Σα. Φεβ 24th, 2024

Ανάρτηση δασικών χαρτών για ολόκληρη την Π.Ε. Κορινθίας

Κοινοποίηση ειδήσεων

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ των Τοπικών Διαμερισμάτων Π.Ε. Κορινθίας
Περιφερείας Πελοποννήσου εκτός των προ – Καποδιστριακών Ο.Τ.Α. Κορίνθου, Λεχαίου, Περιγιαλίου, Κάτω Άσσου, Βραχατίου, Κοκκωνίου και Νεράτζης των οποίων ο Δασικός Χάρτης έχει κυρωθεί (ΦΕΚ Δ΄565/12-11-2013). και ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ.
Η Διεύθυνση Δασών Κορινθίας ανακοινώνει ότι με την αριθ. 11984/22-01-2021 Απόφασή της (ΑΔΑ: 6ΥΣ4ΟΡ1Φ-ΕΡΑ) αναρτήθηκε κατά τις διατάξεις του άρθρου 14 ν. 3889/2010 (Α’ 182) «Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις», όπως αυτές ισχύουν στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας του Ν.Π.Δ.Δ. “Ελληνικό Κτηματολόγιο” https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance_Page.aspx
(www.ktimatologio.gr  e-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΕΙΣΟΔΟΣ) ο δασικός χάρτης των Τοπικών Διαμερισμάτων Π.Ε. Κορινθίας Περιφερείας Πελοποννήσου, εκτός των προ – Καποδιστριακών Ο.Τ.Α. Κορίνθου, Λεχαίου, Περιγιαλίου, Κάτω Άσσου, Βραχατίου, Κοκκωνίου και Νεράτζης των οποίων ο Δασικός Χάρτης έχει κυρωθεί (ΦΕΚ Δ΄565/12-11-2013).
Για τον αναρτηµένο δασικό χάρτη µπορεί κάθε ενδιαφερόµενος/η να λαµβάνει γνώση στην ανωτέρω ιστοσελίδα του Ν.Π.Δ.Δ. “Ελληνικό Κτηματολόγιο” µέσω τής οποίας, και µόνο, µπορούν να υποβάλλονται αντιρρήσεις κατά τού περιεχοµένου αυτού. Η προθεσµία υποβολής των αντιρρήσεων είναι αποκλειστική εκατόν πέντε (105) ημερών ,η οποία ξεκινά την 5η Φεβρουαρίου ημέρα Παρασκευή και λήγει την 20η Μαΐου 2021 ημέρα Πέμπτη. Για τους κατοικούντες ή διαµένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά είκοσι (20) ηµέρες, δηλαδή λήγει την 9η Ιουνίου 2021 ημέρα Τετάρτη
Δικαίωµα υποβολής αντίρρησης έχουν φυσικά και νοµικά πρόσωπα δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου, το Ελληνικό Δηµόσιο και οι οικείοι Ο.Τ.Α., εφόσον επικαλούνται εµπράγµατα ή ενοχικά δικαιώµατα επί της αμφισβητούμενης δασικής, χορτολιβαδικής και βραχώδους ή πετρώδους έκτασης. Οι αντιρρήσεις αφορούν αποκλειστικά και µόνον στην αµφισβήτηση τού χαρακτήρα ή τής µορφής των εμφανιζόμενων στον δασικό χάρτη εκτάσεων. Για την υποβολή των αντιρρήσεων καταβάλλεται υποχρεωτικά ειδικό τέλος ανάλογα µε το εμβαδόν που αφορά η αντίρρηση.
Ειδικά, κατά της παράλειψης να περιληφθεί στο δασικό χάρτη ορισμένη δασικού χαρακτήρα ή χορτολιβαδική ή βραχώδης ή πετρώδης έκταση, αντίρρηση μπορεί να υποβάλλει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή Ο.Τ.Α. ή περιβαλλοντική οργάνωση ή άλλα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στους σκοπούς των οποίων περιλαμβάνεται η προστασία τού φυσικού περιβάλλοντος τής περιοχής.
Γενικές πληροφορίες για το περιεχόμενο τού αναρτημένου δασικού χάρτη και τού τρόπου
υποβολής των αντιρρήσεων παρέχονται στα Σημεία Υποστήριξης τής Ανάρτησης του
Δασικού Χάρτη (ΣΥΑΔΧ) που συστάθηκαν με την αριθ.9390/19-01-2021 απόφαση του
Συντονιστή της ΑΔΠΔΕΙ (ΑΔΑ:6ΩΠΒΟΡ1Φ-8ΚΨ) δηλαδή
Α) Στο Δασαρχείο Κορίνθου (Αράτου 39 201 00 Κόρινθος Τηλ: 27410 24578 & 28276 ) και
B) Στο Δασαρχείο Ξυλοκάστρου (Παναγή Τσαλδάρη 5 , 20 400 Ξυλόκαστρο Τηλ: 27430 28888) τις εργάσιμες ηµέρες από τις 08,00 εως τις 14,00 καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου υποβολής αντιρρήσεων.
Επισημαίνουμε ότι λόγω της συγκυρίας της πανδημίας του κορωναϊού (Covid -19) σε κάθε
περίπτωση και καθ’ όλη την διαδικασία ενημέρωσης, ανάρτησης, υποβολής αντιρρήσεων θα λαμβάνονται θα εφαρμόζονται και θα τηρούνται σχολαστικά όλα τα προβλεπόμενα μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας