Τε. Απρ 24th, 2024

Πρόσληψη 4 ατόμων στο Δήμο Κορίνθου

Κοινοποίηση ειδήσεων

Ο Δήμος Κορινθίων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών
του Δήμου Κορινθίων.

Για να δείτε την Ανακοίνωση, πατήστε εδώ.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή και η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι από 16-04-2021 έως 26-04-2021 με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2021
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Ο ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την
  επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν
  τροποποιηθεί και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 25
  του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224 Α) και του άρθρου 64 του Ν.4590/2019 (ΦΕΚ 17/τ.Α΄/7-2-
  2019).
 2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
  Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α΄), όπως έχουν
  τροποποιηθεί και ισχύουν.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων
  Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου
  Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α).
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 «Αποκλειστική προθεσμία για τη σύναψη συμβάσεων
  εκτάκτου προσωπικού» του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/τ.Α΄/31-10-2014), όπως
  τροποποιήθηκε και ισχύει.
 5. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του Ν. 4528/2018 (ΦΕΚ 50/τ. Α./16.03.2018).
 6. Τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α΄/11-3-2020).
 7. Τις διατάξεις του ν. 4765/21«Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στο
  δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού
  (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ6/τ.Α΄/15-1-2021).
 8. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
  27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της
  επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη
  κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός
  Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), καθώς και τις διατάξεις του νόμου του
  Ελληνικού Κοινοβουλίου 4624/2019 (ΦΕΚ 137/Α’) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων
  Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του
  Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την
  προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων
  Σελίδα 2 από 9
  προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ)
  2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016
  και άλλες διατάξεις.»
 9. Την υπ΄ αριθμ. 12/108/16-3-2020 (ΑΔΑ:ΩΙΟΖΩΛ7-64Ι) Απόφαση της Οικονομικής
  Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων με θέμα: «Υποβολή αιτήματος για πρόσληψη
  προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (διάρκειας οκτώ
  μηνών) έτους 2020 με κάλυψη δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους
  (ΚΑΠ)».
 10. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 49573/23-3-2020 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
  Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, με θέμα: «Εισηγητική έκθεση για
  πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο Κορινθίων»,
  προς το Υπουργείο Εσωτερικών.
 11. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./103/12348/16-7-2020 Εγκριτική Απόφαση
  της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006 (Αναστολή διορισμών και
  προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280 Α΄), όπως ισχύει.
 12. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 45695/20-7-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα:
  «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
  χρόνου στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς
  Αυτοτελείς Πόρους».
 13. Την υπ΄ αριθμ. 26/219/30-09-2020 (ΑΔΑ: 6ΡΘΧΩΛ7-7Ω4) Απόφαση του Δημοτικού
  Συμβουλίου Κορινθίων με θέμα 4ο Η.Δ: «Καθορισμός ειδικοτήτων για πρόσληψη
  προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (διάρκειας οκτώ
  μηνών) έτους 2020».
 14. Τον τροποποιημένο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων (ΦΕΚ
  499/τ΄Β΄/28-2-2014) και την υπ’ αριθμ. πρωτ. 33130/30-10-2020 βεβαίωση του
  Δημάρχου του Δήμου Κορινθίων περί ύπαρξης κενών θέσεων.
 15. Την υπ’ αριθμ. πρωτ.3452/5-2-2021 βεβαίωση του Δημάρχου Κορινθίων, περί
  ύπαρξης πιστώσεων για τη δαπάνη μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη
  προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης.
 16. Τα από 02-12-2020,25-01-2021 και 16-02-2021 e-mail του Δήμου Κορινθίων με την εκ
  νέου αποστολή της παρούσας ανακοίνωσης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών
  για την έγκρισή της.
  Ανακοινώνει
  Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
  συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών
  του Δήμου Κορινθίων, που εδρεύει στην Κόρινθο, και συγκεκριμένα του εξής, ανά
  υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων
  (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα)
  προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):
  ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
  Κωδικός
  θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια
  σύμβασης
  Αριθμός
  ατόμων
  100 Δήμος Κορινθίων Κόρινθος
  Ν. Κορινθίας
  ΔΕ
  Τεχνιτών
  Ελαιοχρωματιστών
  8 μήνες 3
  101 Δήμος Κορινθίων Κόρινθος
  Ν. Κορινθίας
  ΔΕ
  Τεχνιτών Σιδεράδων 8 μήνες 1