Πα. Απρ 19th, 2024

Θα τοποθετηθεί προτομή του φιλέλληνα Αμερικανού αρχαιολόγου Στέφανου Μίλλερ στην Αρχαία Νεμέα

Κοινοποίηση ειδήσεων

Αποφάσεις για σειρά σημαντικών θεμάτων έλαβε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου που συνεδρίασε χθες Δευτέρα 18 Ιουλίου.

Μεταξύ άλλων η Επιτροπή προέβη στην έγκριση, αφ’ ενός των αποτελεσμάτων της φάσης Β.ΙΙ. του δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου για την επιλογή Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης (ΙΦΣ) του έργου που αφορά στη μελέτη, λειτουργία, τεχνική διαχείριση και εκμετάλλευση του τουριστικού λιμένα (μαρίνας) Ναυπλίου με ΣΔΙΤ, και αφ’ ετέρου α) του πρακτικού 1 (αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς) και β) του πρακτικού 2 (αξιολόγηση οικονομικής προσφοράς) της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, καθώς επίσης και στην ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου έναρξη περιόδου οριστικοποίησης της σύμβασης σύμπραξης.

Ακόμα, στην χθεσινή της συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε την προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της “Αναπτυξιακή Αρκαδίας Α.Ε.” ΑΟΤΑ, για τις μελέτες ωρίμανσης του έργου απομάκρυνσης αμιαντοσκεπών από την περιοχή της Μεγαλόπολης.

Αλλες αποφάσεις της Επιτροπής αφορούσαν στην έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης με αντικείμενο την εκπόνηση μελετών και τεχνική βοήθεια για την συντήρηση και ανάδειξη μνημείων της Π.Ε. Αργολίδας, ενώ ενέκρινε επίσης τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την προμήθεια και εγκατάσταση της προτομής του φιλέλληνα Αμερικανού αρχαιολόγου Στέφανου Μίλλερ στη Νεμέα, τον αρχαιολογικό χώρο της οποίας αποκάλυψε και ανέδειξε.

Στη χθεσινή συνεδρίασή της, η Οικονομική Επιτροπή προέβη και στην έγκριση του πρακτικού ελέγχου εγγυητικών επιστολών της δημοπρασίας του με προϋπολογισμό 500.000 ευρώ έργου σήμανσης, ασφάλισης -και άλλων εργασιών- στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Λακωνίας.

Ενέκρινε επίσης το 2ο πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής της ανοικτής διαδικασίας μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου εκτέλεσης της σύμβασης του έργου καθαρισμού των ποταμών Παμίσου και Αρι στην Π.Ε. Μεσσηνίας, προϋπολογισμού 1.200.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

Εξ άλλου, η Οικονομική επιτροπή ενέκρινε σχέδια προγραμματικών συμβάσεων, α) για την προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα και εξοπλισμού στο ανοιχτό στάδιο της Μεγαλόπολης, έργο προϋπολογισμού 300.000 ευρώ, με χρηματοδότηση από το 5ο ΕΑΠ, β) για το προϋπολογισμού 300.000 ευρώ έργο αντικατάστασης και αναβάθμισης του δικτύου ύδρευσης των Χράνων, με χρηματοδότηση από το 5ο ΕΑΠ και γ) για την παρακολούθηση των πληθυσμών των εντόμων της καστανιάς του Πάρνωνα για την αποτελεσματική αντιμετώπισή τους, προϋπολογισμού 27.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η τελευταία αυτή σύμβαση θα συναφθεί μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.