Πα. Ιούλ 12th, 2024

Στον Πρωθυπουργό ο Χ. Δήμας, για την επισημοποίηση της συμφωνίας του Υπουργείου Ανάπτυξης με το ίδρυμα Ωνάση (ΒΙΝΤΕΟ)

Ï Ðñùèõðïõñãüò ÊõñéÜêïò ÌçôóïôÜêçò, ðñïåäñåýåé óå óýóêåøç óôï ÌÝãáñï Ìáîßìïõ ó÷åôéêÜ ìå äùñåÜ ôïõ Éäñýìáôïò ÙíÜóç, ôï ïðïßï èá áíáëÜâåé ôç ìåôáóôÝãáóç ôùí õðçñåóéþí ôçò ÃåíéêÞò Ãñáììáôåßáò ¸ñåõíáò êáé Ôå÷íïëïãßáò, ôçí ÐÝìðôç 16 Éáíïõáñßïõ 2020. (EUROKINISSI/ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ)

Κοινοποίηση ειδήσεων

Στον Πρωθυπουργό ο Χ. Δήμας, για την επισημοποίηση της συμφωνίας του Υπουργείου Ανάπτυξης με το ίδρυμα Ωνάση.


Μία πολύ σημαντική μέρα για την Έρευνα και την Καινοτομία στην Ελλάδα καθώς, μετά από πρωτοβουλία του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Χρίστου Δήμα επισημοποιήθηκε σήμερα από τον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνη Γεωργιάδη, τον Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας κ. Αθανάσιο Κυριαζή και τον Πρόεδρο του Ιδρύματος Ωνάση κ. Αντώνη Παπαδημητρίου, η συνεργασία για το νέο κτίριο της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας.

Το Ίδρυμα Ωνάση, ύστερα από συζητήσεις με τον κ. Δήμα αναλαμβάνει την εκπόνηση των μελετών και την υλοποίηση των κατασκευών για την μετεγκατάσταση της ΓΓΕΤ στο νέο κτίριο. Προκύπτει λοιπόν η δημιουργία ενός σύγχρονου κτιρίου το οποίο θα καλύπτει τις 200 θέσεις εργασίας της ΓΓΕΤ με κατάλληλους χώρους και γραφεία αλλά και τη δημιουργία αίθουσας πολλαπλών χρήσεων (π.χ δυνατότητα φιλοξενίας και διεξαγωγής Επιστημονικών Ημερίδων ή Εκθέσεων Ιστορικών-Μουσειακών ευρημάτων των Ερευνητικών Κέντρων της ΓΓΕΤ) που θα φέρει το όνομα «Αλέξανδρος Ωνάσης».

Το νέο «Σπίτι» της Γενικής Γραμματείας Έρευνας & Τεχνολογίας.

  Η μετεγκατάσταση θα γίνει στο Κεντρικό Κτίριο Ιππασίας στο Γουδί αξιοποιώντας έτσι με τον καλύτερο τρόπο ένα ανεκμετάλλευτο Ολυμπιακό ακίνητο.
●  Εξοικονομούνται σχεδόν 450.000 ευρώ ετησίως μόνο από ενοίκια και μισθώσεις.
●  Η αναμόρφωση του κτιρίου δεν θα επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό αφού τα έξοδά της αναλαμβάνει το Ίδρυμα Ωνάση.
●  Εκπληρώνει ένα χρόνιο αίτημα των εργαζομένων στη ΓΓΕΤ για μετεγκατάσταση και βελτιώνει αισθητά τις συνθήκες εργασίας (200 εργαζόμενοι)

«Ελπίζουμε πως το νέο κτίριο της ΓΓΕΤ θα αποτελέσει μια κυψέλη Έρευνας και Τεχνολογίας, θα είναι ένα κόσμημα για την χώρα μας και ειδικότερα για την Ερευνητική και Επιστημονική κοινότητα. Ένας νέος χώρος με τη συμβολή του Ιδρύματος Ωνάση θα προσφέρει την κατάλληλη δομή για να αποκτήσουν η Έρευνα και η Τεχνολογία το δικό τους ψηφιακό, ανοικτό και διασυνδεδεμένο σπίτι, στην Ελλάδα του 21ου αιώνα».