Τρ. Μάι 28th, 2024

Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Κορινθίων τη Δευτέρα με 13 θέματα 

Κοινοποίηση ειδήσεων

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, όπως ισχύει και σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ 30819/31-5-2022 (ΦΕΚ 2676 Β ́) Κοινής Υπουργικής Απόφασης: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Τετάρτη 1η Ιουνίου 2022 και ώρα 6:00 έως και τη Τετάρτη 15η

Ιουνίου 2022 και ώρα 6:00», σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση (για δεύτερη φορά) του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί την 6η Ιουνίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου
(Κολιάτσου 32 2ος όροφος) με τα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο) του Δήμου Κορινθίων
 2. Εξέταση ένστασης επί της μελέτης ́ ́Πολεοδόμηση έκτασης ιδιοκτησίας ΤΕΘΑ -πρώην στρατόπεδο
  Καλογερογιάννη ́ ́
 3. Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2022
 4. Κατανομή ποσού 72.685,00 € για τη κάλυψη λειτουργικών αναγκών και κατά προτεραιότητα προς κάλυψη
  δαπανών θέρμανσης των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου
  Κορινθίων
 5. Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου Δικηγόρου
 6. Γνωμοδότηση για επεκτάσεις δημοτικού φωτισμού και μετατοπίσεις δικτύων
 7. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ
  ΚΤΙΡΙΩΝ Α ́ΒΑΘΜΙΑΣ & Β ́ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ»
 8. Επί αιτήματος του κ. Δεληστάθη Βασιλείου για τη χορήγηση συναίνεσης του Δήμου εγκατάστασης
  ποιμνιοστασίου στη θέση «ΛΟΥΚΙΑ» της Δημοτικής Κοινότητας Αθικίων
 9. Παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου στην πλατεία ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ για πολιτιστική εκδήλωση μη
  κερδοσκοπικού χαρακτήρα από το Σύλλογο «ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ» Αλμυρής.
 10. Παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου στο πεζόδρομο Πυλαρινού & Εθνικής Αντίστασης για φιλανθρωπική
  εκδήλωση από το Σωματείων ΦΑΣΜΑ
 11. Επί εγγράφου της Αστυνομικής Διεύθυνσης Κορινθίας για κατάληψη οδού
 12. Επί αιτήσεως συνδημότη για μεταφορά της παροχής κοινωφελούς εργασίας από το Δήμο Αιγάλεω στο
  Δήμο Κορινθίων
 13. Επί εισήγησης της Διεύθυνσης Τοπικής Ανάπτυξης για εμποροπανηγύρεις έτους 2022.