Πα. Απρ 19th, 2024

Δήμος Βέλου – Βόχας: Προσλήψεις 3 συμβασιούχων για κάλυψη κατεπειγουσών, εποχικών αναγκών

Κοινοποίηση ειδήσεων

Ο Δήμος Βέλου-Βόχας ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού συνολικού αριθμού τριών (03) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 4 μηνών, προς κάλυψη κατεπειγουσών, εποχικών αναγκών.

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών, να μην έχουν κώλυμα διορισμού, κατά το άρθρο 16 του κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Ν.3584/2007), δηλαδή να μην έχουν καταδικαστεί ή να είναι υπόδικοί για εγκληματική δράση ή να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και να έχουν την υγεία και τη φυσική
καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων των παραπάνω θέσεων.

Β. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα παρακάτω δικαιολογητικά, εντός τριών ημερών από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας ανακοίνωσης:

1. Φωτοαντίγραφο των δύο (2) όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
2. Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών (όπου απαιτείται).
3. Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα).
4. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους
του πρώτου μέρους του ν. 3584/07.
5. Υπεύθυνη δήλωση «περί μη καταδίκης».

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος και στους πίνακες ανακοινώσεων όλων των υπηρεσιών καθώς και στα ΚΕΠ του Δήμου. Η παρούσα θα αναρτηθεί και στον ιστότοπο του Δήμου Βέλου-Βόχας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις ακόλουθες διευθύνσεις: kopana@1306.syzefxis.gov.gr, dar@1306.syzefxis.gov.gr από 31-08-2020 μέσα σε προθεσμία τριών (3) ημερών. Αρμόδιοι υπάλληλοι για την παραλαβή των αιτήσεων είναι οι κ. Ευαγγελία Κοπανά και κ. Βασιλική Δαρειώτη.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ