Σα. Μαρ 2nd, 2024

Λουτράκι: Συνεδριάζει η Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Κοινοποίηση ειδήσεων

Σας καλούμε να συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής, η οποία
θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
σύμφωνα με την από 11/03/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-3- 2020 τεύχος Α΄), την 5 η Ιουνίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 (χρόνος έναρξης) έως 11:00 (χρόνος λήξης), για συζήτηση και λήψη Απόφασης στo κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
1.Εισήγηση στο Δ.Σ. για καθορισμό α) αριθμού αδειών που θα χορηγηθούν σε ανέργους για παρασκευή και διάθεση πρόχειρων γευμάτων και β) αριθμού αδειών εγκρίσεων δραστηριοποίησης που θα χορηγηθούν σε υφιστάμενους αδειούχους πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου με αντικείμενο εκμετάλλευσης κινητή καντίνα και φορητή εγκατάσταση έψησης, σύμφωνα με τον Ν. 4497/2017, προσδιορισμό ισάριθμων συγκεκριμένων θέσεων & έκτασης αυτών για την άσκηση των ανωτέρω υπαίθριων στάσιμων εμπορικών δραστηριοτήτων και προσδιορισμό της χρονικής διάρκειας ισχύος των ανωτέρω αδειών.

Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε, κατά το τεθέν χρονικό διάστημα, με
μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αποστολή στο e-mail: a.skaza@loutraki.gr) για τη συμμετοχή σας στην παρούσα συνεδρίαση καθώς και για την ψήφο σας επί του ανωτέρω θέματος.
Συνημμένα σας αποστέλλουμε τη σχετική εισήγηση, τις Αποφάσεις των
Κοινοτήτων καθώς και το αρχείο “Ψηφοφορία”, το οποίο μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε εναλλακτικά προς διευκόλυνσή σας, επιστρέφοντάς το
συμπληρωμένο στο ανωτέρω email.