Πα. Σεπ 22nd, 2023

Δήμος Κορινθίων: Πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού – Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

Κοινοποίηση ειδήσεων
This image has an empty alt attribute; its file name is 21-05-30_220234_WonderFox_Photo_GIF_001_(1).gif

Για την πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού μέχρι πέντε (5) ημερομίσθια κατ’ άτομο για τον μήνα ΙΟΥΛΙΟ έτους 2021.

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α ́/2010 «Νέα
  Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & Αποκεντρωμένης διοίκησης-Πρόγραμμα
  Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις της περιπτ. κ’ της παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν.4071 /2012 –«Ρυθμίσεις
  για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση –
  ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ» η οποία προστέθηκε στις διατάξεις του άρθρου 1
  παρ. 2 του Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234 τ.Α/28-12-2009) «Αναμόρφωση συστήματος
  προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, για την
  απασχόληση εργατοτεχνικού προσωπικού μέχρι πέντε (5) ημερομίσθια κατ’ ́ άτομο
  το μήνα.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 210 του Ν.3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης
  Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/τ.Α’/28-6-2007), σύμφωνα με το
  οποίοι οι Δήμοι μπορούν να απασχολούν εργατικό και τεχνικό προσωπικό, μέχρι και
  πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο το μήνα, εφόσον η σχετική δαπάνη προβλέπεται
  στους προϋπολογισμούς τους.
 4. Την υπ’ αριθμ. 37/οικ. 21097/28-05-2012 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ «Εφαρμογή των
  διατάξεων του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11.04.2012 τεύχος Α’) σε θέματα προσωπικού
  των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων Ο.Τ.Α.».
 5. Τα υπ’ αριθμ. 23271/16-10-2012 και 24778/29-11-2012 έγγραφα του Υπουργείου
  Εσωτερικών σύμφωνα με τα οποία το εργατοτεχνικό προσωπικό που
  προσλαμβάνεται στους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ κατά τις διατάξεις του άρθρου 210 του
  Ν.3584/2007 όπως αντικαταστάθηκαν από τις όμοιες της παρ.2 του άρθρου 12 του Ν.
  4071/2012 αποσκοπεί στην κάλυψη πρόσκαιρων και μικρής διάρκειας αναγκών, οι
  οποίες δεν δύναται εν πολλοίς να προγραμματιστούν, η δε χρονική διάρκεια
  απασχόλησης δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη του ενός (1) μηνός.
 6. Την υπ’ αριθμ. 76/2021 (ΑΔΑ: 63Ζ4ΩΛ7-32Ζ) Απόφαση του Δημοτικού
  Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων με θέμα «πρόσληψη προσωπικού με ημερομίσθιο,
  βάσει των διατάξεων του άρθρου12 του ν.4071/2012».
 7. Την υπ’ αριθμ. 85507/01-06-2021 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης
  Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (ΑΔΑ: 668ΩΟΡ1Φ-0ΛΒ) με

την οποία επικυρώθηκε η υπ’ αριθμ. 76/2021 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
του Δήμου Κορινθίων.

 1. Το γεγονός ότι έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου η κάλυψη της
  σχετικής πίστωσης. (ΑΑΥ 2/2021/04-01-2021- ΑΔΑ: Ψ7ΦΦΩΛ7-0ΨΛ).
 2. Το γεγονός ότι για το μήνα Ιούλιο έτους 2021 υφίστανται πρόσκαιρες ανάγκες
  (καθαρισμός ευπρεπισμός κοινοχρήστων χώρων), οι οποίες δεν μπορούν να
  αντιμετωπιστούν με άλλο τρόπο.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

Την πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού είκοσι (20) ατόμων για απασχόληση έως
πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο, για το μήνα Ιούλιο έτους 2021, προκειμένου να καλυφθούν
πρόσκαιρες και κατεπείγουσες ανάγκες (καθαρισμός ευπρεπισμός κοινοχρήστων χώρων) για
την εξής, κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητα, με τα ειδικά τυπικά προσόντα και αριθμό
ημερομισθίων:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

ΥΕ Εργατών
Γενικών
Καθηκόντων

20 Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα Έως 5

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τα προσόντα πρόσληψης τόσο κατά το χρόνο λήξεως
της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, όσο και κατά το χρόνο της πρόσληψης.

 1. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών κατά το χρόνο υποβολής
  της αίτησης.
 2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση
  των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
 3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν.3584/2007 (καταδίκη, υποδικία,
  δικαστική συμπαράσταση).
  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
  Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής
  δικαιολογητικά:
 4. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
 5. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του ν.3584/2007. (καταδίκη,
  υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).
  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης καθώς και Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου θα
  αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας.
  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
  με ηλεκτρονικό τρόπο στο email: aitisi@korinthos.gr του Δήμου Κορινθίων.
  Τα έντυπα της αιτήσεως και της υπεύθυνης δήλωσης είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα
  του Δήμου Κορινθίων www.korinthos.gr .
  Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων θα είναι από 12 Ιουλίου 2021 έως και 15 Ιουλίου
  2021.

Ανάρτηση της ανακοίνωσης θα γίνει στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, στο
Πρόγραμμα Διαύγεια καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Κορινθίων.

Ο Δήμαρχος

Βασίλειος Νανόπουλος