Δε. Απρ 22nd, 2024

Λουτράκι: Με το Προεδρικό Διάταγμα η “Μάχη της Περαχώρας” καθιερώθηκε ως επίσημη τοπική εορτή

Κοινοποίηση ειδήσεων

Καθιέρωση της 26ης Σεπτεμβρίου ως δημοσίας εορτής τοπικής σημασίας για τον Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων Νομού Κορινθίας.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

 1. Του α.ν. 198/1967 «Περί τρόπου καθιερώσεως και τελέσεως δημοσίων εορτών και τελετών, και περί αντικαταστάσεως και καταργήσεως διατάξεων τινών του α.ν. 447/1937 ’’περί τρόπου απονομής σεβασμού εις την Εθνικήν Σημαίαν και γενικώς τα Εθνικά Σύμβολα’’» (Α΄215).
 2. Του άρθρου μόνου του π.δ/τος 555/1977 «Περί βελτιώσεως διαδικασιών τινών κατά την έκδοσιν διοικητικών πράξεων επί αντικειμένων αρμοδιότητος Υπουργείων Εξωτερικών, Εθνικής Αμύνης, Εσωτερικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Α΄ 184).
 3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμ. 82/16.11.2021 Εισήγηση του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών.
 4. Την υπ’ αριθμ. 42/2022 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας. με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Καθιερώνεται η 26η Σεπτεμβρίου, επέτειος της Μάχης της Περαχώρας που διεξήχθη το έτος 1822, ως δημοσία εορτή τοπικής σημασίας για τον Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων Νομού Κορινθίας.
  Τεύχος A’ 108/06.06.2022 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3617 Άρθρο 2
  Οι εκδηλώσεις του εορτασμού, οι οποίες πραγματοποιούνται στον Δήμο Λουτρακίου -Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων Νομού Κορινθίας, περιλαμβάνουν γενικό σημαιοστολισμό σε όλο τον Δήμο από την 8η πρωινή μέχρι τη δύση του ηλίου της ημέρας της εορτής και φωταγώγηση του δημοτικού καταστήματος και των λοιπών δημόσιων κτιρίων, από τη δύση του ηλίου της ημέρας
  της εορτής μέχρι τις πρωινές ώρες της επομένης. Άρθρο 3
  Το πρόγραμμα των εορταστικών εκδηλώσεων καταρτίζεται με απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου. Άρθρο 4
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
  ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
  Ο Υπουργός Εσωτερικών
  ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ