Τρ. Ιούν 18th, 2024

Προσλήψεις 3 συμβασιούχων στο Δήμο Νεμέας

Κοινοποίηση ειδήσεων

Ο Δήμος Νεμέας ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών πυροπροστασίας – πυρασφάλειας, συνολικού αριθμού τριών {3} ατόμων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Νεμέας, Παπακωνσταντίνου 39Β Τ.Κ.20500 Νεμέα απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού , είτε ηλεκτρονικά (nemeaota@otenet.gr),