Πε. Μάι 30th, 2024

Δήμος Κορινθίων: Τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής την Τρίτη 14/05

Κοινοποίηση ειδήσεων

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής την 14η Μαΐου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Τροποποίηση δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024.
 2. Αποδοχή όρων ένταξης της Πράξης «Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Κορινθίων» με κωδικό ΟΠΣ 6000760 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός 2021 – 2027», αποδοχή χρηματοδότησης και τροποποίηση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.
 3. Εξειδίκευση πιστώσεων στο δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2024 για την Παροχή
  Κτηνιατρικών Υπηρεσιών για αδέσποτα ζώα συντροφιάς.
 4. Εξειδίκευση πιστώσεων στο δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2024 για την προμήθεια
  ζωοτροφών για αδέσποτα ζώα συντροφιάς.
 5. Εξειδίκευση πιστώσεων στο δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2024 για την προμήθεια
  εξοπλισμού παραλιών.
 6. Εξειδίκευση πιστώσεων στο δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2024 για τη διοργάνωση
  κύκλου εκδηλώσεων «Πολιτιστικός Μάιος».
 7. Εξειδίκευση πιστώσεων στο δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2024 για τη διοργάνωση
  κοινωνικής εκδήλωσης προώθησης της Ισότητας των Φύλων στο Δήμο Κορινθίων στις 26-5-2024.
 8. Διαγραφή χρεών ή/και απαλλαγή από προσαυξήσεις (αρθρ.174 ΚΔΚ).
 9. Αποδοχή δωρεάς υπέρ του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Κορινθίων.
 10. Έγκριση της έκθεσης πεπραγμένων και διαχειριστικού απολογισμού της Επιτροπής Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Κορινθίων για το εξάμηνο Ιουλίου – Δεκεμβρίου 2023.
 11. Έγκριση κίνησης οχημάτων του Δήμου Κορινθίων.
 12. Περί Κανονισμού Λειτουργίας Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Κορινθίων.
 13. Αποδοχή μελετών, που έχουν συνταχθεί από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας Δήμου Κορινθίων.
 14. Έγκριση τεχνικού παραρτήματος με ίδια μέσα στα πλαίσια της πράξης με τίτλο «Συνέχιση λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας και Κινητής Μονάδας, καθώς και λειτουργία παραρτήματος ΡΟΜΑ και ΚΕΜ στο Δήμο Κορινθίων με περιοχή ευθύνης της Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας» και ένταξη στο πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2021-2027» με κωδικό ΟΠΣ 6002312.
 15. Τροποποίηση της με αριθμό 4/45/2024 απόφασης Δημοτικής Επιτροπής με θέμα «Συγκρότηση
  επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για παροχή των υπηρεσιών με τίτλο ΚΟΡΙΝΘΟΣ, Η ΠΡΩΤΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ: ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ- ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ – ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ προϋπολογισμού μελέτης 119.040,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (αριθμός μελέτης 11/2021 – Επικαιροποίηση 15-4-2022)».
 16. Έγκριση εφαρμογής της παρέκκλισης της παραγράφου 10 του άρθρου 6 του Ν.4412/2016 για την
  ανάθεση δημόσιας σύμβασης με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την παροχή της
  υπηρεσίας «Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών του Δήμου Κορινθίων για το έτος 2024» [Ομάδα 2 –της μελέτης με αριθ. 1/2024 (ορθή επανάληψη)] για τη ναυαγοσωστική κάλυψη Ιουνίου 2024.
 17. Έγκριση πρακτικών της επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ προϋπολογισμού
  μελέτης 166.529,64€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (αριθμός μελέτης 142/2023), εκ του οποίου το
  δημοπρατούμενο ποσό ανέρχεται στα 137.736,84€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
 18. Καθορισμός όρων διακήρυξης διαγωνισμού κάτω των ορίων για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης
  παροχής της υπηρεσίας ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΚΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ – Ομάδα 1
  της υπ ́ αριθ. 1/2024 (ορθή επανάληψη) μελέτης προϋπολογισμού 107.883,10€
  (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
 19. Καθορισμός όρων διακήρυξης διαγωνισμού άνω των ορίων για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης
  παροχής της υπηρεσίας ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ
  ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ (Α.Ε.Κ.Κ.) προϋπολογισμού μελέτης 452.600,00€
  (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) (αριθμός μελέτης 12/2024).
 20. Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής της υπηρεσίας ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΚΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ – Ομάδα 1 της υπ ́ αριθ. 1/2024 (ορθή επανάληψη) μελέτης προϋπολογισμού 107.883,10€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
 21. Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής της υπηρεσίας ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ
  ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ (Α.Ε.Κ.Κ.) προϋπολογισμού μελέτης 452.600,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
  (αριθμός μελέτης 12/2024).
 22. Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας εκμίσθωσης Τουριστικού Περιπτέρου Αρχαίας Κορίνθου.
 23. Περί προτάσεως κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της οδού Ισθμίας στην πόλη της Κορίνθου –
  προσδιορισμός θέσης στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ.
 24. Περί αιτούμενης θέση ΑΜΕΑ επί της οδού Κολιάτσου και Περιάνδρου στην πόλη της Κορίνθου.
 25. Περί χορήγησης αποκλειστικής θέσης οχήματος επί της οδού Σμύρνης στην πόλη της Κορίνθου.
 26. Περί αιτούμενης άδειας κυκλοφορίας μοτοποδήλατου στο πεζοδρομημένο οδικό δίκτυο της πόλης της Κορίνθου.
 27. Έγκριση αποφάσεων Δημάρχου Κορινθίων περί ορισμού πληρεξούσιων δικηγόρων και πληρεξούσιου δικαστικού επιμελητή του Δήμου Κορινθίων.
 28. Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών.
  Η Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΡΙΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
Αντιδήμαρχος Εξυπηρέτησης του Πολίτη