Πα. Μαρ 1st, 2024

Υπ. Οικονομίας: Οριστική τοποθέτηση παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών σε λαϊκές αγορές

Κοινοποίηση ειδήσεων

Στην οριστική τοποθέτηση τόσο παραγωγών όσο και επαγγελματιών πωλητών σε λαϊκές αγορές κυρίως της Αττικής αλλά και της Κεντρικής Μακεδονίας αποσκοπεί τροπολογία του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης που κατατέθηκε στη Βουλή.

Υπολογίζεται από το υπουργείο ότι μόνο στην Αττική, πάνω από 4.000 παραγωγοί και επαγγελματίες πωλητές δραστηριοποιούνται ακόμα και επί 15 χρόνια σε λαϊκές αγορές της Περιφέρειας χωρίς να τους έχει αποδοθεί θέση με κάποια διοικητική πράξη του εκάστοτε φορέα λειτουργίας κατ’ εξουσιοδότηση ενός από τους τρεις νόμους που ρύθμιζαν το υπαίθριο εμπόριο κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

 H τροπολογία του υπουργείου κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου με τίτλο «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.06.2016). Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις».

Όπως σημειώνει το υπουργείο: «η θέση στη λαϊκή αγορά είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο θέμα για κάθε δραστηριοποιούμενο, καθώς συνδέεται άμεσα με τον βιοπορισμό του. Η στρέβλωση που έχει διαπιστωθεί οφείλεται κυρίως στην κακονομία που χαρακτήριζε τη ρύθμιση του υπαίθριου εμπορίου μέχρι την ψήφιση του ν. 4497/2017 και στην αδυναμία του – καταργηθέντος – Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αττικής να επιβάλει την ορθή χωροθέτηση της αγοράς». 

Ο ν. 4497/2017 ορίζει σαφή κριτήρια, κοινωνικά αλλά και παλαιότητας, για την απόδοση ή τη βελτίωση θέσης. Η προτεινόμενη τροπολογία αποσκοπεί στην αποτελεσματική εφαρμογή του νόμου και της μοριοδότησης που αυτός προβλέπει μέσα από τα εξής βήματα:

– κάθε φορέας λειτουργίας  (Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας και δήμοι στην υπόλοιπη χώρα) θα μπορεί να συστήσει επιτροπές σε κάθε λαϊκή αγορά, με την συμμετοχή υπαλλήλων της εκπροσώπων παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών και στόχο την καταγραφή των θέσεων και την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης. 

– Στη συνέχεια, θα υπάρχει η δυνατότητα δραστηριοποιούμενων να υποβάλλουν αίτηση κατοχύρωσης θέσης ή βελτίωσης αυτής.

– Οι ενστάσεις που θα υποβάλλονταν σχετικά με την απόδοση ή τη βελτίωση θέσης θα εξετάζονταν από τους φορείς λειτουργίας των λαϊκών αγορών, με εφαρμογή της μοριοδότησης του ν. 4497.

Με αυτό τον τρόπο, όπως αναφέρει το υπουργείο, και χάρη στην ευελιξία που θα παρέχουν οι επιτροπές καταγραφής, εκτιμάται ότι θα επιλυθεί ένα χρόνιο πρόβλημα για τον κλάδο. Στην ίδια τροπολογία, διευρύνεται η συμμετοχή των ομοσπονδιών παραγωγών και πωλητών στην Αττική και την Κεντρική Μακεδονία στις αντίστοιχες Επιτροπές Λαϊκών Αγορών, προκειμένου να εκπροσωπηθούν αποτελεσματικότερα όλες οι χωρικές ενότητες αυτών των περιφερειών.