Τρ. Φεβ 7th, 2023

Κορινθία: Κροτίδες… ένα έθιμο που εξελίσσεται σε επικίνδυνο παιχνίδι στα χέρια νέων

Κοινοποίηση ειδήσεων

Το επικίνδυνο έθιμο των κροτίδων αναβιώνει αυτές τις ημέρες εν όψει της εορτής του Πάσχα.

Κροτίδες… ένα έθιμο που εξελίσσεται σε επικίνδυνο παιχνίδι στα χέρια νέων και μια κακή συνήθεια που μπορεί να καταλήξει σε τραγικά γεγονότα όπως ακρωτηριασμό, σοβαρά εγκαύματα ή ακόμη και τύφλωση. Αυτό το αντικείμενο στα χέρια νεαρών προσώπων αλλά και μικρών παιδιών αποτελεί “πονοκέφαλο” αλλά και “εφιάλτη” για τις αρχές.

Στην Κορινθία παρατηρούνται τις τελευταίες ημέρες συνεχείς ρίψεις κροτίδων. Ειδικότερα, σε χωριά της Νεμέας και παρά τις συνεχείς συστάσεις, οι ανήλικοι συνεχίζουν απτόητοι τον ”πόλεμο”. Δεν διστάζουν να ρίξουν ακόμη και σε αυλές, χωρίς να σκεφτούν ανθρώπους και ζώα. Επιπρόσθετα, στο Α. Τ Νεμέας έγινε καταγγελία για το περιστατικό και αναμένονται ενέργειες.

Άρθρον 1Εννοια όρων.

Δια την εφαρμογήν του παρόντος νόμου:

1. “Φωτοβολίδες” νοούνται μείγματα ευφλέκτων υλών εκτοξευόμενα εν αναφλέξει δια καταλλήλου συσκευής, χρησιμοποιούμενα δε προς φωτισμόν περιοχής ή σηματοδοσίαν εις τας Ενόπλους Δυνάμεις και την Ναυτιλίαν.

2. “Βεγγαλικά” νοούνται μείγματα ευφλέκτων υλών καιομένων μετά λαμπράςφλογός, η οποία, δια προσθήκης καταλλήλων μεταλλικών αλάτων, χρωματίζεται ποικιλοτρόπως, χωρίς να δημιουργήται εκ της καύσεως κίνδυνος σωματικών βλαβών ή πυρκαϊάς.

“Κροτίδες” νοούνται πυροτεχνουργικά κατασκευάσματα διαφόρων τύπων (τρακατρούκες, βαρελότα κ.λ.π.) τα οποία δια τριβής, εναύσματος, κρούσεως ή εκτοξεύσεώς των τη βοηθεία ειδικής συσκευής ή μη, εκρήγνυνται είτε επί του εδάφους είτε εις τον αέρα και παράγουν ισχυρόνκρότον.

“Πυροτεχνικά παιδικά αθύρματα” νοούνται μείγματα ευφλέκτων υλών διαφόρων τύπων τα οποία χρησιμοποιούνται προς τέρψιν και καίονταιδι`εναύσματος, τριβής, κρούσεως ή τη βοηθεία ειδικής συσκευής, χωρίς να προκαλήται εκ της καύσεώς των ενοχλητικός θόρυβος ή κίνδυνος σωματικών βλαβών ή πυρακαϊάς.Άρθρον 2Αδειαι εισαγωγής.

1. Η εισαγωγή εκ της αλλοδαπής των εν άρθρω 1 αναγραφομένων ειδών πυροτεχνίας εξαιρέσει κροτίδων, επιτρέπεται μόνον κατόπιν αδείας της, παρά τω Εμπορικώ και ΒιομηχανικώΕπιμελητηρίω Αθηνών, Επιτροπής της υπ` αριθ. 71877/1952 αποφάσεως του τέως Συμβουλίου Εξωτερικού Εμπορίου, εκδιδομένης τη προσκομίσει πρωτοτύπου αδείας της οικείας αρμοδίας Αστυνομικής Αρχής, οριζούσηςσυγκεκριμένως την κατηγορίαν και την ποσότητα των εισαχθησομένων ειδών πυροτεχνίας. Η εν λόγω άδεια της Αστυνομικής Αρχής ισχύει επί εν έτος από της εκδόσεώς της.

2. Δια την εισαγωγήν φωτοβολίδων προς χρήσιν τούτων υπό των Ενόπλων Δυνάμεων δεν απαιτείται ουδεμία εκ των ανωτέρω αδειών.Άρθρον 3Κατασκευή.

1. Η εντός του Κράτους Κατασκευή φωτοβολίδων, βεγγαλικών και πυροτεχνικών παιδικών αθυρμάτων επιτρέπεται μόνον κατόπιν αδείας της κατά τόποναρμοδίας Αστυνομικής Αρχής. Η άδεια αύτη, προσδιορίζουσα λεπτομερώς το είδος των κατασκευαζομένωνπροϊόντως και την ποσότητα αυτών καθώς και τον χώρον εντός του οποίου πραγματοποιείται η Κατασκευή, εκδίδεται κατόπιν προσαγομένης υπό του ενδιαφερομένου βεβαιώσεως του Γενικού Χημείου του Κράτους πιστοποιούντος την σύνθεσιν των υπό Κατασκευήν ειδών, ως άνω, και ότι εκ της χρήσεως τούτων δεν δημιουργείται κίνδυνος δια το κοινόν ουδέ ενοχλητικός θόρυβος. Η διάρκεια ισχύος της αδείας ορίζεται ετησία. Η εν λόγω άδεια εκδίδεται μετά την χορήγησιν της κατά νόμοναπαιτουμένης αδείας εγκαταστάσεως και λειτουργίας, εκδιδομένης υπό της κατά περίπτωσιναρμοδίας Υπηρεσίας του Υπουργείου Βιομηχανίας και Ενεργείας.

2. Η εντός του Κράτους Κατασκευή κροτίδων (τυποποιημένων ή αυτοσχεδίων) απαγορεύεται.


Άρθρον 4Εμπορία.

1. Η Εμπορία φωτοβολίδων, βεγγαλικών και πυροτεχνικών παιδικών αθυρμάτων επιτρέπεται κατόπιν αδείας της κατά τόποναρμοδίας Αστυνομικής αρχής, τηρουμένων των εις τας επομένας παραγράφους όρων. Η άδεια αύτη ισχύει επί εν έτος. Η Εμπορία κροτίδων απαγορεύεται.

2. Οι εισάγοντες, κατασκευάζοντες ή εμπορευόμενοι φωτοβολίδας και βεγγαλικά υποχρεούνται εις την τήρησιν βιβλίου κινήσεως των ειδών τούτων, εις ο καταχωρίζουν την εις την διάθεσίν των υπάρχουσαν ποσότητα, την πηγήν εξ ης επρομηθεύθησαν ταύτην, ως και την εξ αυτής πωλουμένην τοιαύτην μετά των στοιχείων ταυτότητος του αγοραστού, καθώς και τα στοιχεία της αδείας εισαγωγής ή Κατασκευής του είδους. Τα παιδικά αθύρματα, δεν καταχωρίζονται εις τα τηρούμενα ως άνω βιβλία, αλλά πωλούνται ελευθέρως. Τα εν λόγω βιβλία σελιδομετρούνται και θεωρούνται υπό της κατά τόποναρμοδίας Αστυνομικής Αρχής.

3. Η υπό των εισαγωγέων ή κατασκευαστών φωτοβολίδων πώλησις τούτων επιτρέπεται μόνον προς τους κατόχους σκαφών θαλάσσης, ορειβάτας και κυνηγούς, ενώ η διάθεσις των βεγγαλικών επιτρέπεται άνευ περιορισμού προς το εμπόριον, υπό την απαραίτητον όμως προϋπόθεσινοτι οι ενδιαφερόμενοι δια την αγοράν τούτων (φωτοβολίδων και βεγγαλικών) είναι εφωδιασμένοι δι` αδείας της κατά τόποναρμοδίας Αστυνομικής Αρχής. Εν τη αδεία ταύτη μνημονεύεται η κατά την κρίσιν της Αστυνομικής Αρχής δικαιολογουμένη, κατά περίπτωσιν, ποσότης φωτοβολίδων ή βεγγαλικών. Ειδικώς προκειμένου περί φωτοβολίδων, η εν λόγω άδεια εκδίδεται κατόπιν σχετικής βεβαιώσεως της εν τη περιφερεία Λιμενικής Αρχής, του ορειβατικού ή κυνηγετικού συλλόγου κατά περίπτωσιν.

4. Οι εισαγωγείς, οι κατασκευασταί και οι έμποροι των εν άρθρω 1 του παρόντος ειδών υποχρεούνται να εναποθηκεύσουν τα είδη ταύτα εις εδικάςαποθήκας δια τας οποίας θα πρέπει να υφίσταται άδεια εγκαταστάσεως και λειτουργίας εκδιδομένη υπό της αρμοδίας υπηρεσίας του Υπουργείου Βιομηχανίας και Ενεργείας, επιτρεπομένην μόνον της εναποθηκεύσσεως εντός των καταστημάτων πωλήσεως και εις ειδικούς ανεξαρτήτους χώρους ποσότητος μέχρις 100 χιλιογράμμων κατόπιν αδείας της αρμοδίας Αστυνομικής Αρχής.Άρθρον 5Απαγορεύσεις και περιορισμοί κατοχής – χρήσεως

1.Απαγορεύεται απολύτως καθ΄άπασαν την επικράτειαν η κατοχή και χρησιμοποιήσις παρ΄ οιουδήποτε κροτίδων τυποποιημένων η αυτοσχεδίων.

Η κατοχή και χρησιμοποίηση φωτοβολίδων γενικώς απαγορεύεται. Κατ` εξαίρεση επιτρέπεται μόνο για τις ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων, της πολιτικής αεροπορίας και των θαλασσίων πλωτών μέσων. Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.1 Άρθρο 8 ΝΟΜΟΣ 3944/2011 με ισχύ την 5/4/2011 Δες την εξέλιξη της παραγράφου

2. Δια Π.Δ/τος, εκδιδομένου προτάσει του Υπουργού Δημοσίας Τάξεως, δύναται να επιβληθούν περιορισμοί κατά την καύσιν βεγγαλικών και πυροτεχνικών παιδικών αθυρμάτων, ως και η λήψις παντός προσφόρου μέτρου προς αποτροπήνοιουδήποτε εκ της καύσεως κινδύνου εις πρόσωπα και πράγματα. Δι` ομοίου Π.Δ/τος δύναται να επιβληθούν περιορισμοί εις την συσκευασίαν και μεταφοράν φωτοβολίδων, βεγγαλικών και πυροτεχνικών παιδικών αθυρμάτων και η υποχρέωσις λήψεως αδείας παρά των Αστυνομικών Αρχών δια την εξασφάλισινακινδύνου μεταφοράς, ως και η τυποποιήσις της παραγωγής των.Άρθρον 5αΣυσκευές εκτόξευσης φωτοβολίδων και κροτίδων

Σημ.: όπως το άρθρο 5Α προστέθηκε με την παρ.1 του άρθρου 30 του Ν.2168/1993 (ΦΕΚ Α 147). Όπως προστέθηκε με την Παρ.1 Άρθρο 30 ΝΟΜΟΣ 2168/1993 με ισχύ την 3/9/1993 Δες την εξέλιξη του άρθρου

1. Η εισαγωγή, Κατασκευή, Εμπορία, κατοχή και χρήση συσκευών εκτόξευσης κροτίδων απαγορεύεται. Όπως προστέθηκε με την Παρ.1 Άρθρο 30 ΝΟΜΟΣ 2168/1993 με ισχύ την 3/9/1993 Δες την εξέλιξη της παραγράφου

2. α. Η εισαγωγή, κατασκευή και εμπορία συσκευών εκτόξευσης φωτοβολίδων επιτρέπεται μόνον κατόπιν άδειας των αρμόδιων αστυνομικών αρχών.

β. Οι έμποροι και κατασκευαστές των ανωτέρω συσκευών τηρούν βιβλία, στα οποία καταχωρούν τα στοιχεία, που αναφέρονται στο άρθρο 4 παρ. 2 του παρόντος νόμου.

γ.Η πώληση των συσκευών αυτών επιτρέπεται στις Ένοπλες Δυνάμεις, στην Ελληνική Αστυνομία, στο Λιμενικό Σώμα, στις Τελωνειακές Υπηρεσίες, στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) ή σε φορείς εκτός Υ.Π.Α., διοίκησης και λειτουργίας μη κρατικών αεροδρομίων, καθώς και σε πρόσωπα που κατέχουν άδεια αγοράς της αρμόδιας αστυνομικής αρχής.

`Αδεια αγοράς χορηγείται σε κατόχους αδειών εμπορίας των ανωτέρω ειδών και στα άτομα που αναφέροντοι στο άρθρο 4 του παρόντος. Εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την αγορά, τα άτομα που αναφέρονται στο άρθρο 4 υποχρεούνται να ζητήσουν άδεια κατοχής από την αρμόδια αστυνομική αρχή.

δ. Η κατοχή συσκευών εκτόξευσης φωτοβολίδων, από ιδιώτες που δεν κατέχουν άδεια αγοράς, απαγορεύεται. Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.2 Άρθρο 8 ΝΟΜΟΣ 3944/2011 με ισχύ την 5/4/2011 Δες την εξέλιξη της παραγράφου

3.α. Για τη χορήγηση των προβλεπόμενων από τον παρόντα νόμο αδειών, ισχύουν οι απαγορεύσεις και οι περιορισμοί που προβλέπονται για τη χορήγηση των προβλεπόμενων από το νόμο περί όπλων και εκρηκτικών υλών αδειών.
β. Επίσης, δεν χορηγούνται οι ανωτέρω άδειες σε καταδικασθέντες σε φυλάκιση για παράβαση των διατάξεων του παρόντος νόμου και των κατ` εξουσιοδότηση αυτού εκδοθέντων διαταγμάτων, πριν από την παρέ- λευση πέντε (5) ετών από την έκτιση ή τη με χάρη άφεση ή την παραγραφή της ποινής και σε περίπωση επιβολής της ποινής με αναστολή για όσα χρόνια διαρκεί η αναστολή. Όπως προστέθηκε με την Παρ.1 Άρθρο 30 ΝΟΜΟΣ 2168/1993 με ισχύ την 3/9/1993 Δες την εξέλιξη της παραγράφου

4. Σε περίπτωση παραβάσεων των διατάξεων του παρόντος νόμου και των κατ` εξουσιοδότηση αυτού εκδοθέντων προεδρικών διαταγμάτων, καθώς και του νόμου περί όπλων και εκρηκτικών, δύναται η αστυνομική αρχή να ανακαλεί ή να μην ανανεώνει τις ανωτέρω άδειες. Όπως προστέθηκε με την Παρ.1 Άρθρο 30 ΝΟΜΟΣ 2168/1993 με ισχύ την 3/9/1993 Δες την εξέλιξη της παραγράφου

5. Η εξαγωγή ή επανεξαγωγή φωτοβολίδων, υλικών, πυροτεχνικών αθυρμάτων και συσκευών εκτόξευσης φωτοβολίδων, επιτρέπεται με άδεια του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, που χορηγείται με σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Δημόσιας Τάξης. Όπως προστέθηκε με την Παρ.1 Άρθρο 30 ΝΟΜΟΣ 2168/1993 με ισχύ την 3/9/1993 Δες την εξέλιξη της παραγράφου

6. Φωτοβολίδες, βεγγαλικά και πυροτεχνικά αθύρματα, που καθίστανται άχρηστα ή επικίνδυνα, για οποιονδήποτε λόγο, καταστρέφονται. Ο τρόπος και η διαδικασία καταστροφής και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Δημόσιας Τάξης και Εμπορικής Ναυτιλίας. Όπως προστέθηκε με την Παρ.1 Άρθρο 30 ΝΟΜΟΣ 2168/1993 με ισχύ την 3/9/1993 Δες την εξέλιξη της παραγράφου

7. Οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και η διαδικασία χορήγησης των αδειών που προβλέπονται από τον παρόντα νόμο καθορίζονται με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού. Όπως προστέθηκε με την Παρ.1 Άρθρο 30 ΝΟΜΟΣ 2168/1993 με ισχύ την 3/9/1993 Δες την εξέλιξη της παραγράφουΆρθρον 6Κυρώσεις.

1. Οι παραβάτες των διατάξεων των άρθρων 2, 3, 4 και 5α παρ. 1, 2 εδάφ. α, β` και γ` του παρόντος νόμου, ως και των κατ` εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενων προεδρικών διαταγμάτων, τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών και με χρηματική ποινή, εφόσον η πράξη όεν τιμωρείται βαρύτερα από άλλη διάταξη. Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.2 Άρθρο 30 ΝΟΜΟΣ 2168/1993 με ισχύ την 3/9/1993 Δες την εξέλιξη της παραγράφου

2. Οι παραβάτες των διατάξεων του άρθρου 5 και 5α, παρ. 2 εδάφ. δ`, τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρις ενός (1) έτους και χρηματική ποινή, εφόσον η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα από άλλη διάταξη. Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.2 Άρθρο 30 ΝΟΜΟΣ 2168/1993 με ισχύ την 3/9/1993 Δες την εξέλιξη της παραγράφου

3. Με τας εν τη προηγουμένη παραγρ. 2 ποινάς τιμωρούνται και οι επιφορτισμένοι με την επιμέλειαν ανηλίκων οίτινεςπαραμελούντες την εποπτείαν τούτων γίνονται παραίτιοι παραβάσεως υπ` αυτών των διατάξεων του άρθρου 5 παραγρ. 1 του παρόντος.

4. Η εισαγωγή εις δίκην των κατηγορουμένων επί τι των υπό του παρόντος προβλεπομένων εις βαθμόν πλημελλήματος εγκλημάτων, γίνεται υποχρεωτικώς δι` απ` ευθείας κλήσεως, καθ` ης δεν επιτρέπεται προσφυγή.Άρθρον 7Τελικαί Διατάξεις.

Δια την εισαγωγήν εκ του εξωτερικού και την Εμπορίαν πρώτων υλών εξ ων κατασκευάζονται κροτίδες, φωτοβολίδες, βεγγαλικά και πυροτεχνουργικά παιδικά αθύρματα εφαρμόζονται αι εκάστοτε ισχύουσαι περί εκρηκτικών υλών διατάξεις.Άρθρον 8Καταργούμεναι Διατάξεις.

Από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος καταργούνται αι αναφερόμεναι εις τα πυροτεχνήματα διατάξεις του Ν.Δ. 542/1970 και του εις εκτέλεσιν τούτου υπ` αριθ. 83/1973 Β.Δ/τος, ως και πάσα άλλη αντίθετος γενική ή ειδική τοιαύτη.Άρθρον 9Μεταβατικαί Διατάξεις.

1. Οι κατέχοντες πάσης φύσεως κροτίδας υποχρεούνται, όπως εντός 30 ημερών από της ισχύος του παρόντος, δηλώσουν ταύτας εις την πλησιεστέρανΑστυνομικήν Αρχής και φυλάσσονται υπό του δηλούντος.

2. Οι κατά την έναρξιν της ισχύος του παρόντος κάτοχοι φωτοβολίδων υποχρεούνται όπως εντός 30 ημερών από ταύτης υποβάλουν έγγραφονδήλωσιν προς την Αστυνομικήν Αρχήν της περιφερείας των, συντρεχουσών δε των υπό των διατάξεων του παρόντος νόμου οριζομένων προϋποθέσεων και υπό τους όρους τούτου χορηγείται τη αιτήσει των, άδεια κατοχής και Εμπορίας των εν λόγω προϊόντων.

3. Αι περί Εμπορίας βεγγαλικών διατάξεις του παρόντος νόμου έχουν εφαρμογήν και δια τας κατά την έναρξιν της ισχύος του παρόντος εις χείρας των κατασκευαστών ή εμπόρων ποσότητας.

4. Οι παραβαίνοντες τας διατάξεις του παρόντος άρθρου διώκονται και τιμωρούνται κατά τας διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφοι 2 και 4 του παρόντος. Άρθρον 10

Η ισχύς του παρόντος άρχεται μετά ένα μήνα από της δημοσιεύσεώς του διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ΄ Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.













Μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Κορινθία, Πελοπόννησο και την Ελλάδα στο Korinthostv.gr