Τρ. Μάι 21st, 2024

Οδηγίες για τη συνεργασία Δασικής και Πυροσβεστικής Υπηρεσίας κατά την αντιπυρική περίοδο

Κοινοποίηση ειδήσεων

Με εγκύκλιο που υπογράφει ο υφυπουργός Περιβάλλοντος, Γ. Αμυράς, παρέχονται οδηγίες για τη συνεργασία Δασικής και Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην αντιπυρική περίοδο 2002.

Όπως τονίζεται, καλούνται όλες οι περιφερειακές Δασικές Υπηρεσίες να βρίσκονται σε διαρκή επαγρύπνηση και να συμμορφώνονται με το περιεχόμενο της ΚΥΑ που ρυθμίζει τα θέματα συνεργασίας μεταξύ Πυροσβεστικού Σώματος και Δασικής Υπηρεσίας σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο αλλά και της σχετικής εγκυκλίου εφαρμογής της ΚΥΑ.

Ειδικότερα, θα πρέπει άμεσα να συνεργαστούν τόσο με τις κατά τόπους Πυροσβεστικές Υπηρεσίες αλλά και τις Διευθύνσεις Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών και των Δήμων, με σκοπό τον κοινό σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και την άμεση υλοποίηση των προληπτικών έργων, εργασιών και δράσεων κατά του κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς, καθώς και την άμεση λήψη πρόσθετων μέτρων, στις περιπτώσεις που ο κίνδυνος αυτός διαφαίνεται αυξημένος, όπως επίσης και τη θεσμοθετημένη συμβολή τους, στις περιπτώσεις συμβάντων δασικών πυρκαγιών, στα οποία καλούνται να παρευρίσκονται στο πεδίο.

Επιγραμματικά αναφέρονται:

  • η διενέργεια συνεχών αμιγών περιπόλων στην ύπαιθρο, σε συνεργασία του σχεδιασμού τους με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, την ΕΛ.ΑΣ., το στρατό και την Τοπική Αυτοδιοίκηση – Πολιτική Προστασία, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις εκείνες που ο δείκτης επικινδυνότητας είναι κατηγορίας 4 ή 5 έτσι ώστε να αποφεύγεται η αλληλοεπικάλυψη περιοχών επιτήρησης και να καλύπτεται στο μέτρο του δυνατού όλη η περιοχή δασικού ενδιαφέροντος.
  • η επιτόπια συνδρομή στα συμβάντα δασικών πυρκαγιών, στα οποία καλείται η Δασική Υπηρεσία από την τοπική Πυροσβεστική Υπηρεσία. Όπως ήδη γνωρίζετε, η Δασική Υπηρεσία και οι δασικοί υπάλληλοι φέρουν την ευθύνη της πρόληψης των δασικών πυρκαγιών, μέρος της οποίας αποτελεί και η θεσμική – υποχρεωτική συνδρομή τους, στις επιχειρήσεις δασοπυρόσβεσης που διενεργούνται από το Πυροσβεστικό Σώμα και για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία τους, στις επιχειρήσεις καταστολής των δασικών πυρκαγιών (για την παροχή υποστήριξης στο έργο της πυρόσβεσης και ενημέρωση αναφορικά με τον κίνδυνο καταστροφής σημαντικών φυσικών χερσαίων οικοσυστημάτων – αναδασώσεων, άμεσα στο πεδίο, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη περιστατικά δασικών πυρκαγιών).
  • Ο υπάλληλος που θα μεταβαίνει στο συμβάν θα συνεργάζεται με τον επικεφαλής των δυνάμεων καταστολής και για το λόγο αυτό πρέπει να έχει καλή γνώση της περιοχής, ανεξαρτήτου κλάδου και ειδικότητας. Η καλή γνώση της περιοχής συνιστάται σε γνώση της τοπογραφίας, του ανάγλυφου, του είδους της φυόμενης βλάστησης, του υφιστάμενου δασικού οδικού δικτύου και της κατάστασης στην οποία βρίσκεται, την ύπαρξη φυσικών πηγών ή δεξαμενών, την ύπαρξη κρίσιμων σημείων από περιβαλλοντικής απόψεως (αναδασωμένες περιοχές, προστατευόμενες περιοχές), την ύπαρξη ποιμνιοστάσιων ή άλλων κτισμάτων, όπως εξωκλήσια ή μοναστήρια.
  • όταν μια Δασική Υπηρεσία ενημερώνεται για δασική πυρκαγιά από εκπρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος στο Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.), θα στέλνει άμεσα κλιμάκιο επί τόπου.
  • στις περιπτώσεις που η δασική υπηρεσία καλείται να συνδράμει σε περιστατικό δασικής πυρκαγιάς, αυτό πρέπει να καταγράφεται στο βιβλίο συμβάντων που τηρείται στην έδρα της υπηρεσίας και στο οποίο πρέπει να αναγράφονται η ώρα της κλήσης, η προέλευσή της και οι ενέργειες που ακολουθήθηκαν.

σε περιπτώσεις πολλαπλών συμβάντων, θα πραγματοποιείται ιεράρχηση αυτών με μεγαλύτερη βαρύτητα σε αυτά που λαμβάνουν χώρα σε αμιγώς δασική έκταση, σε υψηλά δάση και παραγωγικά δάση, σε δάση αείφυλλων πλατύφυλλων και σε δάση που προέρχονται από αναδάσωση ή φυσική αναγέννηση μετά από παλαιότερη πυρκαγιά.

Η κατά τα ανωτέρω συμμετοχή των δασικών Υπαλλήλων στις επιχειρήσεις καταστολής των δασικών πυρκαγιών και η οριοθέτηση της συνδρομής τους προβλέπεται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση 181752/2052/2019 (Β΄ 1525), περί «Ρύθμισης θεμάτων συνεργασίας μεταξύ Πυροσβεστικού Σώματος και Δασικής Υπηρεσίας σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο» με βάση την οποία οργανώνεται το σύνολο του προσωπικού των Δασικών Υπηρεσιών, όλες τις ημέρες της εβδομάδας και παρέχει τις υπηρεσίες του για το σκοπό αυτό. Η παροχή κάθε είδους συμβολής του δασικού υπαλλήλου στο έργο της πυρόσβεσης, δεν θα δεσμεύει σε καμία περίπτωση τον επιχειρησιακό σχεδιασμό του Πυροσβεστικού Σώματος αλλά θα δρα καθαρά επικουρικά στην λήψη αποφάσεων.

Τέλος, με την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/1454/32/2022 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β΄ 73), καθιερώθηκε η υπερωριακή κ.λπ. εργασία όλες τις ημέρες και ώρες της εβδομάδας για την εξυπηρέτηση του Προγράμματος Δασοπροστασίας 2022, το οποίο καλούνται οι δασικές υπηρεσίες να ξεκινήσουν άμεσα καθώς ήδη κατανεμήθηκαν οι πρώτες πιστώσεις για την υλοποίησή του. 

Πηγη: dasarxeio.com, firefightingreece.gr