Δε. Ιούν 17th, 2024

Εκλογές ΚΙΝΑΛ: ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής το νέο όνομα της παράταξης – Ανδρουλάκης: Ο ήλιος επέστρεψε

Ï ðñüåäñïò ôïõ ÊÉÍÁË, Íßêïò ÁíäñïõëÜêçò, øçößæåé óôïí Äçìïôéêü Ðïëõ÷þñï Ðïëéôéóìïý "Ãáëáîßáò", êáôÜ ôç äéÜñêåéá åóùêïììáôéêÞò øçöïöïñßáò óôï ÊÉÍÁË, óôçí ÍÝá Óìýñíç, ÊõñéáêÞ 08 ÌáÀïõ 2022. Îåêßíçóå áðü ôéò 7:00 ôï ðñùß, óôá ðåñßðïõ 600 åêëïãéêÜ êÝíôñá ó´ üëç ôç ÷þñá, ç åóùêïììáôéêÞ øçöïöïñßá óôï Êßíçìá ÁëëáãÞò üðïõ ôá ìÝëç ôïõ êüììáôïò êáëïýíôáé íá åðéëÝîïõí ôçí ïíïìáóßá ôïõ áíÜìåóá óôï éó÷ýïí "Êßíçìá ÁëëáãÞò" Þ ôï «ÐÁÓÏÊ- Êßíçìá ÁëëáãÞò», ìå ôá áíôßóôïé÷á óýìâïëá, ôï ôñéáíôÜöõëëï êáé ôïí ðñÜóéíï Þëéï.Ôáõôü÷ñïíá øçößæïõí ãéá ôçí åêëïãÞ ôùí íÝùí ôïðéêþí êáé íïìáñ÷éáêþí åðéôñïðþí êáé ôçí åêëïãÞ ôùí áíôéðñïóþðùí óôï óõíÝäñéï ðïõ èá äéåîá÷èåß óôéò 20-22 ÌáÀïõ.Ìå áíôßôéìï 3 åõñþ, äéêáßùìá øÞöïõ Ý÷ïõí ôá ðåñßðïõ 180 ÷éëéÜäåò ìÝëç áëëÜ êáé ïé ößëïé ôïõ ÊÉÍÁË. Ïé ößëïé ôïõ êüììáôïò ðïõ øÞöéóáí óôéò åóùêïììáôéêÝò åêëïãÝò ôïõ Äåêåìâñßïõ ãéá ôçí åêëïãÞ ôïõ Íßêïõ ÁíäñïõëÜêç ìðïñïýí óÞìåñá íá ðñïóÝëèïõí óôéò êÜëðåò, íá óõìðëçñþóïõí ôçí áßôçóç åããñáöÞò ìÝëïõò êáé íá øçößóïõí óôç óõíÝ÷åéá ãéá ôï üíïìá ôïõ êüììáôïò êáé ôçí åêëïãÞ ôùí íÝùí Íïìáñ÷éáêþí êáé Äçìïôéêþí Ïñãáíþóåùí. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ ÌÐÅËÔÅÓ

Κοινοποίηση ειδήσεων

ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής είναι το νέο όνομα του ΚΙΝΑΛ, ενώ επέστρεψε ο ήλιος ως έμβλημα της παράταξης. Αυτό αποφάσισαν περίπου 170.000 μέλη που ψήφισαν σήμερα. Ψηφοφορία έγινε και για τους αντιπροσώπους στο Συνέδριο που θα διεξαχθεί 20 έως 22 Μαΐου και για τις ηγεσίες των οργανώσεων και το πρωί της Δευτέρας θα υπάρχει πλήρης εικόνα του αποτελέσματος.

«Όλο μαζί θα τα καταφέρουμε. Όλοι μαζί θα νικήσουμε», δήλωσε μετά το τέλος της ψηφοφορίας ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος ευχαρίστησε «τα πάνω από 170.000 μέλη, που έδωσαν δυναμικό παρών, παίρνοντας το μέλλον της παράταξης στα χέρια τους».

Η δήλωση του κ. Ανδρουλάκη:

«Η συγκλονιστική σας συμμετοχή δυνάμωσε την ελπίδα που γεννήθηκε τον Δεκέμβριο. Ευχαριστώ τα πάνω από 170 χιλιάδες μέλη, που έδωσαν δυναμικό παρών, παίρνοντας το μέλλον της παράταξης στα χέρια τους.

Οι πολίτες αποφάσισαν: Το σύμβολο μας, ο ήλιος, επέστρεψε.

Μαζί με τις μνήμες μιας ιστορικής παράταξης, που ταυτίστηκε με τους αγώνες του λαού μας για δημοκρατία, κοινωνική δικαιοσύνη και εθνική αξιοπρέπεια.

Επέστρεψαν οι προσδοκίες να γίνει ξανά η Δημοκρατική Παράταξη, μαζί με τις δυνάμεις της ελληνικής σοσιαλδημοκρατίας, της ανανεωτικής αριστεράς και των κινημάτων της οικολογίας, η φωνή της δημιουργικής Ελλάδας.

Της Ελλάδας της προόδου, της αλληλεγγύης και της ανάπτυξης.

Η φωνή των Ελλήνων, που αγωνιούν για ένα καλύτερο μέλλον, επιζητώντας την διαφάνεια και την αξιοκρατία.

Η φωνή των νεότερων γενεών που αγωνίζονται για περισσότερες ευκαιρίες στη ζωή τους.

Οικοδομούμε μέρα με τη μέρα μια καινούργια σχέση εμπιστοσύνης με τον ελληνικό λαό σε κάθε πεδίο των μεγάλων προκλήσεων της εποχής μας.

Μπροστά μας έχουμε κρίσιμες κοινωνικές και πολιτικές μάχες.

Προχωράμε με το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής.

Όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε.

Όλοι μαζί θα νικήσουμε».