Δε. Μάι 20th, 2024

Περιφέρεια Πελοποννήσου: Πρόσκληση για ένταξη έργων νερού

Κοινοποίηση ειδήσεων

Έργα με αντικείμενο την εξασφάλιση επαρκούς και ποιοτικού νερού για ανθρώπινη κατανάλωση, καθώς και έργα διαχείρισης υδάτων και εξοικονόμησης πόσιμου νερού, αφορά η πρόσκληση της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την υποβολή σχετικών προτάσεων προς ένταξη στο ΠΕΠ.

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη, που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την εν λόγω πρόσκληση, ανέρχεται σε 5.700.000 ευρώ, ενώ ως ελάχιστος προϋπολογισμός των υποβληθησόμενων πράξεων, ορίζεται το ποσό των 300.000 ευρώ.

Οι πιο πάνω δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Δικαιούχοι είναι οι δήμοι της Περιφέρειας Πελοποννήσου και φορείς τους, οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης – Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) της Περιφέρειας, καθώς επίσης και η ίδια η Περιφέρεια και φορείς της.

Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr/ μέχρι και την Παρασκευή 27 Μαρτίου, στις 2 το μεσημέρι.

Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη/υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ), ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Πελοποννήσου, (στη διεύθυνση Αλεξάνδρου Σούτσου 35, Τρίπολη 221 32), μέσα σε 10 εργάσιμες ημέρες, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων.