Τρ. Ιούν 28th, 2022

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις στο Υπουργείο Δικαιοσύνης

Κοινοποίηση ειδήσεων

Νέες προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ στο υπουργείο Δικαιοσύνης. 

Πρόκειται για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι  ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών Πειραιά, ΛαμίαςΑιγαίου και Βόρειου Αιγαίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων.

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

Απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
-2 ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
-4 ΥΕ Νεκροτόμων

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Όπως δημοσιεύει το protothema.gr, oι υποψήφιοι για την απόδειξη των προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (protokolo@justice.gov.gr) ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος.