Πε. Ιούν 20th, 2024

Κ. Βελόπουλος: «Αίτημα Δασοφυλάκων Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου»

Κοινοποίηση ειδήσεων

«Αίτημα Δασοφυλάκων Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου»

Κύριοι, κύριοι Υπουργοί,

Με  την  υπ΄  αριθμ.  4925/13.07.1992  προκήρυξη  του  Δημοσίου,  πραγματοποιήθηκε διαγωνισμός για την πρόσληψη Αγροφυλάκων. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του διενεργηθέντος διαγωνισμού, ο πίνακας των επιτυχόντων κυρώθηκε με την υπ. αριθμ.10571/31/8/1993 πράξη του τότε Υπουργού Δημοσίας Τάξεως, όπως επέτασσε το άρθρο 10 του Π.Δ. 100/1992 που δημοσιεύτηκε στο παράρτημα της εφημερίδος της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), παράρτημα 25/8-9-1993. Στη συνέχεια, ο Υπουργός Δημοσίας Τάξεως παρέλειψε να εκδώσει την κατ΄ αρθρ. 11 παρ. 2 απόφαση προς πλήρωση των κενών θέσεων, όπως παρέλειψε επίσης να εκδώσει και την κατ΄ αρθρ. 12 του Π.Δ. 100/92 απόφασή του, προς διορισμό και τοποθέτηση όσοι διαλαμβάνονταν ως επιτυχόντες στους πίνακες του διενεργηθέντος διαγωνισμού. Τελικά, μετά την παρέλευση δεκαπέντε (15) ετών, οι επιτυχόντες αγροφύλακες, με τον Νόμο 3585/2007 προσελήφθηκαν και τοποθετήθηκαν στις υπηρεσίες των Νομών, σύμφωνα με την προκήρυξη του διαγωνισμού. Στην συνέχεια, μετά την κατάργηση της Ελληνικής Αγροφυλακής με τον Νόμο 3938/2011 (ΦΕΚ 61/Α/ 31-3-2011), οι παραπάνω διορισθέντες αγροφύλακες μετατάχθηκαν στη δασική υπηρεσία, όπου μαζί με όλους τους συναδέλφους τους επιτελούν το έργο τους. Οι επιτυχόντες αγροφύλακες του διενεργηθέντος διαγωνισμού μετά την κύρωση του πίνακα επιτυχίας από το 1993 παρέμειναν σε αναμονή πρόσληψης, η οποία πραγματοποιήθηκε μετά από 15 έτη, και ζητούν αυτό το χρονικό διάστημα να εξαγοραστεί με ένα συμβολικό τίμημα των 500 ευρώ ανά έτος, προκειμένου να συμπεριληφθεί ως συντάξιμος χρόνος.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

Προτίθεσθε να ικανοποιήσετε το αίτημα των ως άνω διορισθέντων αγροφυλάκων, προκειμένου να εξαγοραστεί ο χρόνος, από την κύρωση των πινάκων του διαγωνισμού έως την πρόσληψή τους, λόγω παράλειψης του Δημοσίου, με ένα συμβολικό τίμημα, έτσι ώστε να θεωρηθούν αυτά τα χρόνια ως συντάξιμος χρόνος;

Ο ερωτών Βουλευτής ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΘΕΜΑ

ΘΕΜΑ: Αίτημα Δασοφυλάκων Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου.

ΣΧΕΤ: Η με αρ. πρωτ.3138/11-2-2022 Ερώτηση που διαβιβάσθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών.

Σε απάντηση της παραπάνω Ερώτησης, που κατατέθηκε στη Βουλή από τον Βουλευτή κ. Κ. Βελόπουλο, αναφορικά με την αναγνώριση ως συντάξιμου με την καταβολή ενός συμβολικού τιμήματος για κάθε έτος που μεσολάβησε από την έκδοση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού με αριθμ. 4925/13.07.1992 μέχρι την πρόσληψη των αγροφυλάκων με τον ν. 3585/2007,  σας πληροφορούμε τα εξής:

Με τις διατάξεις του άρθρου 53 του προαναφερόμενου νόμου προσλήφθησαν ως αγροφύλακες οι επιτυχόντες της προκήρυξης με αριθμ. 4925/13.07.1992 και προβλέφθηκε ότι «Όσοι προσλαμβάνονται με βάση τον παραπάνω διαγωνισμό δεν αποκτούν κανένα δικαίωμα ή απαίτηση σε βάρος του Δημοσίου για τον χρόνο που μεσολάβησε από την έκδοση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού μέχρι την πρόσληψή τους».

Σημειώνεται ότι, στις περιπτώσεις αναδρομικών διορισμών, που οφείλονται σε πράξη ή παράλειψη της διοίκησης, προκειμένου να αναγνωριστεί ως συντάξιμος ο χρόνος από την ημερομηνία του αναδρομικού διορισμού έως και την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας, θα πρέπει να υπάρχει τελεσίδικη δικαστική απόφαση, η οποία να επιδικάζει αποδοχές επί των οποίων θα διενεργηθούν και οι αναλογούσες ασφαλιστικές κρατήσεις.

Σε κάθε περίπτωση πάντως, σύμφωνα με την ασφαλιστική/συνταξιοδοτική νομοθεσία, για να αναγνωριστεί κάποιος χρόνος ως συντάξιμος, πρέπει να έχουν καταβληθεί οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές. Στις περιπτώσεις, δε, αναγνώρισης χρόνων είτε πλασματικών, όπως αυτοί προσδιορίζονται στην νομοθεσία, είτε πραγματικών, όπου αυτό προβλέπεται, η αναγνώριση πραγματοποιείται με την υποβολή σχετικής αίτησης από τον ενδιαφερόμενο, κατόπιν εξαγοράς, με καταβολή του συνόλου της εισφοράς ασφαλισμένου

και εργοδότη στο ποσοστό και επί των αποδοχών που προβλέπονται και ισχύουν κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης.

Ως εκ τούτου, το αίτημα που τίθεται στη σχετική Ερώτηση είναι πέραν του κανονιστικού πλαισίου της υφιστάμενης ασφαλιστικής/συνταξιοδοτικής νομοθεσίας καθώς και των γενικών αρχών και κανόνων που εφαρμόζονται στην κοινωνική ασφάλιση.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ