Κυ. Αυγ 14th, 2022

Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων

Κοινοποίηση ειδήσεων

   Καλείστε  σε  Τ α κ τ ι κ ή  Μ ε ι κ τ  ή  (δια ζώσης & ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη)  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων, η οποία,  θα διεξαχθεί την15η Οκτωβρίου 2021 ημέρα Παρασκευή ώρα 19:30 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις:

Του  Ν.3852/10 όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τον Ν. 4555/2018, τον Ν.4635/2019, του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης Covid-19 ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020, τις  εγκυκλίους 40/2020 Α.Π.20930/31-3-2020 και 426/2020 Α.Π.77233/13-11-2020, του Υπουργείου Εσωτερικών.  

      Η εν λόγω  Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί:

α) με φυσική παρουσία και

β) με τηλεδιάσκεψη ταυτόχρονα,  σύμφωνα με την εγκύκλιο 643 /69472/24-9-2021 και την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 58531/2021 – ΦΕΚ 4441/Β/25-9-2021, για την λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα :

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε. ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ

  α/αΘ Ε Μ Α Τ Α     Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ       Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ
 Έγκριση Σχεδίου ο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεση/ βραχεία διαχείριση των συνεπειών από εκδήλωση σεισμού σύμφωνα με τα οριζόμενα στο γενικό σχέδιο πολιτικής προστασίας με την  κωδική  ονομασία «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ», του Δήμου Σικυωνίων .
 Έγκριση Σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεσης/ βραχείας διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο γενικό σχέδιο πολιτικής προστασίας με την κωδική ονομασία «ΔΑΡΔΑΝΟΣ», του Δήμου Σικυωνίων.
 Επί του με αριθ. πρωτ. 210/29-09-2021εγγράφου της Περιφερειακής Υπηρεσίας Στατιστικής Ν.Κορινθίας με θέμα: Γενικές απογραφές Κτιρίων και Πλυθησμού –Κατοικιών έτους 2021 και  διαδικασία καθορισμού Αυτοτελών Οικισμών των Δήμων.   
 Έγκριση της αριθ. 265/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Τροποποίηση Προϋπο-λογισμού έτους 2021 Δήμου Σικυωνίων».
 Έγκριση της αριθ.271/2021απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Τροποποίηση Προϋπο-λογισμού έτους 2021 Δήμου Σικυωνίων».
 Έγκριση της αριθ. 272/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Τροποποίηση  Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού έτους 2021 Δήμου Σικυωνίων».
 Έγκριση της αριθ. 290/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Τροποποίηση  Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού έτους 2021 Δήμου Σικυωνίων».
 Έγκριση της αριθ. 291/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Τροποποίηση  Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού έτους 2021 Δήμου Σικυωνίων».
 Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού 2021.