Τε. Μάι 25th, 2022

Self Test: Υποχρεωτικά σε φροντιστήρια, κέντρα ξένων γλωσσών και σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς

Κοινοποίηση ειδήσεων

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η απόφαση που συμπεριλαμβάνει και άλλες κατηγορίες εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα που παρέχουν την εργασία τους με φυσική παρουσία.

Η εν λόγω Κοινή Υπουργική Απόφαση είναι η Δ1 α/Γ.Π.οικ.28501/2021 – ΦΕΚ 1871/Β/8-5-2021, με την οποία τροποποιείται η ΔΙα/Γ.Π.οικ. 24525/18-4-2021 και προστίθενται δυο ακόμα περιπτώσεις:

α)φροντιστηρίων, κέντρων ξένων γλωσσών, φορέων παροχής εκπαίδευσης και πιστοποίησης δεξιοτήτων, ξενόγλωσσων ινστιτούτων εκπαίδευσης και πάσης φύσεως συναφών δομών και

β) στις δραστηριότητες βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, προκειμένου να παρέχουν την εργασία τους με φυσική παρουσία στον συμφωνημένο στην ατομική τους σύμβαση τόπο εργασίας σύμφωνα με τους Πίνακες 1 έως και 10 του Παραρτήματος Α που προσαρτάται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.

Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Δ1 α/Γ.Π.οικ.28501/2021-ΦΕΚ 1871/Β/8-5-2021
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΙα/Γ.Π.οικ. 24525/18.4.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που παρέχουν την εργασία τους με φυσική παρουσία» (Β’ 1588).

Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Δ1 α/ΓΠ.οικ. 24525/2021-ΦΕΚ 1588/Β/19-4-2021
Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που παρέχουν την εργασία τους με φυσική παρουσία.