Τρ. Ιούν 28th, 2022

Προμήθεια Επιστημονικού, Ιατροτεχνολογικού και Λοιπού Εξοπλισμού για το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου

Κοινοποίηση ειδήσεων

Σας γνωστοποιούμε ότι σήμερα μετά από προσπάθεια μηνών κατατέθηκε
ολοκληρωμένη πρόταση – Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης με τίτλο
«Ανακαίνιση – ανακατασκευή των μαγειρείων του ΓΝ Κορίνθου» συνολικού
προϋπολογισμού 532.000,00€ συμπ. ΦΠΑ και Τεχνικό Δελτίο με τίτλο «Προμήθεια Επιστημονικού, Ιατροτεχνολογικού και Λοιπού Εξοπλισμού για το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου» συνολικού προϋπολογισμού 852.792,80€ συμπ. ΦΠΑ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος» ΕΣΠΑ 2014-2020 Άξονας Προτεραιότητας
2Β: «Υποδομές Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού», Κωδικός Πρόσκλησης: ΠΕΛ77, ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) .
Οι προτάσεις αυτές θα καλύψουν αφενός ανάγκες αντικατάστασης παλαιού
εξοπλισμού Βιοϊατρικής Τεχνολογίας και αφετέρου θα εκσυγχρονίσουνε τις
υφιστάμενες αντίστοιχες υποδομές με στόχο την αναβάθμιση των παροχών
υπηρεσιών υγείας .
Άλλη μία σημαντική δράση που υποστηρίχθηκε από την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση και τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, εντασσόμενοι στο γενικότερο στρατηγικό σχεδιασμό της Διοίκησης του Νοσοκομείου.
Οι πολιτικές δυνάμεις του Νομού μας πιστευτούμε ότι θα συνδράμουν στην
υλοποίηση των πιο πάνω έργων , με την ένταξη τους στα προαναφερόμενα
προγράμματα.