Τε. Ιούλ 24th, 2024

Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη το Δημοτικό Συμβούλιο Λουτρακίου – Περαχώρας -Αγ. Θεοδώρων

Κοινοποίηση ειδήσεων
This image has an empty alt attribute; its file name is 21-05-30_220234_WonderFox_Photo_GIF_001_(1).gif

Σας καλούμε να συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 13η Ιουλίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30  για συζήτηση για συζήτηση και λήψη Απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

            1.Τροποποίηση της υπ΄αρίθ. 204/2020 Α.Δ.Σ. περί χορήγησης άδειας εμφιάλωσης και εμπορίας μεταλλικού νερού Λουτρακίου.

            2.Έγκριση σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεσης/βραχείας διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση σεισμών με την κωδική ονομασία ΄΄ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ΄΄ του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας -Αγ. Θεοδώρων.

            3.Έγκριση ή μη εναέριας διέλευσης των υφιστάμενων αγωγών της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) μέσω μεταλλικής γέφυρας άνωθεν της πρώην Π.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου.

            4.Έγκριση (2ης) μερικής αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους και τροποποίησης Τ.Π.Ε.Ε.

            5.Μερική εκκαθάριση της ιδιοκτησίας (7) (με δικαίωμα αποζημίωσης από τις ιδιοκτησίες 4, 5 & 6) της  υπ’ αριθμ. 18/1974 Πράξης  Αναλογισμού στο Λουτράκι, βάσει της 221/1994 Α.Π.Π.Κ.

            6.Κατανομή ποσού #959.171,10#€ από ΚΑΠ (μερικό υπόλοιπο έτους 2015 καθώς και ετών 2016, 2017, 2018 & μερικό ποσό 1ης δόσης έτους 2019), για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων.

            7.Γνωμοδότηση για την ίδρυση Τμήματος Ένταξης στο Γυμνάσιο Λουτρακίου.

            8.Εξέταση αιτήματος για παροχή κοινωφελούς εργασίας στον Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων.

            9.Έγκριση επεκτάσεων δημοτικού φωτισμού στη Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας (περιοχή Σχίνου – οδός Ηπείρου).

            10.Έγκριση απομάκρυνσης επιτόνου από πεζοδρόμιο – κοινόχρηστο χώρο στο Λουτράκι.

Η παρούσα συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με την από 11/3/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τ. Α΄ 55/11-3-2020) ‘’Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού’’  και την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764 /7-11-2020 (ΑΔΑ Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ) εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.

Κοινοποίηση:                                                                  Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

1.Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

  του Δήμου                                                    

                                                                                                Θυμής Φίλιππας