Σα. Μαρ 25th, 2023

Σύσταση ομάδας υποστήριξης της δομής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης του Δήμου Βέλου Βόχας

Κοινοποίηση ειδήσεων

Έχοντας λάβει υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 ΄΄Νέα Αρχιτεκτονική της
    Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης΄΄ περί πρόσθετων αρμοδιοτήτων Δήμων
  2. Τις διατάξεις του Π.Ν.Π ΦΕΚ 55/Α 11-3-2020
  3. Την υπ’αρίθμ.18659/17-3-2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ περί ενίσχυση δημοτικών δομών στα πλαίσια λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

 Την σύσταση ομάδας υποστήριξης της δομής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης
του Δήμου Βέλου Βόχας από τις 19/3/2020 και μέχρι την λήξη αναστολής
των μέτρων αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού, με έδρα τον
βρεφονηπιακό σταθμό Βραχατίου , που θα αποτελείται από υπαλλήλους
με όλες τις σχέσεις εργασίας των δομών του ΝΠΔΔ ΄΄ΑΝΕΛΙΞΗ΄΄, που
έχει ανασταλεί η λειτουργία τους.
Ώρες λειτουργίας της ομάδας από τις 9.00 π.μ. μέχρι τις 13.00
Αντικείμενο της ομάδας είναι η τηλεφωνική καταγραφή των αναγκών και
προβλημάτων που προκύπτουν στους πολίτες λόγω αποφυγής της διάδοσης
κορωνοϊού και η διευκόλυνση που θα τους παρέχεται από τις υπηρεσίες
Πρόνοιας και Αλληλεγγύης.
 Ορίζει την υπάλληλο Κωνσταντίνα Λιάκη (Π.Ε Κοινωνική Λειτουργό) ως
υπεύθυνη διεκπεραίωσης κοινωνικών θεμάτων, με έδρα το Δημοτικό
Κατάστημα Βέλου (Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής) και με ωράριο 9.00
πμ. -13.00
 Ορίζει την Δημοτική Σύμβουλο-Πρόεδρο ΝΠΔΔ ΄΄ΑΝΕΛΙΞΗ΄΄ Μαρία
Καλλίρη ως υπεύθυνη της ομάδας στήριξης

Η απόφαση αυτή έλαβε α/48/2020

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

ΑΝΝΙΒΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ

Μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Κορινθία, Πελοπόννησο και την Ελλάδα στο Korinthostv.gr