Δε. Αυγ 8th, 2022

Ρύθμιση παλαιών οφειλών από δάνεια ΤΕΜΠΜΕ – ΕΤΕΑΝ

Κοινοποίηση ειδήσεων

Mε το άρθρο 293 του ν. 4738/2020, προωθήθηκε επιτέλους μία διαδικασία ρύθμισης όλων των παλαιών οφειλών από επιχειρηματικά δάνεια με εγγύηση του ΕΤΕΑΝ και του ΤΕΜΠΜΕ μέσω ρύθμισης οφειλών σε έως και 120 δόσεις, με κλιμακούμενο πρόγραμμα απαλλαγής από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.

Η δικαιολογητική βάση της ρύθμισης ξεκινά από το 2016, οπότε η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε. προχώρησε στην καταβολή  προς τις Τράπεζες, ποσού της τάξης των 235 εκατ. Ευρώ, λόγω κατάπτωσης των χορηγηθεισών εγγυήσεων.  Στη συνέχεια, η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα -όπως ήταν υποχρεωμένη από το νόμο-  έστειλε στις αρμόδιες Εφορίες της χώρας, τα ποσά που κατέβαλε προς βεβαίωση, με το ποσό κατάπτωσης της εγγύησης που αντιστοιχεί σε κάθε δανειολήπτη.

Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούσαν εκείνη την εποχή στην ελληνική οικονομία, κόποιοι -όχι όλοι- χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί αφού εισέπραξαν τις εγγυήσεις από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, προχώρησαν σε ρυθμίσεις του υπολοίπου της οφειλής του μη εγγυημένου κεφαλαίου.

Παρέμεινε ωστόσο ανοικτή η εκκρεμότητα του εγγυημένου κεφαλαίου (ποσοστό έως 80% του δανείου) που καταβλήθηκε από την Ελληνική Αναπτυξιακή ( ΕΤΕΑΝ και ΤΕΜΠΜΕ) και κατόπιν βεβαιώθηκε στις Εφορίες σε βάρος του δανειολήπτη.

Σε εκτέλεση της παραπάνω διάταξης εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση Α.1007/2021, η οποία ενεργοποιεί τις διατάξεις του νόμου, δίνοντας τη δυνατότητα ρύθμισης και διευθέτησης όλων των οφειλών που προέρχονται από σχετικά επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια φυσικών προσώπων (Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα), καθώς και από καταπτώσεις της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ).

Συγκεκριμένα:

 1. Περιεχόμενο νέας ρύθμισης: Πλέον, οι καταπτώσεις μπορούν να ρυθμιστούν σε έως και 120 μηνιαίες δόσεις. Αφορά κρατικές εγγυήσεις που είχαν δοθεί σε δάνεια προς πυρόπληκτους, σεισμόπληκτους ή γενικότερα για ανθρωπιστικούς και κοινωνικούς λόγους, καθώς και σε επιχειρηματίες/ελεύθερους επαγγελματίες με εγγύηση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ. Τα δάνεια καταγγέλθηκαν από τις Τράπεζες, καθώς δεν εξυπηρετούνταν από τους δανειολήπτες, κυρίως λόγω της οικονομικής κρίσης, με συνέπεια την κατάπτωση των  εγγυήσεων και την μη αποκατάστασή τους μέχρι σήμερα από το Δημόσιο.
 2. Οφειλές που μπορούν να ρυθμιστούν: Το σύνολο των ληξιπρόθεσμων βεβαιωμένων οφειλών στις ΔΟΥ και στα Ελεγκτικά Κέντρα, που προέρχονται από επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια φυσικών προσώπων. Τα εν λόγω δάνεια χορηγήθηκαν με βάση εκδοθείσες, έως και το έτος 2012 υπουργικές αποφάσεις παροχής εγγύησης του ελληνικού Δημοσίου ή της ΕΑΤ (πρώην ΕΤΕΑΝ ή ΤΕΜΠΜΕ) και τα οποία είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμα στα πιστωτικά ιδρύματα έως τις 7 Οκτωβρίου 2019.

Επίσης, στην παρούσα ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν οφειλές από την ίδια αιτία που έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης μέχρι και την 30η Απριλίου 2021 (καταληκτική ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση). Πιο συγκεκριμένα, χρέη προς τη Φορολογική διοίκηση που δεν έχουν υπαχθεί σε διευκόλυνση ή άλλη ρύθμιση τμηματικής καταβολής οφειλών και δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα ή τελούν σε διοικητική, δικαστική ή εκ του νόμου αναστολή, είναι επιλέξιμα προς ένταξη. Επιπροσθέτως, εντάσσονται εντός 6 μηνών από τη βεβαίωσή τους, όσες οφειλές βεβαιώνονται μετά την 30-4-2021.

 1. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης: Έως και τις 30-4-2021 στην αρμόδια ΔΟΥ κάθε οφειλέτη. Ως τέτοια ορίζεται εκείνη που είναι υπεύθυνη για τη χορήγηση, την τροποποίηση ή την απώλεια και την εν γένει επιδίωξη είσπραξης της οφειλής Υπηρεσία.
 2. Ένταξη στη ρύθμιση: Η πρώτη δόση της ρύθμισης είναι καταβλητέα μέσα σε 3 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή και την χορήγηση μοναδικού κωδικού πληρωμής. Οι  επόμενες δόσεις πρέπει να καταβληθούν την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών από την ημερομηνία της αίτησης. Η υπαγωγή στη ρύθμιση νοείται πως έχει συντελεστεί με την πληρωμή της πρώτης δόσης.
 3. Ελάχιστο ποσό δόσης και ετήσιο επιτόκιο επιβάρυνσης: Ως ελάχιστο ποσό της μηνιαίας δόσης ορίζονται τα 20 ευρώ, ενώ οι ρυθμιζόμενες οφειλές αντί προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής επιβαρύνονται με ετήσιο επιτόκιο ύψους 3%. Επίσης, η καθυστέρηση καταβολής δόσης επιβαρύνεται με επιπρόσθετη μηνιαία προσαύξηση 0,25%.
 4. Ευεργετήματα ρύθμισης: Η υπαγωγή και συμμόρφωση στη ρύθμιση παρέχει στον οφειλέτη και τα ακόλουθα ευεργετήματα:
 • Χορήγηση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας.
 • Αναστολή κατασχέσεων ή διακοπή αυτών εφόσον έχουν ήδη εκκινήσει.
 • Αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων (δεσμεύσεις λογαριασμών) και συνέχισης της αναγκαστικής εκτέλεσης (πλειστηριασμών) κινητών ή ακινήτων.

Η αναστολή δεν ισχύει για κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων ή έχουν εκδοθεί οι σχετικές παραγγελίες, καθώς τα αποδιδόμενα ποσά λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων της ρύθμισης, εφόσον δεν πιστώνονται διαφορετικά. Αν ο οφειλέτης απολέσει τη ρύθμιση, τα μέτρα που έχουν ανασταλεί αναβιώνουν.

 1. Απώλεια ρύθμισης:

Η ρύθμιση χάνεται όταν ο οφειλέτης:

 • Δεν καταβάλλει 2 συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις ή καθυστερήσει την καταβολή των 2 τελευταίων δόσεων της ρύθμισης, για το ίδιο χρονικό διάστημα.
 • Δεν εξοφλήσει ή τακτοποιήσει κατά νόμιμο τρόπο τις οφειλές του, καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης, εντός 2μήνου από τη λήξη προθεσμίας καταβολής τους ή εντός 2μήνου από την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση, εφόσον η προθεσμία καταβολής τους έχει παρέλθει πριν την υπαγωγή σε αυτή.
 • Δεν υποβάλλει τις προβλεπόμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ εντός 3μήνου, από την ημερομηνία υποβολής τους ή εντός 3μήνου από την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής εφόσον η ημερομηνία υποβολής έχει παρέλθει πριν την αίτηση.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 293 του ν. 4738/2020, η ένταξη στην ρύθμιση επιφέρει μερική ή ολική απαλλαγή από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που επιβάρυναν μέχρι τώρα τις σχετικές οφειλές, αναλόγως του επιλεγόμενου αριθμού μηνιαίων δόσεων, ως εξής:

 • Εφάπαξ καταβολή οφειλών → απαλλαγή 100%.
 • Από 2 – 4 μηνιαίες δόσεις → απαλλαγή 95%.
 • Από 5 – 12 μηνιαίες δόσεις → απαλλαγή 85%.
 • Από 13 – 24 μηνιαίες δόσεις → απαλλαγή 80%.
 • Από 25 – 36 μηνιαίες δόσεις → απαλλαγή 75%.
 • Από 37 – 48 μηνιαίες δόσεις → απαλλαγή 45%.
 • Από 49 – 60 μηνιαίες δόσεις, → απαλλαγή 30%.
 • Από 61 – 72 μηνιαίες δόσεις → απαλλαγή 20%.
 • Από 73 – 96 μηνιαίες δόσεις → απαλλαγή 15%.
 • Από 97 – 120 μηνιαίες δόσεις → απαλλαγή 10%.