Δε. Μάι 20th, 2024

Αίρεται η ασυλία του Κυριάκου Βελόπουλου 

Ó×ÅÄÉÏ ÍÏÌÏÕ ÕÐÏÕÑÃÏÕ ÅÐÉÊÑÁÔÅÉÁÓ Ìüíç óõæÞôçóç êáé øÞöéóç åðß ôçò áñ÷Þò, ôùí Üñèñùí êáé ôïõ óõíüëïõ ôïõ ó÷åäßïõ íüìïõ: «Éóüôçôá óôïí ðïëéôéêü ãÜìï, ôñïðïðïßçóç ôïõ Áóôéêïý Êþäéêá êáé Üëëåò äéáôÜîåéò».

Κοινοποίηση ειδήσεων

Την άρση της βουλευτικής ασυλίας του προέδρου της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκου Βελόπουλου σε υπόθεση «συκοφαντικής δυσφήμισης», πρότεινε στην ολομέλεια της Βουλής η αρμόδια επιτροπή.

Η εισήγηση έγινε έπειτα από μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση του Ευστάθιου Φλώρου, πρώην στελέχους της Ελληνικής Λύσης και πατέρα του ανεξάρτητου Κωνσταντίνου Φλώρου, ο οποίος τον κατηγορεί  ότι κρύβεται πίσω από εικονικό λογαριασμό στο twitter.

Ο κ. Βελόπουλος ζήτησε, μέσω του βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, κ. Χήτα, να αρθεί η ασυλία του. Κατά τη σημερινή, κλειστή συνεδρίαση της επιτροπής δεοντολογίας της Βουλής, «υπέρ» της άρσης ασυλίας του κ. Βελόπουλου φέρονται να συμφώνησαν όλα τα κόμματα, πλην του ΚΚΕ που δήλωσε «παρών».

Πηγές της Ελληνικής Λύσης έκαναν λόγο για «αστεία» υπόθεση.