Τρ. Αυγ 9th, 2022

Τακτική διαπεριφοράς Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων

Κοινοποίηση ειδήσεων

Καλείστε σε Τακτική  διαπεριφοράς Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020 ,  την υπ’αριθμ.πρωτ.18318/ 13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και του άρθρου 43 της Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου ΦΕΚ Α΄ 75/30-3-2020 την  Δευτέρα 6 Απριλίου 2020   και  ώρα  19:30 μ.μ.  για την λήψη  απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε. ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ 

α/αΘ Ε Μ Α Τ Α     Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ       Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ

Απαλλαγή των επιχειρήσεων με έδρα τον Δήμο Σικυωνίων, οι οποίες διακόπτουν ή περιορίζουν υποχρεωτικά την λειτουργία τους λόγω μέτρων αποτροπής διασποράς του κορωνοιου, από αναλογούντα τέλη: α) Χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων και β) Καθαριότητας και Φωτισμού , για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί. (ΦΕΚ Α’ 68/20.03.2020). 

Παράταση της αριθ. πρωτ. 9469/2019 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σικυωνίων και της εταιρείας «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ PLAYGROUNDS A.E.» με τίτλο:  «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Σικυωνίων».

Επί της αριθ. 3/ 2020 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας  Μεγάλου Βάλτου με θέμα: «Λήψη απόφασης για αγορά Τμήματος οικοπέδου ιδιοκτησίας Γεωργίλη Ανδρέα .

Επί της αριθ. 2/ 2020 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Σουλίου  με θέμα: «Παραχώρηση χώρου προς χρήση»

Επί του με αριθ. πρωτ. 2385/11-3-2020  εγγράφου του Προέδρου της Κοινότητας Καλιάνων  με θέμα : «Ανταλλαγή αγρού για τις ανάγκες εκτέλεσης  έργου». 

Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου:  «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ».  

Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου:  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ Π. Ε. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ –ΣΦΑΓΕΙΑ». 

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου:  «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗΣ Τ.Κ. ΦΕΝΕΟΥ ». 

Έγκριση της αριθ.56/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής .

Έγκριση της αριθ.57/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Π/Υ 2020 Δήμου Σικυωνίων, κατόπιν αποδοχής της με Α.Π.: 478/20.02.2020 Απόφασης Ένταξης της Πράξης: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΤΜΕΖΑ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΙΛΛΥΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ – 2ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ», με Κωδικό ΟΠΣ 5044821 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020» . 

Έγκριση της αριθ.58/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Π/Υ 2020 Δήμου Σικυωνίων, κατόπιν αποδοχής της με Α.Π.:4207/30.12.2019 Απόφασης Ένταξης της Πράξης [Έργου] με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0010871447, στο «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020», Μέτρο 19: «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω LEADER (ΤΑΠΤΟΚ-ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ)» – Υπομέτρο 19.2: «Στήριξη για την υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων» – Δράση 19.2.4: «Βασικές Υπηρεσίες & Ανάπλαση Χωριών σε Αγροτικές Περιοχές» – Υποδράση 19.2.4.2:  «Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών».

Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος και Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2020 .