Δε. Ιούν 17th, 2024

Νεμέα: Υποβολή αιτήσεων για την εφαρμογή της πρώιμης συγκομιδής Πράσινος Τρύγος 2022

Κοινοποίηση ειδήσεων

Ανακοινώθηκε από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας ότι ηπροθεσμία υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εφαρμογή του μέτρου πρώιμης συγκομιδής καθορίζεταιαπό τις 05/05/2022 μέχρι και τις 11/05/2022.

Αφορά αμπελοτεμάχια που δεν συμμετείχαν στο μέτρο της πρώιμης συγκομιδής το 2021, έκτασης ενός στρέμματος καιάνω και με έτος φύτευσης πριν το 2019. Επιλέξιμη δράση για την συμμετοχή στο πρόγραμμα θεωρείται η χειρωνακτική ή ημηχανική απομάκρυνση από το σύνολο της έκτασης του αμπελοτεμαχίου, του συνόλου των σταφυλιών που δεν έχουνωριμάσει.

Οι ποικιλίες και τα ποσά της ενίσχυσης (για το Αγιωργίτικο 200,00 ευρώ/στρέμμα, για τον Ροδίτη 202,00 ευρώ/στρέμμα)και όπως αναφέρονται αναλυτικά στον Πίνακα 1 της αρ. 955/115194/3-5-2022 απόφασης Υ.Π.Α.Α.Τ.

Οι αιτήσεις Θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω e-mail ( agrotiki@pekorinthias.gr ) της ΔΑΟΚ Π.Ε. Κορινθίας.

Oι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα συνοδευόμενη απότα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Αντίγραφο της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης 2022, απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη με τις συντεταγμένες τουαμπελοτεμαχίου και την κατάσταση ΕΛΓΑ.

2. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

3. Φωτοτυπία του εκκαθαριστικού της εφορίας ή της φορολογικής δήλωσης ή άλλου φορολογικού εγγράφου όπου θααναγράφεται ο ΑΦΜ του δικαιούχου-παραγωγού .

4. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης, με τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού (IBAN).

Δικαιολογητικά που αναζητούνται από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής:

5. Δήλωση αμπελοκαλλιέργειας στα πλαίσια του Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών για το Αμπελουργικό μητρώο

6. Δηλώσεις συγκομιδής ή Δηλώσεις παραγωγής (κατά περίπτωση) 2020 και 2021 για όλα τα υφιστάμενααμπελοτεμάχια του παραγωγού.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Σε περίπτωση πλήρους ή μερικής ζημιάς των καλλιεργειών λόγω θεομηνίας (ΕΛΓΑ) δεν χορηγείται στήριξη για πρώιμησυγκομιδή. Αν οι δικαιούχοι παραγωγοί δεν ολοκληρώσουν το μέτρο υπόκεινται σε αποκλεισμό υποβολής αίτησης ένταξηςστα μετρά του αμπελοοινικού τομέα (αναδιάρθρωση κ.τ.λ.) για τα τρία επόμενα έτη. Τέλος, για τουςδικαιούχους του μέτρου πρώιμης συγκομιδής δεν επιτρέπονται μεταβολές στο αμπελουργικό μητρώο έως και την πληρωμήτους (15/10/2022) .