Δε. Απρ 22nd, 2024

Συνεδριάζει δια ζώσης το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων με 17 θέματα στην ημερήσια διάταξη

Κοινοποίηση ειδήσεων

Καλείστε  σε  Τ α κ τ ι κ ή  Μ ε ι κ τ ή  (δια ζώσης & ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη)  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων, η οποία,  θα διεξαχθεί την13η Απριλίου  2022 ημέρα Τετάρτη   19:30 μ. μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (Γ. Γεννηματά αριθ. 2 στο Κιάτο) σύμφωνα με τις διατάξεις:

Του  Ν.3852/10 όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τον Ν. 4555/2018, τον Ν.4635/2019, του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης Covid-19 ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020, τις  εγκυκλίους 40/2020 Α.Π.20930/31-3-2020 και 426/2020 Α.Π.77233/13-11-2020, του Υπουργείου Εσωτερικών.  

      Η εν λόγω  Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί:

α) με φυσική παρουσία και

β) με τηλεδιάσκεψη ταυτόχρονα,  σύμφωνα με την εγκύκλιο 643 /69472/24-9-2021 και την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 58531/2021-ΦΕΚ 4441/Β/25-9-2021, για την λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

                                                                           Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε. ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ

  α/αΘ Ε Μ Α      Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ       Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ
  Καθορισμός ανταλλάγματος παραχώρησης δικαιώματος  απλής χρήσης  αιγιαλού, παραλίας, όχθης  και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών και πλευσίμων ποταμών  έτους 2022 .
 Άρση και επανεπιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ. 50 του Ρυμοτομικού Σχεδίου Κιάτου.
 Συμπληρωματική Κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2022 των σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης .
 Παράταση μίσθωσης Δημοτικού ακινήτου ευρισκόμενο στη  συμβολή των οδών Αστέρη Σοβατζή και Λυκούργου στην Κοινότητα Σικυώνος – Κιάτου.  
 Εκμίσθωση Δημοτικού ακινήτου (κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος)  στην Κοινότητα Λαλιωτίου σύμφωνα με την αριθ. 2/2022 απόφαση της εν λόγω κοινότητας .
 Καθορισμός εργασίας των υπηρεσιών της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σικυωνίων έτους 2022.  
 Έγκριση πρωτοκόλλου καταστροφής υλικού 1ου Γενικού Λυκείου Κιάτου .
  Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις επί της οδού Καλογεροπούλου,  στην Κοινότητα Σικυώνος Κιάτου.
 Επί αιτήματος διάθεσης δέσμευσης  ειδικής άδειας στάθμευσης επί του Πεζόδρομου,  της οδού Κλεισθένους στην συμβολή της με την οδό Μετ. Σωτήρος  .
 Παραχώρηση ή μη τεσσάρων (4) θέσεων στάθμευσης επί της οδού Κροκιδά,  έναντι Αστυνομικού Τμήματος Κιάτου, για την στάθμευση  υπηρεσιακών οχημάτων , κατασχεμένα  και ελεγχόμενων ατόμων . 
 Επί αιτήματος παραχώρησης αιθουσών του 2ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου για την διεξαγωγή εξετάσεων Γλωσσομάθειας . 
 Επί αιτήματος άδειας τοποθέτησης απαγορευτικών σημάτων εισόδου – εξόδου οχήματος επί της  οδού «Αλωέος»  στον οικισμό Τραγάνας του Δήμου Σικυωνίων  .  
 Τροποποίηση Ολοκληρωμένου πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2022,  του Ν.Π.Δ..Δ. «Η ΜΗΚΩΝΗ» .  
 Έγκριση, «Τροποποίησης Προϋπολογισμού έτους 2022»(αριθ. 81/2022 απόφαση Οικονομική Επιτροπής Δήμου Σικυωνίων).     
 Έγκριση, «Τροποποίησης Προϋπολογισμού έτους 2022»(αριθ. 82/2022 απόφαση Οικονομική Επιτροπής Δήμου Σικυωνίων).     
 Έγκριση, «Τροποποίησης Προϋπολογισμού έτους 2022»(αριθ. 83/2022 απόφαση Οικονομική Επιτροπής Δήμου Σικυωνίων).     
 Έγκριση, «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων & Προϋπολογισμού  έτους 2022 για τακτοποίηση επισημάνσεων προς αναμόρφωση,  μετά το με αρίθμ. πρωτ. 21798/14-02-2022 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου »(αριθ. 106/2022 απόφαση Οικονομική Επιτροπής Δήμου Σικυωνίων).