψη από την efood με όλα τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα
  • Να δοθεί τέλος στο σύστημα αξιολόγησης bonus (batch) και στα ασαφή και αυθαίρετα κριτήρια παραγωγικότητας
  • Να οριοθετηθούν ορθολογικά οι χιλιομετρικές αποστάσεις παραλαβής και παράδοσης ώστε να διασφαλίζεται η υγεία και η ασφάλεια των διανομέων
  • Να σταματάει η διανομή όταν επικρατούν επικίνδυνες καιρικές συνθήκες, όπως καύσωνας, παγετός κ.α. σύμφωνα με την ήδη υπάρχουσα νομοθεσία για εργασίες που διεξάγονται στο ύπαιθρο και τους εξωτερικούς χώρους
  • Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Σ.Σ.Ε) που να διασφαλίζει τις συμβάσεις αορίστου χρόνου με πλήρη εργασιακά δικαιώματα. (Μέσα Ατομικής Προστασίας, Ένσημα Βαρέα Ανθυγιεινά, Εταιρικό κινητό και δίκυκλο)
  • Χώροι με αποδυτήρια, τουαλέτα και γενική χρήση για κάθε ανάγκη των εργαζομένων διανομέων
  • Κήρυξη ως γενικώς υποχρεωτική της ΚΣΣΕ Επισιτισμού – Τουρισμού.