Κυ. Ιούν 23rd, 2024

Δήμος Κορινθίων: Συνεχίζεται το έργο κατασκευής του σχολικού συγκροτήματος Αρχαίας Κορίνθου

Κοινοποίηση ειδήσεων

Ο Δήμος Κορινθίων είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την συνέχιση του έργου κατασκευής του σχολικού συγκροτήματος Αρχαίας Κορίνθου. Με απόφαση της η οικονομική επιτροπή του δήμου σεσυνεδρίαση της την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022, αποφάσισε την αποδοχή του αποτελέσματος της διαπραγμάτευσης που προηγήθηκε με τον ανάδοχο και την επανέναρξητων εργασιών.

ΤοσχολικόσυγκρότηματηςΑρχαίαςΚορίνθουείναιέναέργοιδιαιτέρωςσημαντικόγιατηνπεριοχή. Οφείλαμενααντιμετωπίσουμεκαιναξεπεράσουμετιςδυσκολίεςκαιταπροβλήματαπου προέκυψανώστεναικανοποιήσουμεένααίτημαετώνγιαμαθητές, γονείςκαιδασκάλους.

Τοέργοδενχάνεται, τοέργοσυνεχίζεται. Τοέργοσελίγουςμήνεςαποδίδεται. Ένασχολείο μοναδικόστηνχώρα, ένασχολείο – μουσείο πουμπορείνααποτελέσειένανακόμαπόλοέλξηςεπισκεπτώναπότηνχώρακαιτοεξωτερικό.

Η απόφαση αποδοχής της διαπραγμάτευσης με τον ανάδοχο και συνέχισης του έργου ελήφθη από την οικονομική επιτροπή του δήμου Κορινθίων κατά πλειοψηφία. ΥπερψήφισανηπαράταξητουΔημάρχουκ.ΒασίληΝανόπουλουκαιηπαράταξητουκ.ΑλέξανδρουΠνευματικού. Αρνητική ήταν η ψήφος της παράταξης τουκ.Νίκου Σταυρέλη και του ανεξάρτητου συμβούλου κ.ΧρήστουΚορδώση .